Eldar Qarayev

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Eldar Qarayev
Eldar Səmədoğlu Qarayev
Eldar Qarayev.jpg
Doğum tarixi 25 yanvar 1956(1956-01-25)
Doğum yeri Qafan, Qərbi Azərbaycan
Vətəndaşlığı Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi Ümumi fizika
Elmi dərəcəsi Fizika riyaziyyat elmləri namizədi,
Elmi adı dosent

Eldar Qarayev (Eldar Səmədoğlu Qarayev; 25 yanvar 1956, Qafan) — Fizika riyaziyyat elmləri namizədi, dosent, Fizika fakültəsində dekan müavini.[1] TlGaTe2 – birləşməsinin nanoölçülü epitaksial nazik təbəqələrin alınması və bu təbəqələrdə faza çevrilmələrinə aşqarların təsiri sahəsi üzrə tədqiqatçıdır.

Həyat və fəaliyyə[redaktə | əsas redaktə]

1956-cı il yanvarın 25-də Qərbi Azərbaycanın Qafan bölgəsində anadan olmuşdur. Orta təhsili 1973-cü ildə Bakı şəhər 1 saylı dəmiryol orta məkətəbində almışdır. 1973-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsinə qəbul olmuş, 1978-ci ildə həmin universitetin məzunu olmuşdur. 1978-1979-cu illərdə təyinatla AMEA-nın Fizika İnstitutu Biomərkəzdə işləmiş, 1979-1981-ci illərdə zabit kimi həqiqi hərbi xidmətini başa vurmuşdur. 1982-cı ilin əvvəlindən BDU-nun Fizika fakültəsi Ümumi fizika kafedrasında çalışır. 2005-ci ildən Fizika fakültəsində dekan müavini vəzifəsində təyin edilmişdir. Ailəlidir, 3 övladı var.

Təhsili, elmi dərəcəsi və adları[redaktə | əsas redaktə]

1978-ci ildə BDU-nun Fizika fakültəsini əyani bitirmişdir.

1984-cü ildə BDU-nun aspiranturasına qəbul olmuş və 1988-ci ildə “Qeyri-üzvi KCNS və K2SO4 duzlarının ikifazalı su-polimer sistemlərinin xassələrinə təsiri” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiyə etmiş və fizika riyaziyyat elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır.

Əmək fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

1978-1979-cu illərdə AMEA-nın Fizika İnstitutunda Biomərkəzdə baş laborant vəzifəsində işləmişdir. Ümumi fizika kursundan mühazirələr, məşğələ və laboratoriya işləri və s. görmüşdür.

1979-1981-ci illərdə Sovet ordusunda hərbi xidmətdə olmuşdur.

1982-ci ildən Ümumi fizika kafedrasının baş laborantı, müəllimi işləmişdir.

1995-ci ildən Ümumi fizika kafedrasınını baş müəllimi olmuşdur.

2000-ci ildən Ümumi fizika kafedrasının dosenti olub.

2005-ci ildən BDU-nun Fizika fakültəsində dekan müavini vəzifəsində çalışır. 50-yə yaxın məqalə və tezis, 2 dərs vəsait müəllifidir.

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfraslarda iştirakı[redaktə | əsas redaktə]

 • 2006 - “Fizikanın aktual problemləri” IV Respublika Elmi Konfransı, Bakı, Azərbaycan.
 • 2007 - “Fizikanın aktual problemləri” I Respublika Elmi Konfransı, Bakı, Azərbaycan.
 • 2008 - H.Əliyevin 85 illiyinə həsr edilmiş “Fizikanın aktual problemləri” V Elmi-Texniki Beynəlxalq Konfransı”, Bakı, Azərbaycan, (2 məqalə).
 • 2008 – “Fizikanın aktual problemləri” II Respublika Konfransı, Bakı, Azərbaycan.[1]

Seçilmiş əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

 1. n-butilanilin əsaslı n-metok­si­ben­zol maye kristalının bəzi fiziki xassələrinin tədqiqi. “Bakı Universitetinin Xəbərləri”, № 4, 2003, s.96-200.
 2. “FİZİKA PRAKTİKUMU” (dərs vəsaiti). Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2003, 185 səh.
 3. “MEXANİKA KURSU VƏ ONUN TƏDRİSİ” (dərs vəsaiti). Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2003, I hissə, 142 səh.
 4. Особенности тонкопленочных, плотноупакованных структур на основе галита-тетрадимита. Sumqayıt Dövlət Universiteti “Elmi Xəbərlər” jurnalı, III Cild, № 4, 2003, с.10-12.
 5. Структурные особенности тройных сульфидов элементов групп IIIA (Ga,Jn) и IVA (Sn,Pb). «Кimya Problemləri Jurnalı», №4, 2004. (Институт Химических проблем Начиональной АНА), 2004, с.80-82.
 6. О структурных особенностях бинарных халькогенидов меди, “Bakı Universitetinin Xəbərləri”, № 3, 2005, 135-139
 7. Образованиенанотолщинных эпитаксиальных пленок TIGa1-x GexS2, «FİZİKANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ» İV Respublika Elmi Konfransının materialları, Bakı, 2006, с.67-68.
 8. Влияние структуры подложки и температуры на совершенство пленок PbTe. “Bakı Universitetinin Xəbərləri”, №4, 2006, 126-130.
 9. Кинетика кристаллизации нанотолщинных пленок TiGa1-xGexSe2. Az.MEA «Fizika» jurnalı, Elm, XIII cild, Bakı, 2007, s.201-202.
 10. Behaviour of phase transition in near inversion zone of Pb1-xSnxTe. Az.MEA «Fizika» jurnalı, Elm. XIII cild, №5, Bakı, 2007, p.15-16.
 11. Fənn proqramları. “Bakı Universiteti” Nəşriyyatı, Bakalavr təhsil pilləsi, 2007.
 12. Radiasiya şüalanmasının Cd x Hg1-x Te - kristalının elektrik xassələrinə təsiri. “Актуальные проблемы физики”, Труды V Международной научно-технической конференции, Баку-2008, с.225-226.
 13. Elektron şüalanmasının CdxHg1-xTe kristalının elektrik xassələrinə təsiri. FİZİKANIN MÜASİR PROBLEMLƏRİ, II Respublika konfransının materialları, Bakı -2008, s.160-161.
 14. Исследование ближнего порядка нанотолщинных пленок TlGa1-xGexTe2. BDU-nun 90-illik yubi­leyinə həsr olunmuş Bey­nəlxalq Elmi konfransin materialları, Bakı-2009, s.241-242.
 15. Polimer məhlullarında geləmələgəlmə prosesləri. “Bakı Universitetinin Xəbərləri”, № 1, Bakı-2009, s.126-144.
 16. Пироэлектрический эффект в органических полупроводников. Fizikanın müasir problemləri, III Respublika Konfransının materialları, Bakı-2009, s.203-204.
 17. Кинетика фазовых переходов пленок TlGa1-xGexTe2. “Bakı Universitetinin Xəbərləri”, № 3, Bakı - 2010, s.146-150.
 18. The crystallization kinetics of nanothin TlGa1-XGeXTe2 films. International Conference “CRYSTAL MATERIALS 2010” PROQRAM and ABSTRACTS BOOK, Kharkov, Ukraine, 2010, p.145-146.
 19. Tермоэдс горячих носителей тока в монокристалле Ge1-xSix (0,05 ≤ x ≤ 0,15). Труды XII Международ­ной Конференции, пос­вящается XX-летию кафедры Оптики и спектроскопии. Ульяновск – 2010, с. 230-231.
 20. Влияние облучения квантами на электрофизические свойства монокристаллов CdxHg1-xTe при 0,50 x ≤ 0,95. Труды XII Междуна­­родной Конференции, посвящается XX-летию кафедры Оптики и спектроскопии. Ульяновск – 2010, с.231-232.
 21. Образование сверхрешеток в пленках TlGa1-xGexTe2 . VI Respublika Elmi Konfransı. Fizikanın Aktual Problemləri. 20 noyabr 2010, s.59-60.
 22. CaIn2Se4 və (GaS)1-x(Bi2S3)X bərk məhlul kristallarında ikifotonlu fotokeçiricilik və optik düzlənmə. Fizikanın Müasir Problemləri. IV Respublika Elmi-Praktik Konfransının materialları. 24 dekabr 2010, s.234-235.
 23. Исследование двухфотонного поглощения в системе ZnSxSe1-x. XIII Международная Конференция. Опто-, нано­электроника, нанотех­нологии и микросистемы. Ульяновск – 2011, c.324-325.
 24. Фотопровидимость монокристалла и при низких уровнях возбуждения XIII Международная Конференция. Опто-, наноэлектроника, нанотех­нологии и микросистемы. Ульяновск-2011, c.344.
 25. Oбразование сверхрешеток в эпитаксиальных пленках TlGa1-xGexTe2. “Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri”, №2, 2011, с.141-146.
 26. Xarici amillərin polimer-su ikifazalı sistemlərinin hal diaqramlarına təsiri. Fizikanın Müasir Problemləri.V Respublika Elmi-Praktik Konfransının materialları. 16-17 dekabr 2011, Bakı-2011, s.134-136.
 27. “FİZİKA PRAKTİKUMU” (dərs vəsaiti, yenidən işlənmiş nəşri). “Bakı Universiteti” Nəşriyyatı., 2012, 207 səh.
 28. Возможность изготовления фотоприемников на основе соединения CaGaSe4. XIV Международная Кон­фе­ренция. Опто-, на­но­электроника, нанотех­но­логии и микросистемы. Ульяновск – 2012, с.181.
 29. Некоторые особенности анизотропии свойств кристаллов халькогениды галлий. XIV Международная Кон­фе­ренция. Опто-, на­но­электроника, нанотех­но­логии и микросистемы. Ульяновск – 2012, с.106.
 30. Влияние состава и структуру металла на электрофизические свойства кремниевых диодов шоттки. Журнал “Инженерная физика”. Физика твердого тела, № 10, Москва, 2012, с.23-26.
 31. Влияние атомов Ge на нанотолщинные аморфные пленки TlGaTe2. Fizikanın Müasir Problemləri. VI Respublika Elmi-Praktik Konfransının materialları. Bakı, 14-15 dekabr 2012, s.75-76.
 32. Kondensasiya sürətinin PbTe təbəqələrinin keçiricilik tipinə təsiri. Fizikanın Müasir Problemləri. V Respublika Elmi-Praktik Konfransının materialları. Bakı, 2012, s.110-112
 33. p-Pb0,7Sn0.3Te/n-PbTe heterokeçidlərinin tədqiqi. Fizikanın Müasir Problemləri. VII Respublika Elmi-Praktik Konfransının materialları. Bakı-2013, 20-21 dekabr 2013, s.50-52.
 34. Ultrabənövşəyi şüalanma oblastında amorf silisium (α – Si:n) şotki baryerli strukturların fotohəssaslığı. Fizikanın Müasir Problemləri. VII Respublika Elmi-Praktik Konfransının materialları. Bakı-2013, 20-21 dekabr 2013, s.64-65.
 35. 35.Влияние электрического поля на формирование твердых растворов TlGa1-xGexTe2. Fizikanın Aktual Problemləri. Beynəlxalq Elmi Konfransının Material­ları. Bakı-2013, 6 dekabr 2013, s.164-166.
 36. Влияние одноосной деформации (удлинение) на свойства Cd1-xZnxTe тонких пленок. Труды XVI Международной Кон­фе­ренции. Опто-, на­но­электроника, нанотех­но­логии и микросистемы. Ульяновск – 2013, с.162-163.
 37. Дефектообразование в монокристалле CdxHg1-xTe под действием - облучения Международной Кон­фе­ренции. Опто-, на­но­электроника, нанотех­но­логии и микросистемы. Ульяновск – 2013, с.282-283.
 38. Солнечный фотопреоб­ра­зо­ва­телей с продолжитель­ным сроком службы. Труды XVI Международной Кон­фе­ренции. Опто-, на­но­электроника, нанотех­но­логии и микросистемы. Ульяновск – 2013, с.40-41.
 39. Оптическое гашение собственной фотопроводимости монокристаллов AgInSe2. XVII Международная Кон­фе­ренция. Опто-, на­но­электроника, нанотех­но­логии и микросистемы. Махачкала, 15-19 сентября 2014 г.
 40. Влияние одноосной деформации на оптические свойства твердого раст­вора ZnS1-xSex. XVII Международная Кон­фе­ренция. Опто-, на­но­электроника, нанотех­но­логии и микросистемы. Махачкала, 15-19 сентября 2014 г.
 41. Зависимость эффективности кремниевые солнечных элементов. XVII Международная Кон­фе­ренция. Опто-, на­но­электроника, нанотех­но­логии и микросистемы. Махачкала, 15-19 сентября 2014 г.
 42. Спектры диффузного отражения Cu3Ga5Se9. XVII Международная Кон­фе­ренция. Опто-, на­но­электроника, нанотех­но­логии и микросистемы. Махачкала, 15-19 сентября 2014 г.
 43. Müxtəlif təbiətli defektlərin AIII BVI, A2V B3IV – tipli yarımkeçiricilərin termo­elek­trik xassələrinə təsiri. Fizikanın Müasir Problemləri. VIII Respublika Konfransının MATERIAL­LARI, Bakı, 24-25 dekabr 2014, s.147-149.
 44. TlIn1-xEuxS2 - bərk məhlul kristallarının termo-elektrik xassələri (x=0.1; 0.3; 0.5). Fizikanın Müasir Problemləri. VIII Respublika Konfransının MATERIALLARI, Bakı, 24-25 dekabr 2014, s.163-166.
 45. Влияние гамма облучении на термо э.д.с. в монокристалле CdxHg1-xTe. “Energetikanın müasir Elmi-Texniki və Tətbiqi problemləri” Beynəlxalq Elmi Konfransının MATERİALLARI, Sumqayıt-2015, s.209-213.
 46. Maqnezium ftalosianin maddəsi əsasinda alinmiş nazik təbəqəli strukturun tutum xarak­te­ris­ti­kalari. “Fizikanın Müasir Problemləri" Beynəlxalq Elmi Konfransının MATERIALLARI, Bakı, 25 dekabr 2015.
 47. Определение ближнего порядка наноразмерных аморфных пленок TlIn1-xSnxTe2 . “Fizika­nın Aktual Problemləri” Respublika Elmi Konfransinin MATERIALLARI, Bakı, 17 dekabr 2015, s.82-85.
 48. Binar bərk məhlul monokristallarının zona əritmə üsulu ilə alinmasında tənzimləyici həlqənin tətbiqi. “Bakı Universitetinin Xəbərləri”, jurnalı, №2, Bakı-2016, s.153-159.
 49. Ближний порядок тонких пленок TlIn1-x SnxTe2 . XXVI Российская конференция поэлек­тронной микроскопии и4-я Школа молодых ученых,«Сов­ре­менные методы электронной изондовой микроскопии в иссле­дованиях наноструктур и нано­материалов». ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ. В рамках Международного форума«Техноюнити – РКЭМ-2016», г. Москва Зеленоград,30 мая – 3 июня 2016 г., с.154-155.
 50. Bərk məhlul kristalının enerji səviyyələrinə Cu aşqar atomlarının təsiri. AZTU-nun “Elmi Əsərlər” jurnalı,Texnika bölməsi, cild 1, №3, Bakı-2016, s.56-61
 51. Yeni zona əritmə üsulu ilə alinmiş GeSi bərk məhlul kristalinin termoelektrik xassələrinin tədqiqi. SDU-nun “Elmi Xəbərlər” jurnalı,cild 16, № 3, Bakı-2016, s.6-11.
 52. Влияние электрического поля на формирование ближний порядок тонких пленок TlIn1-xSnxTe2. XIV Международная научно-техническая Кон­фе­ренция и школа по фотоэлектронике и приборам ночного видения. ТРУДЫ КОНФЕРЕНЦИИ. 24-25 мая 2016, Москва, Россия, с.516-519.
 53. Preparation by new zone melting method Ge1-xSix solid solutions and their electrical properties. JOURNAL OF QAFQAZ UNIVERSITY-PHYSICS - Volume 4, Number 1, Pages 9-12, Baku-2016, p.9-12.
 54. Электрические свойства кристаллов твердых растворов Ge1-xSix, полученных новым способом зонной плавки. Наука, техника и образование, НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ (INPACTFACTOR), Москва, № 5 (23), 2016. с.5-8.
 55. Tlİn0,97Dy0,03Se2 – monokristalında injeksiya cərəyanı. AZTU-nun “Elmi Əsərlər” jurnalı,Texnika bölməsi, №2, Bakı –2017, s.102-107.
 56. Tlİn0,97Dy0,03Se2 – monokristalında injeksiya cərəyanı. AZTU-nun “Elmi Əsərlər” jurnalı,Texnika bölməsi, №2, Bakı –2017, s.102-107.
 57. Phase transition by treating TlInS2 amorphous films doped by Sn. CONFERENCE PROCEEDİNGS. Modern Trends İn Physics.İnternational Conference, 20-22 April 2017, Baku, p.72-76.
 58. Применение регулирующего кольца при получении монокристаллов бинарных твердых растворов.Наука, техника и образование, НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ (INPACT FACTOR), Москва, № 6 (47), 2018. с.7-11.
 59. Влияние -квантов на электрофизические свойства кристаллов TlInSe2. TƏTBİQİ FİZİKA VƏ ENERGETİKANIN AKTUAL MƏSƏLƏLƏRİ. BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSIN MATERİALLARI. AzərbaycanXalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunur. SDU, Sumqayıt, 24-25 may 2018-ci il, s.227-231.[1]

Kitablar[redaktə | əsas redaktə]

 1. . “Mexanika kursu və onun tədrisi”, 2003, 142 səh.
 2. . “Fizika praktikumu”, 2007, 184 səh.
 3. . “Ümumi fizika praktikumu”, 2012, 208 s.
 4. . “Ümumi fizika praktikumu”, 2015, 484 s.[1]

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]