Vidadi küçəsi (Bakı)

Vikipediya, açıq ensiklopediya
(Vidadi küçəsi səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)
Jump to navigation Jump to search


BAKI
Vidadi küçəsi
Küçənin təsviri
Rayon Səbail
Salınıb 1868
Əvvəlki adı

Tserkovnaya küçəsi Pro­le­tar­skaya küçəsi

Vidadi küçəsiBakı şəhərinin Səbail rayonu ərazisində yerləşən bir zolaqlı və bir istiqamətli sonu piyadalar zonasına keçən dahi Azərbaycan şairi Molla Vəli Vidadinin adını daşıyan küçə.

Tarixi[redaktə | əsas redaktə]

Əv­vəl­lər o, "Tser­kov­naya" ad­la­nırdı.[1] Yal­nız 1923-cü ildə bol­şe­vik­lər küçə­nin adı­nı dəy­i­şə­rək ona məş­hur ma­a­rif­çi şa­i­rin (doğru­dur, bir döv­rdə o, hə­min dövr üçün da­ha "məq­bul" sayı­lacaq Pro­le­tar­skaya da ad­la­nıb - red.) adı­nı ve­rib­lər.[1] Küçə­nin "Tser­kov­naya" adı da­şı­ma­sı isə yal­nız Ba­kı­nın dey­il, bütün Azərbaycanın ən qə­dim rus kil­sə­si­nin - Mi­xa­il Ar­xa­ng­el pra­vo­slav kil­­sə­si­nin məhz bu küçə­də yer­ləş­mə­si­lə (kil­sə bu gün də ye­rin­də­dir) əla­qə­dar idi.[1] O, 1841-1849-cu il­lər ara­sın­da ti­ki­lib və Zə­rg­ər­pa­lan (ke­ç­miş Spas­s­kaya) küçə­si­nin ti­nin­də yer­lə­şir.[1]

Küçə uzun müddət "Tser­kov­naya" ad­la­nıb və bir mə­qam ol­ma­say­dı, bu ad çox­dan unu­dul­muş­du. 1936-cı il­də İt­ti­fa­q­da kütlə­vi edam­la­rın müjdə­çi­si ki­mi, di­ni obyek­t­lə­rə qar­şı döv­lət van­da­liz­mi həy­a­ta ke­çi­ri­lir­di.[1] Ba­kı­da da bir çox məscidkilsə­lər, xüsu­si­lə on­la­rın ən böyüklə­ri sökülmüşdü. Bu kil­sə­ni isə sa­dəcə bağla­mış­dı­lar və on­dan ya­taq­xa­na ki­mi is­ti­fa­də edilirdi.[1] Kil­sə yal­nız müha­ri­bə­dən so­nra açıl­dı. İn­qi­la­b­dan əv­vəl­ki döv­rdə Tser­kov­naya küçə­si bu­günkündən bir qə­dər ki­çik idi. O, Verx­nıy Na­qor­nıy (ha­­zır­da Ab­dul­la Şa­iq) küçə­sin­dən baş­layır­dı və Tə­zə pir ad­la­nan əra­zi­nin bir his­sə­sin­dən ke­çir, "Bol­şoy Mor­skoy­" küçəsinə­dək (SSRİ dövründə Ki­rov pro­s­pek­ti, ha­zır­da Bülbül küçə­si) uza­nır­dı.[1]

Bu küçə­nin ti­kin­ti­si­nə lap çox­dan, XIX əsrin 20-ci il­lə­ri­nin son­la­rın­dan baş­la­nıl­mış­dı.[1] O, İçərişəhərin Şa­ma­xı qa­pı­la­rın­dan baş­layır və Ba­zar­nı küçə­si­nə (so­nra­dan Hüsü Hacıy­ev küçə­si, ha­zır­da Azər­baycan pro­s­pek­ti) tə­rəf uza­nır­dı.[1] Bu­ra­da Şa­ma­xı­dan və İs­ma­yıl­lı­dan gə­lən in­san­lar tica­rət­lə mə­ş­ğ­ul olur­du­lar.[1]

"Tser­kov­naya" - Vi­da­di küçə­sin­də hər za­man müxtə­lif di­nə, so­si­al sta­tu­sa ma­lik in­san­lar ya­şayıb və onun me­mar­lıq üslu­bu­nun ala-bə­zək­liyi, müxtə­li­f­liyi də bu­nu gö­s­­tə­rir.[1]

Vi­da­di küçə­si­ndə avtomobillər de­mək olar ki, hərəkət etmə­məy­ib, ye­ri aka­siya ağacla­rı­nın çi­çək­lə­ri­nin qar də­nəcik­lə­ri örtüb. Bu küçəyə da­xil olan za­man hə­mi­şə iki­mər­tə­bə­li ev­lə­rin ara­sın­da is­ti ye­ni çö­rək ət­ri­nə qa­rış­mış göy­ər­ti qo­xu­su du­y­u­lub.[1]

Tanınmış sakinləri[redaktə | əsas redaktə]

İdmançılar

Aktyorlar

Digər şəxslər

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]

Vikianbarda Vidadi küçəsi (Bakı) ilə əlaqəli mediafayllar var.