Din

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Keçid et: naviqasiya, axtar
ReligijneSymbole.svg


Din

P religion world.svg

Dini özünüdərkin növləri

Monoteizm  · Dualizm  · Politeizm  · Deizm · Teizm  · İtsizm · Panteizm

İbtidai inanclar

Totemizm  · Animizm  · Fetişzm  · Şamanizm

Dünya dinləri

Buddizm · Bəhailik  ·

İbrahimi dinlər

İudaizm · Xristianlıq · İslam  ·

Dharma dinləri

İnduizm · Caynizm · Siqhizm · Buddizm

Ənənəvi Uzaq Şərq dinləri

Daoizm · Konfutsiçilik · Sintoizm

Digər dinlər

Tenqriçilik  · Zərdüştilik

Əsas anlayışlar

Tanrı · Ruh · Günah  · Sakrallıq · Ruh · İman  · Doqmat · Müqəddəs Kitablar  · Ölümdən sonrakı həyat  · İbadət  · Məbəd

Dinlərin siyahısı

g · m

Din – dominantlıq hərisi olan insanlar tərəfindən böyük kütləni, insanları idarə etmək və itaət altında saxlamaq üçün əsrlər əvvəl yaradılmış və sonradan daha da təkmilləşdirilmiş tamamilə uydurma və bir-birilərinin təkrarı olan sistemdir.

Ümumi məlumat[redaktə | əsas redaktə]

Din mütləq yaradıcıya ibadət sistemi deyil, daha çox həyat tərzidir. Tanrısız dinlər də vardır. Buddizm onlardan biridir. Din istənilən tarixi dövrdə hər bir cəmiyyətin əxlaqi-mənəvi dəyərlər sisteminin ayrılmaz bir hissəsini təşkil etmişdir. Dinin insanlar tərəfindən doğru dərk edildiyi və aşılandığı zaman bu dəyərlərin sülh zəmanətçisi olduğunu anlamaq heç də çətin deyil. "Sivilizasiyalar toqquşmasının" hökm sürdüyü müasir dövrümüzdə ayrı-ayrı dinlərin mənsublarına dözümlülük nümayiş etdirmək nəinki çox yüksək mənəvi dəyər, eləcə də demokratik rejimin zəruri göstəricisi kimi qəbul edilməkdədir. Dünya birliyi tərəfindən hər bir dinə hörmət bəsləmək kimi önəmli bir dəyər cəmiyyətin bütövlüyünün əsas şərtlərindən biri olaraq qəbul edilməklə yanaşı, praktikada bu dəyərin heç də hər zaman nəzərə alınmadığı görünməkdədir. Amma mövcud şəraiti düzəltmək, insanlara dini dözümlülük xüsusiyyətlərini aşılamaq nəinki ayrı-ayrı dövlətlərin, eləcə də beynəlxalq təşkilatların vəzifələrindən birinə çevrilmişdir. [1]

Dünyadakı dinlər[redaktə | əsas redaktə]

Azərbaycan Respublikasında din[redaktə | əsas redaktə]

Azərbaycan Respublikası da dinlər arasında dialoqa böyük əhəmiyyət vermiş, tolerantlıq mühitinin hər zaman hökm sürməsini təmin etməyə çalışmış, bu sahədə əldə etdiyi uğurlar nəticəsində dünya ictimaiyyəti tərəfindən tolerantlığın parlaq nümunəsi adlandırılmağa müvəffəq olmuşdur.

Qədim İpək Yolunun üzərində yerləşən və Qərblə Şərq arasında körpü rolunu oynayan Azərbaycan torpağı tarix boyu müxtəlif dinlərin qovuşduğu bir məkan olmuşdur. Belə bir şəraitin mövcüd olmasında Azərbaycanın tarixi inkişafının xüsusiyyətləri, coğrafi mövqeyi, əhalisinin etnik tərkibi və s. səbəblər böyük rol oynamışdır.

Azərbaycanın din tarixinə qısaca nəzər salınsa və hazırkı dini durum təhlil edilsə bu qədim torpaqda tarixən şamanlıq, atəşpərəstlik, zərdüştlük kimi çoxallahlı dinlərlə yanaşı islam, xristianlıq və yəhudilik kimi təkallahlı dinlərin yanaşı mövcüd olduğunu və bu dinlərin Azərbaycan xalqının tolarantlıq keyfiyyətinin formalaşmasında kifayət qədər təsiri olduğunu görməmək mümkün deyil.

Bu gün Azərbaycan Respublikasında din – dövlət münasibətləri Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, "Dini etiqad azadlığı haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunu və bu qanuna edilmiş dəyişikliklər və əlavələr, habelə digər normativ aktlara əsasən tənzim edilir.

Konstitusiyanın 7-ci maddəsində göstərilir: "Azərbaycan demokratik, hüquqi, dünyəvi, unitary respublikadır".

Konstitusiyanın 18-ci maddəsi bildirir ki: "Azərbaycan Respublikasında din dövlətdən ayrıdır. Bütün dini etiqadlar qanun qarşısında bərabərdir. Insane ləyaqətini alçaldan, insanpərvərlik prinsiplərinə zidd olan dinlərin yayılması və təbliği qadağandır. Dövlət təhsil sistemi dünyəvi xarakter daşıyır".

Konstitusiyanın 48-ci maddəsi vicdan azdlığı prinsipini şərh edir: "Hər kəsin vicdan azadlığı vardır. Hər kəsin dinə münasibətini müstəqil müəyyənləşdirmək, hər hansı dinə təkbaşına və başqalarıilə birlikdə etiqad etmək, yaxud heç bir dinə etiqad etməmək, dinə münasibətilə bağlı əqidəsini ifadə etmək və yaymaq hüququ vardır. Dini mərasimlərin yerinə yetirilməsi, ictimai qaydanı pozmursa və ya ictimai-əxlaqa zidd deyildirsə, sərbəstdir. Dini etiqad və əqidə hüququ pozuntusuna bəraət qazandırmır".

1992-ci ilin avqustunda qəbul olunmuş "Dini etiqad azdlığı haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunu respublika vətəndaşlarının dinə öz münasibətini bildirmək və ifadə etmək azadlığını təsbit edir, onların dinə münasibətlərindən asılı olmayaraq, hüquq bərabərliyini təmin edir. Qanun müstəqil Azərbaycan Respublikasında dini qurum və icmalarım fəaliyyətinə, dini etiqad azadlığı ilə əlaqədar vətəndaşların və dini qurumların hüquqlarına, dini qurumıarın dövlət orqanları ilə münasibıətlərinə dair məsələlərin tənzimlənməsi üçün əsas yaradır. [2]

İradə Zərqan yazır ki, müasir həyatda tez-tez rast gəlinən «dindən daha rasionalfəaliyyətləməşğul olmaq» ifadəsinə nəzər salaq. Əvvəla, din geniş anlayış olduğundan məsələyə daha konkret yanaşmaq tələb olunur. Dində heç də hər şey irrasional deyildir.Axirət haqqında biliklər istisna olmaqla qalanları rasionaldır. Dinin xüsusi məqamı elə ondadır ki, məhz onun ehkamları icra olunmadıqda insana irrasional təsir bağışlayır. Əbu Hamid Qəzali (1058-1112)yazmışdır ki, «elmsiz əməl boş yorğunluq, əməlsiz elm dəlilikdir». Hər hansı bir mətləbə bələd olmadan ona şübhə etmək yox, sadəcə onu qəbul etməmək mümkündür. Qəbul etməmək isə fərdi münasibət,subyektiv rəydir, obyektivlik deyildir. Dinə münasibət də belədir. Dini inamı olanların dinə inamı olmayanlara tolerant münasibəti gözlənildiyi kimi, bunun əksinin də tolerant qarşılanması demokratik cəmiyyətin normasıdır. Bəzən dini hissin yetərincə dərk olunmaması müxtəlif görüşlü insanlar arasına təfriqə salır. Ona görə də bütün fərqli qruplar arasında dialoq bir-birinə dözümlü münasibət, qarşı tərəfin ictimai dəyərlərinə hörmət və anlamaya çalışmaq səyləri ilə tənzimlənə bilər. [3]

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

  1. Din
  2. http://www.diaspora.az/new/az/viewer.php?din.htm
  3. İradə Zərqan.Davamlı inkişafda mötədilliyin rolu. səh.171-174

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]