Xodaşirin Cəbiyev

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Xodaşirin Cəbiyev
Xodaşirin Oğlan oğlu Cəbiyev
Xodashirin Cebiyev.jpg
Doğum adı Xodaşirin
Təxəllüsü Cabbarlı
Doğum tarixi (67 yaş)
Doğum yeri Böyük Kolatan, Masallı rayonu, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Milliyyəti Talış
Həyat yoldaşı Qızxanım Kərim qızı Cəbiyeva
Atası Oğlan Mürsəl oğlü Cəbiyev
Anası Bacısaba Hilal qızı Məmmədova
Təhsili Ali
İxtisası I kateqoriyalı provizor-təşkilatçı Homotoksikoloq
Fəaliyyəti Yazıı-publisist, jurnalist-araşdırıcı, tərcüməçi, bəstəçi
Əsərlərinin dili Azərbaycan, talış, rus
Janrlar Nəsr, publisistika, poeziya
İlk əsəri "Sözün fəziləti haqqında - muğamda söz" adlı publisistik məqaləsi 1997-ci ildə "Söz" jurnalının 1-2-ci sayında çap olunub.

Xodaşirin Oğlan oğlu Cəbiyev (Cabbarlı) - Azərbaycan provizoru, homotoksikoloqu, yazıçı-publisisti, jurnalist-araşdırıcı, tərcüməçisi, bəstəçisi

Həyatı[redaktə | mənbəni redaktə et]

Xo­da­şi­rin Oğ­lan oğ­lu Cə­bi­yev (Cab­bar­lı)[1] 15 de­kabr 1954 -cü il­də Azər­bay­can SSR Masal­lı ra­yo­nu­nun Bö­yük Ko­la­tan kən­din­də kol­xoz­çu ailə­sin­də ana­dan ol­muş­dur.

1961-ci il­də Bö­yük Ko­la­tan kənd 7 il­lik mək­tə­bi­nin 1- ci sin­fi­nə da­xil ol­muş, 1971 -ci il­də hə­min or­ta mək­tə­bin 10 il­lik tam kur­su­nu fərq­lən­mə ilə bi­tir­miş­dir.

1971-ci il­də N. Nə­ri­ma­nov adı­na Azər­bay­can Döv­lət Tibb İns­ti­tu­tu­nun əc­za­çı­lıq fa­kül­tə­sinə da­xil ol­muş, 1976-cı il­də hə­min ins­ti­tu­tu bi­ti­rə­rək pro­vi­zor ix­ti­sa­sı­nı al­mış­dır.

28.12.1978-ci il­dən 11.04.1997-ci ilə­dək (20 ilə ya­xın)  595 say­lı Ma­sal­lı ra­yon Mər­kə­zi Ap­te­ki­nin mü­di­ri və­zi­fə­sin­də iş­lə­miş­dir. Ma­sal­lı ra­yo­nun­da sə­hiy­yə­nin, əc­za­çı­lıq işi­nin tə­rəq­qi­si və in­ki­şa­fın­da, ap­tek xid­mə­ti­nin ib­ti­dailikdən ən ye­ni ava­dan­lıq və qur­ğu­lar­la təc­hiz olun­ma­sı­na qə­dər, bir sı­ra uğur­lu ad­dım­lar at­mış, pe­şə­kar əc­za­çı kadr­la­rın ha­zır­lan­ma­sı sa­hə­sin­də gər­gin əmək sərf et­miş­dir. O, iş­lə­di­yi müd­dət ərzin­də Ma­sal­lı ra­yo­nun­da 14 ye­ni tip­li ap­tek bi­na­la­rı­nın in­şa­sı­na na­il ol­muş­dur.

1978 - 1997 -ci il­lər ər­zin­də onun ar­dı­cıl və yo­rul­maz səy­lə­ri nə­ti­cə­sin­də ra­yon­da ap­tek şə­bə­kə­si­nin sa­yı dis­lo­ka­si­ya üz­rə yük­sək temp­lə in­ki­şaf edə­rək 11-dən 60 -a qə­dər yük­səl­miş­dir.

1997-ci il­dən 2007 -ci ilə ki­mi Ru­si­ya Fe­de­ra­si­ya­sı­nın Tol­yat­ti, Ul­ya­novsk şə­hər­lə­rin­də sa­hib­kar­lıq fəa­liy­yə­ti ilə məş­ğul ol­muş, ”İRAY” MMC -nin baş di­rek­to­ru və­zi­fə­sin­də ça­lış­mış­dır.

2019/2020-ci illərdə Masallı şəhərindəki “OZON” klinikasında tibbi xidmətin təşkili üzrə menecer vəzifəsində çalışmışdır.

Po­liq­lot­dur - azər­bay­can, ta­lış, rus, fars, la­tın dil­lə­ri­ni bi­lir və sər­bəst da­nı­şır[2].

Heç bir si­ya­si par­ti­ya və qu­ru­mun üz­vü de­yil, si­ya­si ba­xış­la­rı və am­bi­si­ya­sı yox­dur.

Tib­bi xid­mət üz­rə is­te­fa­da olan za­bit­dir.

Ailə­li­dir - üç öv­lad ata­sı­dır, yeddi nə­və­si var­dır.

Hal hazırda yaşa görə təqaüdə çıxmışdır.

Elmi fəaliyyəti[redaktə | mənbəni redaktə et]

Ye­ni tex­no­lo­giya əsasında, nəzarət - analitik qaydalara uyğun olaraq, ha­zır­lan­ma­sı yalnız zavod şə­rai­tin­də müm­kün olan in­yek­si­on, ve­na­ da­xi­li ste­ril dər­man mad­də­lə­ri­nin, göz damcılarının, məl­həm­lə­rin və di­gər mü­rək­kəb tər­kib­li 100-dən ar­tıq dər­man pre­pa­rat­la­rı­nın ap­tek şə­rai­tin­də ha­zır­lan­ma­sı­na na­il ol­muş­dur.

02.04.1979 -cu il­də Talış-Muğan zo­na­sın­da ilk də­fə ola­raq bü­tün gün ər­zin­də əha­li­yə fasiləsız dər­man yar­dı­mı gös­tə­rən, üç növ­bə­li iş re­ji­mi ilə iş­lə­yən ap­tek xid­mə­ti­nin əsa­sı­nı qoy­muş­dur[3].

1983-cü il­dən eti­ba­rən Ma­sal­lı ra­yo­nu əra­zi­sin­də ya­şa­yan əha­li­nin ra­hat və ope­ra­tiv dər­man yar­dı­mı al­ma­sı­nı tə­min et­mək məq­sə­di­lə 595 say­lı Mər­kə­zi Ap­te­kin nəz­din­də “Sor­ğu Mə­lu­mat Bü­ro­su”nu ya­rat­mış­dır.

1986-cı il­də əl­də et­di­yi nai­liy­yət­lə­rə gö­rə Azər­bay­can SSR Sə­hiy­yə Na­zir­li­yi Baş Ap­tek­lər Ida­rə­si, Azər­bay­can Əc­za­çı­la­rı və Far­ma­ko­loq­la­rı El­mi Cə­miy­yət­lə­ri ilə bir­lik­də, res­pub­li­ka əczaçı­la­rının Ma­sal­lı ra­yo­nun­da ke­çi­ri­lən səy­ya­ri konf­ran­sı­nın təş­ki­lat­çı­sı ol­muş, nü­mu­nə­vi iş təcrü­bə­si res­pub­li­ka­da ya­yıl­mış­dır. Beləliklə, o, elmi-nəzəri və praktiki əsaslarla əczaçılıq işinin Masallı rayonunda ilk təşkilatçısı və qurucusu olmuşdur.

1980-ci il­dən eti­ba­rən ar­dı­cıl ola­raq Azər­bay­can Əc­za­çı­la­rı­nın qu­rul­tay­la­rı­na nü­ma­yən­də se­çil­miş­dir.

1990-cı il­də Azər­bay­can SSR Sə­hiy­yə Na­zir­li­yi­nin Ates­ta­si­ya Ko­mis­si­ya­sı tə­rə­fin­dən 1-ci də­rə­cə­li pro­vi­zor­-təş­ki­lat­çı ix­ti­sas də­rə­cə­si­ni al­mış­dır.

2013/18-ci il­lər­də Bey­nəl­xalq Ho­mo­tok­si­ko­loq­lar Aka­de­mi­ya­sı­nın Al­ma­ni­ya­nın Ba­den­-Baden şə­hə­rin­də­ki El­mi Şu­ra­sı tə­rə­fin­dən tət­bi­qi ho­mo­tok­si­ko­lo­gi­ya­nın əsas kur­su­nu bi­ti­rə­rək “Bio­lo­ji tə­ba­bət­də tət­biq edi­lən müa­li­cə üsul­la­rı” üz­rə imtahan vermək yolu ilə 3 dop­lom və 12 də­fə 1-ci ka­te­qo­ri­ya­lı ser­ti­fi­ka­ta la­yiq gö­rül­müş­dür.

İctimai fəaliyyəti[redaktə | mənbəni redaktə et]

01 mart 1976 -cı il­dən 11 ap­rel 1997 -ci il ta­ri­xə qə­dər 145-595 saylı Ma­sal­lı ra­yon Mər­kə­zi Ap­te­klərin­də və Mər­kə­zi rayon Xəs­tə­xa­na­sın­da müx­tə­lif xıd­mə­ti və­zi­fə­lər­də, ic­ti­mai iş­lər­də ça­lış­mış­dır. O cüm­lə­dən, 1982/95 -ci il­lər­də 13 il hə­min tibb oca­ğın­da sə­hiy­yə işi­nin təş­ki­li mə­sə­lə­lə­ri üz­rə Tib­bi Şu­ra­sı­nın üz­vü ol­muş­dur.

1982 -ci il­dən 1995 -ci ilə­dək Tibb İş­çi­lə­ri Həm­kar­lar Təş­ki­la­tı Masal­lı ra­yon Ko­mi­tə­si­nin sədr müa­vi­ni və­zi­fə­sin­də iş­lə­miş­dir.

1983 -cü il­də Sov. İKP sı­ra­la­rı­na da­xil ol­muş­dur. So­vet or­du his­sə­lə­ri­nin Ba­kı şə­hə­ri­nə ye­ri­di­lə­rək “Yan­var qır­ğı­nı” tö­rə­dil­mə­si­nə eti­raz əla­mə­ti ola­raq 23.01.1990 -cı il­ tarixdə Sov. İKP sı­ra­la­rın­dan im­ti­na edə­rək xa­ric ol­muş­dur. 

I Qarabağ Müharibəsi dövründə (1991/94-cü illər) könüllü batalyonlarda və Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi silahlı birləşmələrinin tərkibində döyüşən Masallı rayon Polis şöbəsi əməkdaşlarının dərman və sarğı materialları ilə təminatını öz şəxsi vəsaiti hesabına həyata keçirmişdir.

11.04.1997-ci il­də hakimiyyət orqanlarının küçə-bazarlarda qeyri peşə adamları tərəfindən kütləvi şəkildə qanunsuz dərman maddələri və sarğı materiallarının alverinə rəvac verdiyinə qarşı etiraz əlaməti olaraq 20 ilə ya­xın dövr ər­zin­də da­şı­dı­ğı 595 say­lı Ma­sal­lı ra­yon  Mər­kə­zi  Ap­te­ki­nin  mü­di­ri  və­zi­fə­sin­dən is­te­fa et­mək məc­bu­riy­yə­tin­də qal­mış­dır. 

Gör­kəm­li ta­ri­xi şəx­siy­yət Mir Ka­zım As­lan­lı - Sa­rən­gin hə­yat və ya­ra­dı­cı­lı­ğın­dan bəhs edən “Şəms - zül­mət­lə şə­fəq ara­sın­da“ ad­lı el­mi­-pub­li­sis­tik, bə­dii­-sə­nəd­li ki­ta­bın mo­tiv­lə­ri əsa­sın­da “Tərk et­mə mə­ni” sə­nəd­li ki­no­fil­min çə­ki­li­şin­də əmək sərf et­miş­dir.

2015-ci il­də X. Cə­bi­ye­vin (Cab­bar­lı) sse­na­ri­si əsa­sın­da Ma­sal­lı hid­ro­gen - sul­fid­li mi­ne­ral su bu­laq­la­rı­nı tə­rən­nüm edən "Hə­yat çeş­mə­si" ad­lı te­le­vi­zi­ya fil­mi çə­kil­miş­dir.

Hə­vəs­kar bəs­tə­çi­dır, bir sı­ra mah­nı və təs­nif­lə­rin mü­əl­li­fi­dir. 1962/78 -ci il­lər­də Ma­sal­lı rayon Pio­ner­lər,  Mə­də­niy­yət Evlərin­də mü­ğən­ni - ifa­çı ki­mi fəa­liy­yət gös­tər­miş­dir[4].

Azər­bay­ca Res­pub­li­ka­sı­nın Əmək, Mü­ha­ri­bə və Si­lah­lı Qüv­və­lər Ve­te­ran­la­rı Təşkilatının üz­vü­dür.

Əsas elmi əsərləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

Tib­bə da­ir “Ho­meo­pa­ti­ya, Ho­mo­tok­si­ko­lo­gi­ya, Sa­num - te­ra­pi­ya və mua­li­cə­lər”, “Tibb ta­ri­xi haq­qın­da və tə­ba­bət la­tın di­lin­də” ad­lı iri həcm­li (hər iki­si rus di­lin­də) tib­bi təd­ris və­sa­it­lə­ri­nin mü­əl­li­fi­dir. Kitablar hələ işıq üzü görməmişdir.

Bədii-publisistik əsərləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

1997-ci ildən başlayaraq müx­tə­lif il­lər­də döv­ri mət­bu­at­da pub­li­sis­tik mə­qa­lə­lər­lə çı­xış et­miş, bir sı­ra he­ka­yə və şe­ir­lə­rin mü­əl­li­fi­dir[5]. İlk ədəbi yaradıcıl nümunəsi olan “Sözün fəziləti haqqında - muğamda söz” adlı publisistik məqaləsi 1997-ci ildə “Söz” jurnalında (№ 1-2) dərc olunub.

Gör­kəm­li ta­ri­xi şəx­siy­yət Mir Ka­zım As­lan­lı - Sa­rən­gin hə­yat və ya­ra­dı­cı­lı­ğın­dan bəhs edən “Şəms - zül­mət­lə şə­fəq ara­sın­da“ ad­lı el­mi­-pub­li­sis­tik, bə­dii­-sə­nəd­li ki­ta­bın mü­əl­li­fi­dir.

Ma­sal­lı ra­yo­nu­nun mu­si­qi ta­ri­xi­nin araş­dı­rı­cı­sı­dır[6]. İfa­çı­lıq sə­nə­ti ilə bağ­lı iri həcm­li “Mu­ğam dün­ya­sı­nın açar­la­rı”, “Mu­ğam xə­zi­nə­si - xal­qın zə­ka­sı, qəl­bin sə­da­sı, ru­hun qi­da­sı” ad­lı el­mi-­pub­li­sis­tik mə­qa­lə­lə­rin mü­əl­li­fi­dir.

Hal­ ha­zır­da “Oğur­lan­mış ta­le­yin he­ka­yə­ti” ad­lı üç cild­lik av­to­bi­oq­ra­fik sə­nəd­li - bə­dii povest, “Ma­sal­lı­nın musi­qi ul­duz­la­rı” bə­dii - pub­li­sis­tik al­ma­nax, “Hə­qi­qət­lə üz-ü­zə” ad­lı se­çil­miş əsər­lər top­lu­su üzə­rin­də iş­lə­yir. Ümu­mi­lik­də 8 iri­ həcm­li bə­dii­-sə­nəd­li, el­mi ki­tab­la­rın mü­əl­li­fi­dir.

Nəsr və poe­zi­ya[redaktə | mənbəni redaktə et]

1. Sözün fəziləti haqqında - muğamda söz. “Söz” jurnalı № 1-2. Yanvar - fevral 1997-ci il.

2. Be­lə get­məz, be­lə, dün­ya... (şe­ir) 2006-cı il. “AZAD qə­ləm” qə­ze­ti № 05 (101) av­qust 2014 -cü il. AzP­RESS.az in­ter­net say­tı, “Mə­şəl” yur­na­lı № 01 2015 -ci il.

3. “ƏL­KOL” (he­ka­yə)  18.12.2007 -ci il. “Mə­səl” jur­na­lı № 01 2014 -сü il. AzP­RESS.az in­ter­net say­tı.

4. Bil­mə­di (şe­ir) 28.04.2016 -cı il. “Ta­lis­man” qə­ze­ti № 05  05.04.2019 -cu il.

5. “Oğur­lan­mış ta­le­yin he­ka­yə­ti”(av­to­bi­oq­ra­fik po­vest - 2 cild­də). 14.12.2016 -cı il.

6. Ma­sal­lı ya­zar­la­rı­nın söz box­ça­sı. “Azad  Azər­bay­can” qə­ze­ti № 63 (2887) 03.05.2016 -cı il.

7.”Xə­ya­nə­tin so­nu yox­muş” (av­to­bi­oq­ra­fik po­vest - 1 cild­də). 20.04.2017 -ci il.

8. DAD SƏ­NİN ƏLİN­DƏN AMAN, AY­RI­LIQ! (Mən­sur şe­ir - es­se). Se­vim­li nə­vəm İra­də Ağa­ye­va­ya it­haf edi­rəm. 30. 06. 2017 -ci il.

9. Pam­pers­li dun­duk (he­ka­yə). 12.10.2017 -ci il.

10. Ay gö­zəl. (şe­ir - mah­nı). 15.12.2017 -ci il.

11. Si­qa­ret yan­ğı­sı (he­ka­yə). 20.10.2018 -ci il.

12. Yan­lış dua. 27.10.2018 -ci il.

13. Uğur­suz uduş (he­ka­yə). 07.11.2018 -ci il.

14. “Hə­qi­qət­lə üz-ü­zə” (se­çil­miş əsər­lər top­lu­su). 16.04.2019 -cu il.

15. Qey­rət bə­la­sı (he­ka­yə). 06.09.2019 -cu il.

16. Oldun (şeir-mahnı). 21.07.2019-cu il. 

Ta­lış di­lin­də - ana di­lin­də ya­zıl­mış şe­ir­lər[redaktə | mənbəni redaktə et]

1. Çiç be bə­tı, ha ba­la! 24.04.2019 -cu il. ”Ta­lis­man” qə­ze­ti № 05  05.04.2019 -cu il.

2. Az zın­də­nim çok­ne bə­be... 26.04.2019 -cu il. ”Ta­lis­man” qə­ze­ti № 05  25.05.2019 -cu il.

3. Ay bəşdə tolışi deşmın bıə tolış! 12.03.2021-ci il.

4. Az bə kon vırə bışim. 13.03.2021-ci il. 

Uşaq şe­ir­lə­ri[redaktə | mənbəni redaktə et]

1. Meh­ri­ban ba­bam. 19.10.2019 -cu il.

2. Nə yaxşı, varsan! 10.02.2020-ci il

Mu­si­qi ta­ri­xi­miz­dən[redaktə | mənbəni redaktə et]

1. “Mu­ğam dün­ya­sı­nın açar­la­rı”. 05.09.2007 -ci il. “Hü­quq və azad­lıq” qə­ze­ti № 22 (132) 17.11.2011 -ci il, № 23 (133) 24.12.2012 -сi il.

2.  “Mu­ğam xə­zi­nə­si - xal­qın zə­ka­sı, qəl­bin sə­da­sı, ru­hun qi­da­sı”. 05.07.2014 -cü il. ”Azad qə­ləm” qə­ze­ti № 07 (103) okt­yabr 2014 -cü il, № 01 (105) yan­var 2015 -ci il, № 02 (105) fev­ral-mart 2015 -ci il. AzPRESS.az in­ter­net say­tı.

Ma­sal­lı­nın mə­də­niy­yət və mu­si­qi ta­ri­xi[redaktə | mənbəni redaktə et]

1. Ma­sal­lı ra­yo­nu­nun toy adə­t-ə­nə­nə­lə­ri və mu­si­qi ta­ri­xi haq­qın­da. “Cə­nub xə­bər­lə­ri” qə­ze­ti № 17 (314) 30. 06. 2012 -ci il.

2. Ma­sal­lı şə­hə­ri­nin ta­ri­xin­dən (“Bu şə­hə­rin ta­ri­xin­dən”) 17.06.2012 -ci il. “Cə­nub  xəbərləri” qə­ze­ti № 21 (317) 31.07.2012 -ci il. AzP­RESS.az  in­ter­net say­tı.

3. Ma­sal­lı­nın mu­si­qi ul­duz­la­rı (ədə­bi-mu­si­qi al­ma­na­xı üzə­rin­də iş­lər da­vam edir)[7].

4.  “El xa­nən­də­si -  Mü­rüv­vət Hə­şi­mov”  04.11.2012 -ci il. “Cə­nub xə­bər­lə­ri” qə­ze­ti № 32 30.11.2012 -ci il. Az-PRESS.az in­ter­net say­tı.

5. “Şər­qin zil-te­nor səs­li xa­nən­də­si - Mir İs­lam Rə­fi­yev” 12.11.2012 -ci il[8] . “Cə­nub xə­bələri” qə­ze­ti № 35 (331) 28.12.2012 -ci il, № 01 (333) 10.01.2013 -cü il, № 02 (334) 18.01.2013 -cü il, AzP­RESS.az in­ter­net  say­tı.

6. Ağa­mu­sa Ələk­bə­rov haq­qın­da. “İn­cə­sə­nət­lə yoğ­rul­muş ürək”. 21.12.2013 -cü il.

7. Xa­nən­də Kə­rim Hə­sə­nov haq­qın­da. Rza Hə­sə­nov­la mü­sa­hi­bə - “Ata­mı xa­tır­la­yar­kən...” 12.04.2014 -cü il.

8. “Zəh­mə­ti ilə uca­lan, sə­nə­tin­dən güc alan xalq sə­nət­ka­rı - Aşıq Ab­dul­la”[9] . 28.08.2014 -cü il. AzP­RESS.az in­ter­net say­tı.

9. Ələş­rəf Nif­ti­yev haq­qın­da. “Yu­va­sın­dan pe­rik dü­şən bül­bü­lün nəğ­mə­si”. 01.05.2017-ci il.

10. “Bir yu­xu­nun mö­cü­zə­si”. Aşıq Sal­man Ta­ğı­yev­lə mü­sa­hi­bə. 22.05.2017 -ci il. “Am­bur” qə­ze­ti № 01.01.2018 -ci il.

11. Ələf­sər Nif­ti­yev haq­qın­da. “Ka­man­ça­ya kök­lən­miş ömür­dən sə­hi­fə­lər”. 31.05.2017 -ci il.

12. Xa­nən­də - ifa­çı El­çin Ağa­yev haq­qın­da. “Mu­ğan  elin­dən uca­lan səs”. 10.06.2017 -ci il.

13. Xa­nən­də Fə­ra­məz Mə­hər­rə­mov haq­qın­da. “Dost çı­ra­ğı­nın pər­va­nə­si”. 11.06.2017 -ci il.

14. “Niyyətinə qovuşan sənətçi”. Məhbub Şükür oğlu Məmmədovla (tarzən-ifaçı) müsahibə. 02.06.2019-cu il.

15. “Kasıb həyatın zəngin xatirələri” - Abuş Alışovla (zərb alətləri ifaçısı) müsahibə  17. 11. 2020-ci il. 

16. “ZƏHMƏTDƏN  SÜZÜLƏN NƏĞMƏLƏR”. (Masalli rayon Mah-mudavar kənd Xalq Folklor Evinin direktoru və “Halay” Xalq Folklor Kollеktivinin bədii rəhbəri Natəvan Cəbiyeva ilə müsahibə. 27.11.2020-ci il.

17. Masallı rayon Şərəfə kənd Xalq Folklor Kollektivi haqqında.

Ru­si­ya hə­ya­tın­dan sə­hi­fə­lər[redaktə | mənbəni redaktə et]

1.  “Zəh­mət­dən güc alan­lar, zəh­mət­lə uca­lan­lar”. 23. 06.2014 -cü il. AzP­RESS.az in­ter­net say­tı.

2. “İn­san­lar fərq­li, ta­le­lər ox­şar...“. 29.06.2014 -cü il. AzP­RESS.az in­ter­net say­tı.

İşıq­lı şəx­siy­yət­lər haq­qın­da[redaktə | mənbəni redaktə et]

1. “Zir­və­si qar­lı, uca dağ  - Xa­lıq  əmi” (Xa­lıq Qur­ba­nov haq­qın­da). 02.04.2012-ci il. “Aləm” jur­na­lı № 4 2017 -сi il.  

2. “Hə­yat­dan gə­lən ki­ta­bın mü­əl­li­fi” (Ələş­rəf Nif­ti­yev haq­qın­da). 18.05.2013 -cü il. “Ye­ni tə­fək­kür” qə­ze­ti № 20 (333)  01.06.2013 -cü il.

3. “Döv­lət­çi­li­yi­mi­zin, mə­nə­viy­ya­tı­mı­zın mü­səl­ləh əs­gə­ri - Ələş­rəf Nif­ti­yev”. 10 dekabr 2013-cü il. “Ye­ni tə­fək­kür” qə­ze­ti № 02 (363) 17.01.2014 -cü il. AzP­RESS.az in­ter­net say­tı.

4. “Hə­ya­ta bə­zək, qəlb­lə­rə na­xış, ömür­lə­rə nur çi­lə­yən in­san haq­qın­da dü­şün­cə­lə­rim...”. 10.05.2014 -cü il. Ba­ğır Coş­qun - “Coş­qun bir üm­man­san...”Elm və təh­sil” (Ba­kı - 2017).

5. Mol­la Cə­lal Gül­məm­məd oğ­lu (1870-1961). “İs­lam fə­dai­si, is­tiq­lal car­çı­sı. AzPRESS.az  in­ter­net say­tı.

6. “Müd­rik­li­yin zir­və­sin­də” (Ələş­rəf Nif­ti­yev haq­qın­da). 06.06.2015-ci il. “Azad Azərbaycan” qə­ze­ti № 66 (2720) 23.06.2015 -ci il. Az PRESS.az  in­ter­net say­tı.

7. “Məm­məd­hü­seyn Əli­yev - 90”. 31.05.2015 -ci il. “Azad Azər­bay­can” qə­ze­ti № 90 (2724) 01.07.2015 -ci il. AzP­RESS.az in­ter­net say­tı.

8. ”İn­qi­lab fır­tı­na­sı­nın fə­dai­si” (Bö­yü­ka­ğa Ta­lıb­lı -120). 13.05.2017-ci il.

9. “So­yuq mə­za­ra da zi­nət­dir in­san...” (Nov­ruz Ab­dü­lə­li oğ­lu Zey­na­lov haq­qın­da). “Aləm” jur­na­lı № 4 2017 -сi il. 

10. Öl­mək - bu dün­ya­dan yox ol­maq de­yil ! (Ələf­sər Nif­ti­yev haq­qın­da.) “Ye­ni tə­fək­kür” qəze­ti № 23 (512) 08. 12.2017 -ci il, “Azad Azər­bay­can” qə­ze­ti № 180 (3193) 15. 12.2017-ci il.

11. Zül­mət­lə­rə nur çi­lə­yən tə­bib­-loğ­man (oftalmoloq-həkim Ya­şar Ba­ğı­rov haq­qın­da). 26.10. 2019-cu il.

12. İmamverdi Həmidov - 80. ”Taleyini imana, zəh-mətə, təmkinə kökləyən insanın ömür yolu”. 15.01.2021-ci il.

Mir Ka­zım As­lan­lı  Sa­rəng haq­qın­da mü­sa­hi­bə­lər, ya­zı­lan ki­tab və  mə­qa­lə­lər[redaktə | mənbəni redaktə et]

1. “ŞƏMS - zül­mət­lə  şə­fəq ara­sın­da”. 1 -ci  ki­tab - ( 650 səh.)

2. “Ar­zu­su gü­lüs­tan, öm­rü xə­zan sə­nət­kar”. “Cə­nub xə­bər­lə­ri” qə­ze­ti № 02 (156)  21.01. 2008 -ci il.

3. MİR KA­ZIM AS­LAN­LI - SA­RƏNG - 100. “Mir Ka­zım As­lan­lı­nın əziz xa­ti­rə­si­nə həsr olu­nur”.“Hü­quq və Azad­lıq “ qə­ze­ti № 131  02.11.2011 -ci il.

4. “Mir Ka­zım As­lan­lı - Sa­rəng haq­qın­da 50 də­qi­qə­lik film çə­ki­lir”. “Cə­nub xə­bər­lə­ri” qə­ze­ti № 09 (305) 31.03.2012 -ci il.

5. “Mir Ka­zım As­lan­lı” (1 -ci ya­zı). “Cə­nub  xə­bər­lə­ri” qə­ze­ti № 14 (310) 20.05.2012 -ci il.

6. “Mosk­va­ya bağ­la­ma­da gön­də­ri­lən ko­ra­mal” (2 -ci ya­zı). “Cə­nub xə­bər­lə­ri” qə­ze­ti № 15 (311) 30.05.2012 -ci il.

7. “Hə­ya­tı das­tan, evi vi­ran Mir Ka­zım” (3 -cü ya­zı). “Cə­nub xə­bər­lə­ri” qə­ze­ti № 16 (312 ) 10.06. 2012 -ci il.

8. Mir Ka­zım As­lan­lı haq­qın­da fil­min çə­ki­li­şi­nə baş­la­nıl­dı. “Cə­nub xə­bər­lə­ri” qə­ze­ti № 21 (317) 31.07.2012 -ci il.

9. MİR KA­ZIM AS­LAN­LI - SA­RƏNG (1912 - 1975)  Hə­yat və ya­ra­dı­cı­lı­ğı (qı­sa ix­ti­sar­la). 26.08. 2012 -ci il.

10. “Mir Ka­zım As­lan­lı­nın şah əsə­ri”. “Azad Azər­bay­can” qə­ze­ti № 89 (2913) 21.06.2016 -cı il.

11. Mir Kzım As­lan­lı - Sa­rəng - 105. “Ru­hu biz­dən ni­ga­ran qa­lan öl­məz sə­nət­kar”. 24.07. 2017-ci il.

Eti­bar­lı, sə­da­qət­li dost­la­rı xa­tır­la­yar­kən[redaktə | mənbəni redaktə et]

a) “Xa­ti­rə­lər so­ra­ğın­da... Dost­luq qa­la­sı­nın ağır ar­til­le­ri­ya­sı - Sa­mi mü­əl­lim”. 10.07.2015-ci il. Az PRESS.az  in­ter­net say­tı.

b) “QƏL­Bİ­MƏ HƏR ZA­MAN FƏ­RƏH GƏ­Tİ­RƏN, KÖN­LÜ­MƏ RÖV­NƏQ VE­RƏN VƏ­FA­LI DOST”. (Xa­noğ­lan Ka­zı­mov haq­qın­da xa­ti­rə­lər). 16.07.2015 -ci il.

c) “Cə­sa­rət­li  və  üs­yan­kar  dost”  (Yu­nus  Nu­ri­ye­vi anar­kən). 20.07.2015 -ci il.

İc­ti­mai - si­ya­si möv­zu­lar[redaktə | mənbəni redaktə et]

1. “Əda­lət  oyu­nu” (es­se) 06.09.2014 -cü  il. “Mə­şəl” jur­na­lı № 12 2016 -cı il. AzPRESS.az  in­ter­net say­tı.

2. “Din­dar gənc­lər ni­yə həbs olu­nu­b? “Cə­nub  xə­bər­lə­ri” qə­ze­ti № 25. 20.09.2012 -ci il.

Ki­no­film­lər[redaktə | mənbəni redaktə et]

1. “Tərk et­mə mə­ni” k/fil­mi (25.07.2012 -  05.08.2012 - ci il) “Şəms - zül­mət­lə şə­fəq arasında” ki­ta­bı­nın mo­tiv­lə­ri əsa­sın­da ki­no­re­jis­sor, pro­fes­sor, Əmək­dar İn­cə­sə­nət Xa­di­mi Ay­dın Da­da­şov­la bir­lik­də çə­ki­lib, “You­tu­be” in­ter­net say­tı­na yer­ləş­di­ri­lib.

2. “Hə­yat çeş­mə­si” ki­no­fol­mi (28.06.2015–12.07.2015 -ci il). “Re­gi­on Xə­bər in­fo.az” internet xə­bər say­tı­nın baş re­dak­to­ru Mu­rad Hü­sey­nov­la bir­lik­də “Ma­sal­lı Fa­ti­me­yi­Zəh­ra İs­ti su Şə­fa Sa­na­to­ri­ya­sı” haq­qın­da çə­ki­lib,“You­tu­be” in­ter­net say­tı­na yer­ləş­di­ri­lib. 

3. “Tərk et­mə mə­ni” k/fil­mi­nin 20.08.2012 -ci il ta­rix­də təq­di­mat mə­ra­si­mi ke­çi­ri­lib və vi­deo­gö­rün­tü­lər­də len­tə alı­nıb.

4. “Hə­yat çeş­mə­si” k/fil­mi­nin 12.07.2015 -ci il ta­rix­də təq­di­mat mə­ra­si­mi ke­çi­ri­lib və vi­deo­gö­rün­tü­lər­də len­tə alı­nıb.  

Tər­cü­mə­lər[redaktə | mənbəni redaktə et]

1. «Жена врага народа». (“Xalq düş­mə­ninin ar­va­dı”). Təd­qi­qat­çı-ju­na­list Ağad­din Ba­ba­ye­vin ey­ni ad­lı mə­qa­lə­si (rus di­lin­dən tər­cü­mə). 10.12.2012 -ci il. “Cə­nub xə­bər­lə­ri” qə­ze­ti № 03 (334) 30. 01.2013 -cü il.

2. Ağa­bəy As­lan­bə­yov - «Так это было... . (Вспоми- нания о советских репрессиях»). (“Bu be­lə ol­muş­dur… . So­vet rep­res­si­ya­la­rı haq­qın­da xa­ti­rə­lər”). 16 səhifəlik kitabçanın rus di­lin­dən tər­cü­məsi). Iyul 2012 -ci il.

3. Teymur bəy Bayraməlibəyov - “История Талы-шинского ханства». (Talış xanlığının tarixi - 35 səhifəlik sənədli oçerkin rus dilindən tərcüməsi) 12.01.2021-ci il.

4. Имамверди Гамидов- 80. “Судьба которое ос-нована  на  вере, трудолюбии и сдержанности” (”Taleyini imana, zəhmətə, təmkinə kökləyən insanın ömür yolu”- müəllifin qələmə aldığı eyni adlı publisistik məqalənin rus dilinə tərcüməsi). 18.01.2021-ci il.

Mü­sa­hi­bə­lər[redaktə | mənbəni redaktə et]

1.  “Onu ta­nı­yan­lar da çox­dur, unut­ma­yan­lar da...”  “Cə­nub xə­bər­lə­ri” qə­ze­ti  № 01 (155) 10.01.2008 -ci il.

2. “Sönmək bilməyən vulkan”. “Azad qə­ləm” qə­ze­ti­nin müx­bi­ri şa­ir Və­li Həq­qi ilə mü­sa­hi­bə. № 08 (104) 11. 2014 -cü il, № 02 (105) 02.03.2015 -ci il. 

Təltifləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

1988 -ci il­də “SSRİ­-nin Sə­hiy­yə Əla­çı­sı” fəx­ri adı­na la­yiq gö­rül­müş­dür.

2013/18-ci il­lər­də Bey­nəl­xalq Ho­mo­tok­si­ko­loq­lar Aka­de­mi­ya­sı­nın Al­ma­ni­ya­nın Ba­den­-Ba­den şə­hə­rin­də­ki El­mi Şu­ra­sı tə­rə­fin­dən tət­bi­qi ho­mo­tok­si­ko­lo­gi­ya­nın əsas kur­su­nu bi­ti­rə­rək “Bio­lo­ji tə­ba­bət­də tət­biq edi­lən müa­li­cə üsul­la­rı” üz­rə imtahan vermək yolu ilə 3 dop­lom və 12 də­fə 1-ci ka­te­qo­ri­ya­lı ser­ti­fi­ka­ta la­yiq gö­rül­müş­dür.

2019-cu ildə aktual mövzulara həsr edilmiş publisistik yazılara görə və anadan olmasının 65 illik yubi-leyi münasibətilə Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin “Həsən bəy Zərdabi” diplomuna layiq görülmüşdür.

2019-cu ildə Azərbaycan Respublikası Müharibə, Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranları Təşkilatının təqdimatı ilə Rusiya Federasiyası Veteranlar Birliyinin Birgə Fəaliyyətin Koordinasiyası Komitəsinin “SSRİ - Əfqanıstan müharibəsinin 30 illiyi” xatirə medalına layiq görülmüşdür.

2020-ci ildə Azərbaycan Kütləvi İnformasiya Vasitələri İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Rəyasət Heyətinin qərarı ilə “Qızıl Qələm” media mükafatını qazanmışdır.

2021-ci ildə Rusiya Federasiyası Prezidentinin 13.06.2019-cu il tarixli fərmanına uyğun olaraq "1941-45-ci illər Böyük Vətən Müharibəsində qələbənin 75 illiyinə görə” yubiley medalı ilə təltif edilmişdir.

Müstəqillik dövründə Ma­sal­lı ra­yo­nu­nun ic­ti­mai hə­ya­tın­da gös­tər­di­yi xid­mət­lə­rə və sə­mə­rə­li fəa­liy­yə­ti­nə gö­rə aşa­ğıda­kı təl­tif­lə­rə la­yiq gö­rül­müş­dür:

1. 28.12.2014 və 28.12.2019-cü il­lərdə Ma­sal­lı ra­yon Zi­ya­lı­lar Cə­miy­yə­ti tə­rə­fin­dən ve­ri­lən “Fəx­ri Fər­man”.

2. 17.06.2017 və 28.12.2019-cu il­lərdə Ma­sal­lı ra­yon Ağ­saq­qal­lar Şu­ra­sı tə­rə­fin­dən ve­ri­lən “Tə­rifnamə”.

3. 17.06.2017-ci il­də Ma­sal­lı ra­yon Mü­ha­ri­bə, Əmək və Si­lah­lı Qüv­və­lər Ve­te­ran­la­rı Təş­ki­la­tı tə­rə­fin­dən ve­ri­lən “Fəx­ri fər­man”.

Haqqında yazılan kitablar və bədii əsərlər[redaktə | mənbəni redaktə et]

1. Zə­kə­riy­yə Na­di­rov (şair) - Bir  az qəm­li­yəm. 1983 -cü il.

2. Azad  Ta­lı­şoğ­lu  (şair) - Avtoqraf-şeir. 12.10.1987 -ci il.

3. Ağa­ca­vad Əli­za­də (satirik-şa­ir, pub­li­sist) - Sö­zə, mu­si­qi­yə, mil­li sər­və­ti­miz olan mu­ğamla­rı­mı­za aşi­na olan əc­za­çı dos­tum Xo­da­şi­rin Cə­bi­ye­vin is­tək­li ba­la­la­rı­na it­haf edi­rəm. 14.01.1991 -ci il.

4. Adəm İz­zə­toğ­lu (Qı­zıl­baş­lı) (ta­rix­çi, şa­ir) - Ki­çik şe­ir. Xo­da­şi­rin Cə­bi­yev Gül­kən­di üçün xa­ti­rə. 24.11.1994 -cü il.

5. Adəm İz­zə­toğ­lu (Qı­zıl­baş­lı) - Lirik şeir. Xo­da­şi­rin Cə­bi­yev Gül­kən­di üçün bə­da­hə­tən ya­zıl­mış şe­ir. 24.11. 1994 -cü il.

6. Onu ta­nı­yan­lar da çox­dur, unut­ma­yan­lar da...”Cə­nub xə­bər­lə­ri” qə­ze­ti  № 01 (155) 10.01.2008 -ci il.

7. İmam­ver­di Hə­mi­dov (fi­lo­loq­-şərq­şü­nas, fi­lo­lo­gi­ya elm­lə­ri dok­to­ru, pro­fes­sor) - Şə­fa bəxş edən in­san haq­qın­da ki­tab (rəy). 2012 -ci il.

8. Fə­ra­him Sa­dı­xov (pe­da­qo­ji elm­lər dok­to­ru, pro­fes­sor, Qa­baq­cıl Maa­rif Xa­di­mi - Xodaşirin Cə­bi­ye­vin (Cab­bar­lı) Mir Ka­zım As­lan­lı - Sa­rən­gin 100 il­li­yi­nə həsr et­di­yi “Şəms - zülmət­lə şə­fəq ara­sın­da” ad­lı ki­ta­bı haq­qın­da rəy, töv­si­yə, mü­la­hi­zə və bə­zi məs­lə­hət­lə­rim. 2012 -ci il.

9. Ay­dın Da­da­şov (ki­no­re­jis­sor, sə­nət­şü­nas­lıq elm­lə­ri dok­to­ru, pro­fes­sor, Əmək­dar İn­cə­sə­nət Xa­di­mi - Nur zər­rə­si (rəy). 2012 -ci il.

10. Al­lah­ver­di  Bay­ra­mi  Bil­mi­rəm ki... 22.11.2014 -cü il. “Azad qə­ləm” qə­ze­ti № 08 (104) de­kabr  2014 -cü il.

11. Al­lah­ver­di Bay­ra­mi - Xo­da­şi­rin şəx­siy­yə­ti. 15.12. 2014 -cü il. AzP­RESS.az say­tı.

11. Ba­la­mir­zə Cə­fər­li - Ya­zar­sız. 15.04.2014 -cü il. “Azad qə­ləm” qə­ze­ti № 07 (103) okt­yabr 2014 -cü il.

12. Ba­la­mir­zə Cə­fər­li - Mə­na­sız bir söz yaz­ma­dın. 25. 12.2014 -cü il.

13. Ca­mal Lə­lə­zoə - Xo­da­şi­rin, Xo­da­şi­rin, Xo­da­şi­rin. 28.12.2014 -cü il.

14. Ca­mal Lə­lə­zoə - Xo­da­şi­rin, Xo­da­şi­rin! (ta­lış­ca). 12.2014 -cü il.

15. Ələş­rəf Nif­ti­yev - Xe­yir­xah­lı­ğa kök­lən­miş ömür yo­lu.” Ye­ni tə­fək­kür” qə­ze­ti № 43 (404) 28.11.2014 -cü il.

16. Əli­za­man Ba­xış - İn­san­lı­ğın ün­va­nı. 28.12.2014 - cü il.

17. Əli­za­man Ba­xış - Tək ağac. 28.12.2014 -cü il.

18. Ha­dı Sey­bə­tin­li - Ay Xo­da­şi­rin! 13.12.2014 -cü il.

19. Ha­dı Sey­bə­tin­li - Ey gö­zəl hə­kim. 28.12.2014 -cü il.

20. Hə­sən­ba­la Ye­tim - Xo­da­şi­rin  60 !!!. 25.10.2014 -cü il. “Azad qə­ləm” qə­ze­ti № 08 (104) de­kabr 2014 -cü il.

21. Fik­rət Qu­li­yev - Təbrik te­leq­ram­ları. (Ru­si­ya Fe­de­ra­si­ya­sı, Maq­ni­to­qorsk şə­hə­ri, 14.12.2013-14.12. 2014 -cü il­lər.

22. Kər­bə­la­yı Aşıq Sal­man Ta­ğı­yev (Ma­sal­lı r., Xır­man­da­lı k.) şa­ir, aşı­q-o­zan - Ta­lış qar­da­şım. 03.06.2014 -cü il.

23. Kər­bə­la­yı Aşıq Sal­man Ta­ğı­yev (Ma­sal­lı  r., Xır­man­da­lı k.) şa­ir, aşı­q-o­zan - Yubi­ley ilin. 28.12.2014 -cü il.

24. Kər­bə­la­yı Aşıq Sal­man Ta­ğı­yev (Ma­sal­lı r., Xır­man­da­lı k.) - Qa­lıb­dı. 28.08.2014-cü il.

25. Mu­sar­za Mir­zə­yev - Kadusi - Ma­sal­lı­nın  fə­da­kar zi­ya­lı­sı. “Azad Azər­bay­can” qə­ze­ti №176 (2621) 09.12. 2014 -cü il, “Aş­kar­lıq” qə­ze­ti № 0708 (163164) 11.12.2014 - cü il. AzP­RESS.az say­tı.

26. Qu­lu Və­ci­oğ­lu - A qar­daş! 09.10.2014 -cü il. “Azad qə­ləm” qə­ze­ti № 08 (104) de­kabr  2014 -cü il.

27. Qu­lu Və­ci­oğ­lu - Şad gü­nün­də. 23.12.2014 -cü il.

28. Məm­mə­da­ğa Da­da­şov (Məm­məd Ağa) - Yüz il ya­şa! No­yabr 2014 -cü il. “Azad qə­ləm” qə­ze­ti № 08 (104) de­kabr 2014 -cü il.

29. Məm­mə­da­ğa Da­da­şov (Məm­məd Ağa) - Ad gü­nü. 28.12.2014 -cü il.

30. Məm­mə­da­ğa Da­da­şov (Məm­məd Ağa) - Bə­zək­dir Ma­sal­lı­ya. okt­yabr 2018 -ci il. Ma­sal­lı ra­yo­nu, Qə­rib­lər kən­di, “Vi­ləş Ho­tel” İs­ti­ra­hət Mər­kə­zi. 01.12.2018 -ci il.

31. Məm­mə­da­ğa Şi­ri­yev - Bir dost zarafatı (xa­nən­də­li­yi haq­qın­da)... 28.12.2014 -cü il.

32. Na­zim Pa­şa­yev (Na­zim Qə­rib) - Ey hə­kim! (es­se) 28.12.2014 -cü il.

33. Ba­la­mir­zə Cə­fər­li (Ma­sal­lı r., Xır­man­da­lı k.) şa­ir, tə­bib - Ya­zar­sız. 15.04.2014 -cü il. “Azad qə­ləm” qə­ze­ti № 08 (104) de­kabr 2014 -cü il.

34. Ba­la­mir­zə Cə­fər­li (Ma­sal­lı r., Xır­man­da­lı k.) şa­ir, tə­bib - Mə­na­sız bir söz yaz­ma­dın. 25.12.2014 -cü il.

35. Xa­nə­li To­lış - Se­yid Sa­dıx poe­ma­sı. 2013 -cü il. “Dün­ya mə­nə ha­lal ey­lə”. Ba­kı - 2013­ -cü il (səh. 253).

36. Xa­nəli To­lış - Dos­tum Xo­da­şi­ri­nə (taziyanə). 24. 08.2013 -cü il.

37. Xa­nə­li To­lış (Ma­sal­lı r., Qı­zı­la­var k.) ta­rix­çi­-et­noq­raf, şa­ir - Mir Ka­zım. 24.05.2014-cü il.

38. Xa­nə­li To­lış - Alt­mış üs­tə gə­lə. 16.11.2014 -cü il. 39. Xa­nə­li To­lış - Mir Ka­zım As­lan­lı­ya. 24.05.2014 -cü il.

40. Nəh­mət Adı­gö­zə­lov (Nəh­mət Qo­ca­şa­ir), (Ma­sal­lı r., Ye­yən­kənd k.) mü­hən­dis, şa­ir - İla­hi səs­di... 05.11.2011-ci il. AzP­RESS.az say­tı.

41. Ra­fiq Məm­mə­dov (Ra­fiq Məm­məd) (Ma­sal­lı r., Bo­ra­di­gah qəs.) - O gün. 04.02.2012 -ci il.

42. Sül­hiy­yə Ta­ğı­za­də (Ma­sal­lı ş.) - Salam altımış yaşın, sa­ba­hın xe­yir! 28.12.2014 -cü il.

43. Şah­lar Əj­dər­bəy­li (Ma­sal­lı ra­yo­nu, Qə­rib­lər k.)  Xo­da­şi­rin - 60.  28.12.2014 -cü il.

44. Və­li Həq­qi ((Ma­sal­lı ra­yo­nu, Tat­ya­no­ba k.) - Yanırsan həkim! 06.10.2014 -cü il. “Azad qə­ləm” qə­ze­ti № 08 (104). De­kabr 2014 -cü il.

45. Öm­rün 60-cı pil­lə­sib­də. “Ye­ni hə­yat” qə­ze­ti № 01 (6502) 07.01.2015 -ci il.

46. Ağa­lar İd­ri­soğ­lu - Ap­tek işi­nin ma­hir mü­tə­xəs­si­si. “Azad Azər­bay­can” qə­ze­ti № 68 (2702) 19 may 2015 -ci il.

47. Əlizaman Baxış - İnsanlığın ünvanı (“Elm və təhsil” nəşriyyatı - 172 səh. Bakı - 2019-cu il). 

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

Xarici keçidlər[redaktə | mənbəni redaktə et]