Etibar Məmmədov (bioloq)

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Etibar Məmmədov
Məmmədov Etibar Nəsrulla oğlu
Etibar Məmmədov (bioloq).jpg
Doğum tarixi 26 oktyabr 1966 (1966-10-26) (52 yaş)
Doğum yeri Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan Muxtar Respublikası, Şərur rayonu, Düdəngə
Elm sahəsi Biologiya
İş yeri Naxçıvan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə elmlər doktoru
Elmi adı Professor
Təhsili ali, Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası

Məmmədov Etibar Nəsrulla oğlu - Naxçıvan Dövlət Universitetinin Magistratura üzrə dekanı, biologiya üzrə elmlər doktoru, professor.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Etibar Nəsrulla oğlu Məmmədov 26 oktyabr 1966-cı ildə Naxçıvan MR Şərur rayonunun Düdəngə kəndində müəllim ailəsində anadan olmuşdur. 1992-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) Baytarlıq fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

Elmi yaradıcılığı[redaktə | əsas redaktə]

1993-cü ildə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Baytarlıq İnstitutunda helmintologiya ixtisası üzrə əyani aspiranturaya daxil olmuşdur. 1996-cı ildə AMEA Zoologiya İnstitutunda “Qoyunların monieziozuna qarşı antihelmint preparatlar və dərman bitkiləri qarışıqlarının işlədilməsi” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək, elmlər namizədi elmi dərəcəsi almışdır. 1996-1999-cu illərdə Azərbaycan Elmi - Tədqiqat Baytarlıq İnstitutunda elmi və aparıcı elmi işçi, 2000-2003-cü illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Baytarlıq Laboratoriyasında şöbə müdiri, 2003-cü ilin yanvar ayından AMEA Naxçıvan bölməsi Bioresurslar İnstitutunun “Zooloji tədqiqatlar” şöbəsində elmi işçi, 2004-2009-cu illərdə isə həmin institutda elmi katib vəzifəsində çalışmışdır. 2009-2013-cü illərdə “Zooloji tədqiqatlar” şöbəsində aparıcı elmi işçi vəzifəsində işləmişdir. 2013-cü il oktyabrın 11-də Azərbaycan MEA Zoologiya İnstitutunda “Naxçıvan Muxtar Respublikasında gövşəyən heyvanların anoplosefalyatozları və onların törədicilərinin, aralıq sahiblərinin bioekoloji xüsusiyyətləri” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edərək, biologiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almışdır. Hazırda Naxçıvan Dövlət Universitetində Magistratura fakültəsinin dekanıdır.

Əsas elmi nailiyyətləri[redaktə | əsas redaktə]

Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində ilk dəfə olaraq iri və xırdabuynuzlu heyvanlarda bütün məhsuldarlıq göstəricilərini aşağı salan helmintozlar-anoplosefalyatozlar yüksək dərəcədə tədqiq edilmişdir. Sestod invaziyalarının törədiciləri, onların aralıq sahiblərinin bioloji və yayılma xüsusiyyətləri, gövşəyən heyvanlarda helmintozların yaş və mövsümi dinamikası, epizootologiyası kimi elmi və böyük praktiki əhəmiyyət daşıyan məsələlər araşdırılmışdır. İlk dəfə olaraq bölgədə xırdabuynuzlu heyvanlarda anoplosefalyatların yeni - Stilesia globipunctata növünüün parazitlik etdiyi aşkar olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, növbəli otlaqlardan düzgün istifadə edilməsi və otlaq profilaktikasının tətbiqi gövşəyən mal-qaranın anoplosefalyat növləri yoluxma intensivliyini xeyli aşağı sala bilər [1]

Kitab və monoqrafiyaları[redaktə | əsas redaktə]

 1. Azərbaycanda muflon və bezoar keçisinin qorunma strategiyası. Naxçıvan: Əcəmi, 2007, 72 s. (həmmüəlliflər: Talıbov T.H., Veynberq P.İ., Məmmədov İ.B., Talıbov S.T.)
 2. Kənd təsərrüfatı heyvanlarının helmintozlarının profilaktikası. Bakı:”Yeni poligrafist”, 2010, 47 s.
 3. Kənd təsərrüfatı heyvanlarının anoplosefalyatozlarında otlaq profilaktikasının tətbiq edilməsi. Naxçıvan: Tusi, 2012, 14 s.

Əsas elmi məqalələri[redaktə | əsas redaktə]

 1. Naxçıvan Muxtar Respublikasında qoyunların monieziozunun yayılması // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, Naxçıvan, 2006, №3, s.47-50.
 2. Naxçıvan Muxtar Respublikasının dağətəyi otlaqlarında bəzi geohelmintoz törədicilərini yayılma xüsusiyyətləri // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, Naxçıvan, 2007, №4, s.155-158.
 3. Naxçıvan Muxtar Respublikasının dağətəyi ərazilərində iribuynuzlu heyvanların monieziozunun mövsümi dinamikası // AMEA Gəncə Regional Elm Mərkəzinin Xəbərlər məcmuəsi, Gəncə, 2008, №32, s.74-76.
 4. Parazitologiyanın ekoloji aspektlərinin tədrisinə dair // Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, Naxçıvan, 2009, №1, s.103-105.
 5. Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Şerur Bölgesindeki koyunlarda moniezia türlerinin yayğınlığı // Kafkas Üniversitesi Veteriner fakültesi dergisi. Kars, Türkiye, 2009, cilt 15, sayı 3, s. 465-467.
 6. Распространение мониезиоза крупного рогатого скота в Нахчыванской Автономной Республике // Журн. Ветеринария, Москва, 2010, №2, s. 37-38.
 7. Şərur rayonunun dağətəyi və dağlıq otlaqlarının helmintoloji qiymətləndirilməsi / “Aqrar elmin inkişaf istiqamətləri və onun ekoloji aspektləri”. Elmi-praktiki konfransın materialları. (8-10 dekabr 2009), Gəncə, 2010, s. 40-42.
 8. Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Şerur bölgesindeki buzağılarda bağırsak sestodlarının mevsimsel dağılımları /17 Ulusal Parazitoloji kongresi ve Kafkasiya, Orta doğu parazitar hastalıklar sempoziyumu. (4-10 Eylül, September) 2011, Kars, Türkiye, s. 325.
 9. Эпизоотология аноплоцефалятозов мелкого рогатого скота в Нахчыванской Автономной Республике // Вестник Алтайского Государственного Аграрного Университета. Барнаул, 2011, № 6 (80), s.79-81.
 10. Аnoplosefalyatozlarla yoluxmuş qoyunların qanında bəzi biokimyəvi parametrlər // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, Naxçıvan, 2011, cild7, № 4, s.189-193.
 11. Otlaqlarda anoplosefalyatların aralıq sahiblərinin bioekoloji xüsusiyyətləri // AMEA Gəncə Regional Elm Mərkəzinin Xəbərlər məcmuəsi. Gəncə, 2012, №50, s.9-19.
 12. Naxçıvan Muxtar Respublikasinin bəzi otlaqlarinda helmintoz törədicilərinin yayılma xüsusiyyətləri. AMEA Zoologiya İnstitutunun Əsərləri. Cild 34, №2, Bakı, 2016, s.64-68.

Ədəbiyyat[redaktə | əsas redaktə]

 1. Məmmədov E.N. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gövşəyən heyvanların anoplosefalyatozları və onların törədicilərinin, aralıq sahiblərinin bioekoloji xüsusiyyətləri. Biol. elm. dok. ... dis. avtoref., Bakı, 2013, 44 s.

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]

Naxçıvan Dövlət Universiteti