Musa Məmmədov (geoloq)

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Musa Məmmədov
Məmmədov Musa Nəsib oğlu
Musa Məmmədov.jpg
Doğum tarixi
Doğum yeri Gədəbəy rayonu
Vətəndaşlığı Azərbaycan Azərbaycan
Atası Nəsib Məmmədov
Milliyyəti azərbaycanlı
Təhsili Azərbaycan Dövlət Universiteti
Fəaliyyəti geoloq

Məmmədov Musa Nəsib oğlu (1940 - ildə Gədəbəy rayonunda anadan olub) - geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, professor.[1]

Həyatı[redaktə | mənbəni redaktə et]

Musa Məmmədov 1940-cı ildə Gədəbəy rayonunda anadan olmuşdur. 1966-cı ildə mühəndis-geoloq ixtisası üzrə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Geoloji-coğrafiya fakültəsini bitirmişdir. Onun rəhbərliyi altında 2 namizədlik dissertasiyası müdafiə olunmuşdur. 1 doktorluq dissertasiyasının məsləhətçisi olmuşdur. 1984-cü ildə "Talışın qələvi-bazalt və qələvi-ultraəsasi formasiyalarının petroloji xüsusiyyətləri" mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək elmlər namizədi adına layiq görülmüşdür. 1999-cu ildə "Kiçik Qafqazın və Talışın üst təbaşir və eosen yaşlı maqmatik formasiyalarının petrologiyası və geokimyası" mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək elmlər doktoru adına layiq görülmüşdür.

Pedaqoji fəaliyyəti - Bakı Dövlət Universitetinin professoru - (2000-2014)

Əmək fəaliyyəti[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • 1966-2000-ci illərdə - AMEA Geologiya İnstitutu
 • 2000-ci ildən BDU-nun Geologiya fakültəsinin Faydalı qazıntılar kafedrasında çalışır.
 • "Petroqrafiya", "Maqmatik formasiyalar", "Litologiya", "Azərbaycan geologiyası"
 • 105 məqalənin, 9 monoqrafiyanın, 1 patentin müəllifidir.
 • 2 elmlər namizədi yetişdirmişdir.

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı - 22

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı - 125

Tədqiqat sahəsi[redaktə | mənbəni redaktə et]

Petrologiya, mineralogiya, geokimya.

Elmi əsərləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • 2006, Некоторые геолого-петрологические вопросы условия генерации и эволюции щелочных и субщелочных серий Малого Кавказа, Талыша и Урмия-Дохтар. Вестник Бакинского Университета, сер. естественных наук, №3, с.91-98.
 • 2007, Мантийный метасоматизм и некоторые вопросы генерации субщелочных и щелочных базальтоидных серий Малого Кавказа и Талыша. Qafqazın geodinamika, petrologiya və metallogeniyasının problem məsələləri. с.186-196.
 • 2007, Стадийность кристаллизации субщелочных и щелочных серий Малого Кавказа, Талыша (Азербайджан) и Урмия-Дохтара (Иранская Исламская Республика). Щелочной магматизм Земли и его рудоносность. Киев, с.168-171.
 • 2007, Kiçik Qafqazın və Talış zonasının üst təbaşir və eosen yaşlı maqmatik komplekslərinin dəmir-titan oksidi minerallarının tipomorf xüsusiyyətləri. Akademik M.Ə.Qaşqayın elmi irsi. XXI əsrdən baxış. “Nafta-Press”, c.279-287.
 • 2008, Минеральные параге­не­зисы и стадийность крис­­­­тал­ли­за­ции поздне­меловых маг­ма­ти­ческих комплексов Мало­го Кав­каза. Вестник Ба­кинс­ко­го Уни­верси­те­та, сер. естест­вен­ных наук, №2, с.131-138
 • 2008, Aralıq dənizi qırışıqlıq zonasının mərkəzi kəsiminin geoloji inkişafının kolliziya mərhələsinin qələvi və subqələvi seriyaları. Бакы Универ­сите­ти­нин хябярляри, Тябият елм­ляри, №4, с.105-114
 • 2009, Evolution of High-potas­sium Basic Alkaline Mag­matic Complexes in the Central Segment of the Mediter­ra­nean Belt. 62th Geological Ku­rultai of Tur­key, 13-17 April, MTA – An­ka­ra, p.p.634-635.
 • 2009, Минералогия железорудных месторождений Эль Харра эоценовой эвпоритовой фор­мации Бахарийской впадины (Египет). Бакы Университетинин Хябярляри, Тябият елмляри серийасы, №2, с.109-115.
 • 2010, Trace elements characters of Galandrud coals in Central Alborz. World Applied Sciences Jour­nal, № 10 (3), pp. 217-226 (www.wasj.org) (ISI)
 • 2010, Teschenite-tephrite, es­se­xi­te-tracxybasalt, sieynite-tracxy­tic associations of rocks of Carpathian, Cau­ca­sian, North TransBaikal regions. Geochemistry of magmatic rocks. Abstracts of XXVII Inter­na­tio­nal con­f. Sc­hool «Geochem. of Alka­line rocks» Mos­cow Koktebel’. 240 pp., p.110-111.
 • 2011, Physical Environment Pollution of Mining Coal in Central Alborz (Northern Iran. World Applied Scien­ces Journal, 2011, №14 (8), p.1141-1145, (www.wasj.org) (ISI)
 • 2011, О золотоносности палео­зойских отложений фунда­мента Лок-Гарабагской тектоно-магматической зоны Малого Кавказа. АМЕА Хябярляр. Йер елм­­­ляри. №3, 2011, с.20-30.\
 • 2011, Qarabağ filiz rayonunun struk­tur xüsusiyyətləri və filizləş­mənin lokallaşmasinda həlqəvi və xətti strukturlarin rolu. Бакы Университетинин Хябярляри, Тябият елмляри серийасы, 2011, №1, с.167-178.
 • 2012, Клинопироксены трахи­базальт-трахидоле­рито­вого и тефрит-тешенито­вого комплексов Ход­жа­вендского прогиба. Отечественная геология, №6, с.48-55.
 • 2013, Минеральные парагене­зисы трахибазальт-трахи­доле­ри­тового и тефрит-тешенитового ком­п­лек­сов Ходжа­вендского прогиба Малого Кавказа. АМЕА Хябярляр. Йер елм­­­ляри. №2, с.26-36.
 • 2014, Talış zonasında relyefin formalaşmasında geoloji amillərin rolu. Müasir coğrafiya el­mi­nin tətbiqi isti­qa­mət­­ləri. Konf. mate­rial­ları. Bakı, s.648-651.
 • 2014, Хожавянд синклинорисинин трахибазалт-трахидолерит вя тефрит-тешенит комплексляриндя гяляви, гяляви-торпаг вя надир торпаг елементляринин пайланмасынын эеоким­йяви хцсусиййятляри. Бакы Универ­сите­ти­нин хябярляри, Тябият елм­ляри, №2, 2014, с.99-112
 • 2015, Индикаторное значение же­лезо-хром оксидных ми­не­ра­лов в процессе кристаллиза­ции трахибазальт-трахидоле­ритового и тефрит-тешенито­вого комплек­сов Ходжавенд­ского прогиба Малого Кав­каза. Известия Бакин­ского Универси­тета. №3, серия Естест­вен­ных наук, с.76-85
 • 2016, Kiçik Qafqazın qranitoid­lərinin süxurəmələgətirən və aksessor minerallarında uran və toriumun paylan­ma qanunauyğunluqları. M.Nağıyev adına kataliz və qeyri-üzvü kimya institu­tunun 80 illik yubi­leyinə həsr olun­muş Respublika elmi konfransının materialları, s. 99-100.
 • 2017, Şəmkir horst antiklinorisinin üst yura-alt təbaşir yaşlı vulka­no-plutonik komplekslırinin qızıl-mis-molibden-sink filiz­ləşməsində rolu. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Hey­dər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildö­nümünə həsr olumuş “Geologiyanın aktual problemləri” mövzu­sunda Respublika El­mi Konfransının ma­te­rial­ları, s.3.
 • 2018, Petrogenetic reasons of diversities of picrites of the Lesser Caucasus and Talish. Magmatism of the earth and related strategic metal deposits. Proceeding of XXXV İnternational conference, Moscow. 3-7 september, 2018, c. 201-203

Elmi dərəcə və elmi adları[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • 1966-cı il, Azərbaycan Dövlət Universiteti
 • “Talışın qələvi-bazalt və qələvi-ultraəsasi formasiyalarının petroloji xüsusiyyətləri” mövzusunda namizədlik dissertasiyası, 1984-cü il
 • “Kiçik Qafqazın və Talışın üst təbaşir və eosen yaşlı maqmatik formasiyalarının petrologiyası və geokimyası” mövzusunda doktorluq dissertasiyası, 1999-cu il

Kitablar[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • 2007, Petroqrafiya. Dərslik. Bakı Universiteti. 512 s.

Xarici keçidlər[redaktə | mənbəni redaktə et]

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]