Təvəkkül Şükürbəyli

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Təvəkkül Şükürbəyli
Təvəkkül Hadı oğlu Şükürbəyli
Təvəkkül Şükürbəyli.png
Doğum tarixi (79 yaş)
Doğum yeri Ağdam, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Milliyyəti azərbaycanlı
Elm sahəsi filologiya
Elmi dərəcəsi filologiya elmləri doktoru
Elmi adı professor
İş yeri Bakı Slavyan Universiteti

Təvəkkül Hadı oğlu Şükürbəyli — rus dili üzrə mütəxəssis, leksikoloq, leksikoqraf, filologiya elmləri doktoru, professor.

Həyatı[redaktə | mənbəni redaktə et]

Təvəkkül Hadı oğlu Şükürbəyli 1943-cü il iyunun 1-də Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayonunda anadan olmuşdur. 1960-cı ildə Boyəhmədli kənd orta məktəbini bitirmişdir. 1960–1963-cü illərdə Nuxa (Şəki) tibb məktəbində oxumuşdur. 1964–1967-ci illərdə hərbi xidmətdə olmuş və "20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." medalı ilə təltif edilmişdir. 1968–1973-cü illərdə Azərbaycan Pedaqoji Dillər İnstitutunun rus dili və ədəbiyyatı fakültəsində təhsilini davam etdirmiş, tədris əlaçısı olmuş, institutu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Lenin təqaüdçüsü olmuşdur. İnstitutu bitirdikdən sonra Ağdamın kənd məktəblərində rus dili və ədəbiyyatı müəllimi işləmişdir. 1975–1978-ci illərdə Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunun (indiki Bakı Slavyan Universiteti) aspiranturasına daxil olmuşdur. Professor M. T. Tağıyevin rəhbərliyi ilə tədqiqat işi aparmışdır. 1980 ildə Tibilisi Dövlət Pedaqoji İnstitutunda "Лекикографическая разработка глаголов непродуктивных классов русского языка" movzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Aspiranturadan sonra leksikologiya kafedrasında müəllim, baş müəllim dosent vəzifələrində çalışmışdır. Rus dilinin fonetikasından, ifadəli oxudan, mətnin linqvistik təhlilindən, rus dilinin ümumi kursundan məşğələlər aparmış, müasir rus dilinin leksikologiyasından mühazirələr oxumuşdur.

Təvəkkül Şükürbəyli eyni zamanda tədqiqat işini davam etdirmiş və 1995 ildə Bakı Dövlət Universitetində "Лексико-грамматические особенности глаголов русского языка и принципы их описания в двуязычном словаре" adlı doktorluq dissertasiyasını uğurla müdafiə etmişdir. Dissertasiyada müasir rus dilinin 40 minə qədər feili tədqiqat obyektinə çevrilmişdir.

Təvəkkül Şükürbəyli hazırda Bakı Slavyan Universiteti Rus dili kafedrasının professorudur, regionşünaslıq və tərcümə fakültələrində müasir rus dilinin nəzəri kursundan dərs deyir. 2005 ildən "Lüğət mərkəzi" elmi-tədqiqat laboratoriyasına rəhbərlik edir.

Elmi fəaliyyəti[redaktə | mənbəni redaktə et]

Professor Təvəkkül Şükürbəyli 100-dən çox elmi işin, o cümlədən: "Словоизменение русских глаголов" (Баку, 1993), "Русская и двуязычная лексикография" (Баку, 1996), "Глагольное словоизменение современного русского языка" (Баку, 2005) kitablarının müəllifidir. Bundan əlavə Təvəkkül Şükürbəyli bir sıra lüğətlərin müəllifi və redaktorudur. Bunlardan "Azərbaycanca-rusca lüğəti", "Rusca-azərbaycanca tədris lüğətini", "Rus dilinin tədris lüğətini", "Ukraynaca-azərbaycanca tədris lüğətini" və başqalarını göstərmək olar.

Professor Təvəkkül Şükürbəyli rəhbərliyi ilə Bakı Slavyan Universitetinin "Lüğət mərkəzi" elmi-tədqiqat laboratoriyasında "Yeni çoxcildli Rusca-azərbaycanca lüğət"in tərtibi həyata keçirilir.

Professor Təvəkkül Şükürbəyli Bakı Slavyan Universitetinin Elmi Şurasının və bu universitetin nəzdində fəaliyyət göstərən müdafiə şurasının üzvüdür.

Əsərləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • Глаголы на -ЧЬ в современном русском языке // Рус. яз. и лит. в азерб. шк. 1977, № 12, c. 74–81.
 • Глаголы на -ЧЬ в современном русском языке и их отражение в словарях // Уч. зап. АПИРЯЛ. 1977, № 3. c. 120–126.
 • Словоизменительные классы непродуктивных глаголов // Уч. зап. АПИРЯЛ. Им. М.Ф.Ахундова. 1978. № 2. c. 119–125.
 • Отражение грамматических форм глагола в русско-тюркских словарях // Актуальные проблемы современного языкознания. Баку, 1978. c. 29–30.
 • Отражение морфологических признаков глагола в толковых и двуязыч-ных словарях // Уч. зап. АПИРЯЛ. –1979, № 1, c. 41–46.
 • Лингвистические основы изучения непродуктивных глаголов в национальной аудитории // Лингвистические основы изучения русского языка как народного. Баку, 1979, c. 64–65.
 • К изучению непродуктивных глаголов в школе // Рус. яз. и лит. в азерб. шк. 1981, № 7, c. 64–68.
 • Словоизменение непродуктивных глаголов: Изменение глаголов типа писать – пишут // Рус. яз. и лит. в азерб. шк. 1983, № 6, c. 64–70.
 • К акцентологической характеристике глагольного словоизменения // Тезисы докладов и сообщений IV Республиканской научной конференции по актуальным вопросам обучения русскому языку в азербайджанской аудитории. Баку, 1983. c. 66.
 • К принципам классификации глаголов русского языка // Некоторые теоретические и практические вопросы изучения русского языка в Азер-байджанской ССР. Баку, 1984, c. 31–32.
 • Глаголы на -ТИ (СТИ/-ЗТИ) в современном русском языке // Рус. яз. и лит. в азерб. шк. 1984, № 4, с. 23 – 29.
 • К подаче грамматических форм глагола в русско-азербайджанском словаре // Вопросы изучения русского языка как средства межнационального общения. Баку, 1985, c. 50–52.
 • О "Кратком русско-азербайджанском военном словаре" // Рус. яз. и лит. в азерб. шк. 1985, № 11, c. 23–26.
 • Словоизменение русских непродуктивных глаголов // Рус. яз. и лит. в азерб. шк. 1986, № 11, c. 16–25.
 • Русско-азербайджанский учебный словарь (принипы составления) // Рус. яз. и лит. в азерб. шк. 1987, № 2, c. 13–19.
 • Орфографический словарь как грамматический справочник // Рус. яз. и лит. в азерб. шк. 1987, № 9, c. 11–18.
 • К составлению двуязычного учебного словаря // Актуальные проблемы учебной лексикографии. М., 1988. c. 115–116.
 • Словарь – источник обогащения знаний // Рус. яз. и лит. в азерб. шк. 1991, № 5, c. 10–13.
 • Особенности словоизменения глаголов типа видеть – видят и их изучение в двуязычной аудитории // Актуальные вопросы развития билингвизма и совершенствования культуры речи в Азербайджане. – Баку, 1991, c. 193–195.
 • Профессор Мамед Таги оглы Тагиев // Библиографический указатель по языкознанию. Баку, 1991, c. 3–16.
 • Библиографический указатель по языкознанию. Баку, 1991, 80 c. (соавторы Ф.Г.Гусейнов, Л.А.Грановская и др.).
 • Лексикография // Библиографический указатель по языкознанию. Баку, 1991, c. 40 ‒ 42.
 • Словари // Библиографический указатель по языкознанию. Баку, 1991, c. 59 ‒ 62.
 • Лингвострановедический словарь "Русские фразеологизмы" // Рус. яз. и лит. в азерб. шк. 1991, № 7–8. c. 58–59.
 • О подаче причастных форм в русско-азербайджанском словаре // Проблемы двуязычной лексикографии. Баку, 1992, c. 16–19.
 • О подаче деепричастных форм в русско-азербайджанском словаре // Проблемы двуязычной лексикографии. Баку, 1992, c. 29–32.
 • Словоизменение русских глаголов. Баку, 1993. ‒ 216 c.
 • Программа курса "Лексика современного русского языка" Баку, 1993. ‒15 c.
 • Спряжение и система глагольной флексии в современном русском языке // Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук. Баку, 1994, c. 57‒58.
 • О дефектности словоформ в системе глагольного словоизменения // Dil və onun tədrisi metodikası məsələlərinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransındaki məruzələrin tezisləri. Bаkı, 1994, c. 94–95.
 • Словоизменительная парадигматика русского глагола // Dil və onun tədrisi metodikası məsələlərinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransındaki məruzələrin tezisləri. Bаkı, 1994, c. 96–97.
 • Словоизменение и глагольная омонимия // Тезисы докладов межвузовской научно-методической конференции "Вопросы изучения и преподавания русского языка и литературы" . Баку, 1994, c. 29–30.
 • Двуязычные словари // Газета "Русский язык", 25 ноября 1994.
 • О роли семантического фактора в глагольном словоизменении // Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук. Баку, 1994, c. 18.
 • О словоизменении глаголов типа мерзнуть, вянуть // Слово на различных уровнях языковой системы. Баку, 1995, c. 114–117.
 • Азербайджанско-русская межъязыковая омонимия // Русский язык в Азербайджане. Баку, 1995, c. 37–38.
 • Место альтернации в глагольном словоизменении // Тезисы докладов научной конференции, посвященной 75-летию Бакинского государ-ственного университета им. М.Э.Расулзаде. Баку, 1995, c. 174–175.
 • Частотные словари русского языка // Сб. статей по языкознанию. Баку, 1996, c. 82 ‒ 85.
 • Категория вида в глагольном словоизменении // Вопросы филологии. Баку, 1996, c. 134–136.
 • Русская и двуязычная лексикография. Баку, 1996. ‒ 76 c.
 • Проблемы семантизации безэквивалентной лексики в двуязычном учебном словаре // Сборник трудов, посвященный 50-летию АПИРЯЛ имени М.Ф.Ахундова. Баку, 1996, c. 274–279.
 • Стилистическая характеристика лексических единиц в двуязычном словаре // Вопросы филологии. Вып. III. Баку, 1997, c. 158–159.
 • Словоизменение глаголов типа кричать, стоять, спать // Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук. Вып. I, Баку, 1997, c. 31–38.
 • Русско-азербайджанский учебный словарь (в соавторстве). Баку, 1997. ‒ 385 c.
 • К образованию аналитических форм русского глагола // Русский язык и литература в Азербайджане: прошлое, настоящее и будущее. Баку, 1997, c. 22–23.
 • Образование форм прчастия и деепрчастия от глаголов на -ЧЬ типа печь, беречь // Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук. Вып. III, Баку, 1997, c. 123–125.
 • К образованию форм причастия в современном русском языке // Рус. яз. и лит. в Азербайджане, 1997, № 4. c. 9–13.
 • К вопросу о словоизменении /формообразовании русского глагола // Ali məktəblərdə humanitar və ictimai elmlərin tədqiqi və tədrisinə dair II Respub- lika elmi konfransının tezisləri. Bakı, 1997.
 • К особенностям словоизменения глаголов I продуктивного класса // Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук. Баку, 1998. c. 23.
 • Некоторые размышления о переводе // Тагиевские чтения. Баку, 1998, c. 10.
 • Yeni əlifba: Mübahisələr və həqiqətlər // Dil və ədəbiyyat, Bakı, 1998, c. 25–27.
 • Ударение в системе глагольного словоизменения // Dil və ədəbiyyat, Bakı, 1998, c. 18–21.
 • Оглы или оглу? О передаче азербайджанских отчеств на русский язык // Azərbaycan müəllimi" qəzeti, 23 aprel, 1998.
 • О роли транзитивности в глагольном словоизменении // Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук. Вып. V. Баку, 1998, c. 133–134.
 • Об уточнении терминов словоизменение, формообразование и слово-образование // Проблемы системной организации языка. Баку, 1998, c. 37–44.
 • Qənd və şəkər sözlərinin Azərbaycan dilində işlənməsinə dair // Dil və ədəbiyyat. Bakı, 1998, c. 41–42/
 • К принципам лексикографического описания видовой корреляции рус-ских глаголов // Тагиевские чтения. Баку, 1999, c. 52.
 • Орфоэпические словари русского языка // Filologiya məsələlərinə dair tematik toplu. Bakı, 1999, c. 61–63.
 • К приминенению элементов частичного гнездования в двуязычном учебном словаре // Тагиевские чтения. Баку, 2000, c. 64–65.
 • Новый терминологический словарь-справочник // Рус. яз. и лит. в Азербайджане. 2000, № 4, c. 62–65.
 • Азербайджанско-русский словарь в 4-х т. Т. IV. Баку, 2001. ‒ 800 c.
 • О связи глагольного словоизменения с категориями вида и залога // Филологический сборник. Баку, 2001, c. 297–312.
 • О функциях морфемы -j- в современном русском языке // Тагиевские чтения. Баку, 2002, c. 140–141.
 • О новых словах и новых изданиях словарей // Тезисы докладов ежегодной научной конференции, посвященной итогам плановых научных работ сотрудников БСУ. Баку, 2003, c. 92–93.
 • Отражение морфологически немаркированных имен прилагательных в толковых словарях азербайджанского языка // Тагиевские чтения. Баку, 2003, c. 213–216.
 • О видовой корреляции многозначных глаголов // Тезисы докл. Ежегодн. Научн. конф., посвяшённой итогам план научных работ сотрудников БСУ. Баку, 2004. c. 83–84.
 • Место тюркизмов в лексической системе русского языка // Тагиевские чтения. Баку. 2004, c. 29–32.
 • Семантический объем слова место и его лексикографическое описание // Уч. зап. БСУ. Серия языка и литературы, 2004, № 1, c. 16–24.
 • Глагольное словоизменение современного русского языка. Баку, "Китab aləmi", 2005. ‒ 268 c.
 • Инфинитивные классы русских глаголов // Тезисы докладов ежегодной научной конференции, посвященной итогам плановых научных работ сотрудников Бакинского славянского университета. Баку, 2005, c. 52–53.
 • Морфология современного русского языка // Программы по кафедре русского языка факультета регионаведения и перевода Бакинского славянского университета, Баку 2005, c. 73–80.
 • Стилистика русского языка // Программы… Баку, 2005, c. 87–96.
 • Об одном графическом знаке в русском алфавите // Проблемы современной лингвистики. Баку, 2005, c. 259–260.
 • К составлению многотомного "Русско-азербайджанского словаря" // Тезисы докладов ежегодной научной конференции, посвященной итогам плановых научных работ сотрудников Бакинского славянского университета. Баку, 2006, c. 51.
 • Iki səsin bir işarəsi və ya bir işarənin iki mənası // "Tağıyev oxuları". Beynəlxalq elmi konfrans. Bаkı, 2006, c. 231–235.
 • Основные принципы составления Украинско-азербайджанского словаря учебного типа // Ученые записки Бакинского славянского университета. Баку, 2006, № 1, c. 48–57 (соавтор Павлий И.В.).
 • Он любил русское слово (К 205-летию со дня рождения В.И.Даля) // Русский язык и литература в Азербайджане, 2006, № 4, c. 72–74.
 • Учебный словарь русского языка. Баку, 2007. ‒ 1000 c.
 • Построение словаря // Учебный словарь русского языка, Баку, 2007, с. 4–16.
 • Об Учебном словаре русского языка под редакцией Ф. Г. Гусейнова // Проблемы современной лингвистики. II Международная конференция. Баку, 2007, с. 705.
 • Сочетаемостная характеристика заглавных слов в Учебном словаре русского языка // Проблемы современной лингвистики. II Международная конференция. Баку, 2007, с. 238–240.
 • О "Программе по русскому языку для V–XI классов общеобразовательных школ с русским языком обучения // Рус. яз. и лит. в Азербайджане, 2007, № 4, с. 68–69.
 • К лексикографическому описанию названий народов в толковых словарях русского языка // Русский язык: система и функционирование. Госуниверситет Шота Руставели, Батуми, 2008, с. 110–112.
 • О развитии словянско-азербайджанской двуязычной лексикографии // Формирование гуманитарного пространства в странах СНГ: вызовы, задачи, инструменты / научно-практическая конференция (22–26 сент. 2008), с. 155–157.
 • Тагиева Э.С. Иллюстрированное пособие по русскому языку // Русский язык за рубежом, 2008, № 4, с. 116–117.
 • Русская лексикография и типология словарей // Русский язык и литература в Азербайджане, 2008, № 2, с. 53–57.
 • Лексикографическое описание названий народов в толковых и двуязычных словарях // Рус. яз. и лит. в Азер-не. 2009, № 1, с. 54–59.
 • Справочник для филологов // Рус. яз. и лит. в Азербайджане. 2009, № 3. с. 74–75.
 • Толковые словари русского языка. Рус. яз. и лит. в Азербайджане. 2009, № 4, с. 61–68.
 • Bir daha yeni əlifba haqqında // Uluslararası Öğretmen Yetişdirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, 16–18 Mayıs, Beytepe, Ankara, 2010, s. 1042–1045.
 • Словарь новых слов и значений русского языка XXI века // Azərbaycanda xarici dillər, 2010, № 2/3, s.67 – 69.
 • Словарь новых слов и значений русского языка XXI века // Русский язык за рубежом, 2011, № 2, с. 111 – 113.
 • Azərbaycan dilindəki alınma sözlərin tələffüzünə dair // Azərbaycanşlığın actual problemləri/ II Beynəlxalq konfransın materialları, II hissə, Bakı – Gəncə, 2011, s. 111–113.
 • Лексикографические идеи профессора М. Т. Тагиева // Tağıyev oxuları – 2011, Bakı, 2012, s. 272 – 278.
 • Universal terminoloji lüğətlərin hesablamalarının tənliklə ifadəsinə dair // Tağıyev oxuları – 2011, Bakı, 2012, s. 106 – 111.
 • Lüğətçiliyin inkişafında ali məktəbin rolu // Dayanıqlı inkişaf və idarəetmə modelləri: nəzəriyyə və praktika/Beynəlxal konfransın materialları. Lənkəran, 2011, s. 95.
 • О составлении двуязычных комплексных словарей // Universitetlərarası dialoq: auditoriyaların idarə olunması, qiymətləndirmə, şəffaflıq/ Respublika elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2011, s.80 – 81.
 • Azərbaycan dili lüğətlərinin linqvistik informativliyi // Azərbaycanşlığın actual problemləri/ III Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, 2012, s. 637 – 640.
 • Müasir rus dilinin üslubiyyatı. Bakı, 2012. ‒ 13 s.
 • Rusca-azərbaycanca kompleks lüğət. Bakı, 2012. ‒ 590 s.
 • . Словоизменительные интерфиксы в русском и азербайджанском языках // Azərbaycanşlığın actual problemləri/ IV Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, 2013, s. 537 – 539.
 • Новый многотомный Русско-азербайджанский словарь. Пробные словарные статьи // Dilçilik İnstitutunun əsərləri. 2012, № 3, s. 153–167.
 • . Орфографические словари русского языка // Azərbaycanda xarici dillər, 2013, № 2, s.10–16.
 • . Словоизменителные интерфиксы в русском и азербайджанском языках Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. IV Beynəlxalq elmi konfransın materialları. 2013 s. 537–538.
 • . Писательская лексикография // Azərbaycanda rus dili və ədəbiyyatı. 2013, № 4
 • . Беларуска-азербайджанскі слоўнік: прынцыпы ўкладання // Весці БДПУ. Серыя 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. – 2013. № 4 (78). с. 27–31.
 • . Типы спряжений и наборы флексий русского глагола // На хвалях мовы: да 90-годдзя з дня нараджэння акадэміка М. В. Бірылы: матэрыялы Міжнар. навук. канф. (Мінск, 10–11 верасня 2013 г.), Мінск: Беларуская навука, 2014. с. 345–348.

Mənbə[redaktə | mənbəni redaktə et]