Musa Məmmədov (professor)

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Musa Məmmədov
Məmmədov Musa Nəsib oğlu
Musa Məmmədov.jpg
Doğum tarixi 1940(1940-Şablondakı doğum və ya ölüm tarixində texniki yanlışlıq var!-00)
Doğum yeri Gədəbəy rayonu
Vətəndaşlığı Azərbaycan Azərbaycan
Atası Nəsib Məmmədov
Milliyyəti azərbaycanlı
Təhsili Azərbaycan Dövlət Universiteti
Fəaliyyəti geoloq

Məmmədov Musa Nəsib oğlu (1940 - ildə Gədəbəy rayonunda anadan olub) - geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, professor.[1]

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Musa Məmmədov 1940-cı ildə Gədəbəy rayonunda anadan olmuşdur. 1966-cı ildə mühəndis-geoloq ixtisası üzrə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Geoloji-coğrafiya fakültəsini bitirmişdir. Onun rəhbərliyi altında 2 namizədlik dissertasiyası müdafiə olunmuşdur. 1 doktorluq dissertasiyasının məsləhətçisi olmuşdur. 1984-cü ildə "Talışın qələvi-bazalt və qələvi-ultraəsasi formasiyalarının petroloji xüsusiyyətləri" mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək elmlər namizədi adına layiq görülmüşdür. 1999-cu ildə "Kiçik Qafqazın və Talışın üst təbaşir və eosen yaşlı maqmatik formasiyalarının petrologiyası və geokimyası" mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək elmlər doktoru adına layiq görülmüşdür.

Pedaqoji fəaliyyəti - Bakı Dövlət Universitetinin professoru - (2000-2014)

Əmək fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

 • 1966-2000-ci illərdə - AMEA Geologiya İnstitutu
 • 2000-ci ildən BDU-nun Geologiya fakültəsinin Faydalı qazıntılar kafedrasında çalışır.
 • "Petroqrafiya", "Maqmatik formasiyalar", "Litologiya", "Azərbaycan geologiyası"
 • 105 məqalənin, 9 monoqrafiyanın, 1 patentin müəllifidir.
 • 2 elmlər namizədi yetişdirmişdir.

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı - 22

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı - 125

Tədqiqat sahəsi[redaktə | əsas redaktə]

Petrologiya, mineralogiya, geokimya.

Elmi əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

 • 2006, Некоторые геолого-петрологические вопросы условия генерации и эволюции щелочных и субщелочных серий Малого Кавказа, Талыша и Урмия-Дохтар. Вестник Бакинского Университета, сер. естественных наук, №3, с.91-98.
 • 2007, Мантийный метасоматизм и некоторые вопросы генерации субщелочных и щелочных базальтоидных серий Малого Кавказа и Талыша. Qafqazın geodinamika, petrologiya və metallogeniyasının problem məsələləri. с.186-196.
 • 2007, Стадийность кристаллизации субщелочных и щелочных серий Малого Кавказа, Талыша (Азербайджан) и Урмия-Дохтара (Иранская Исламская Республика). Щелочной магматизм Земли и его рудоносность. Киев, с.168-171.
 • 2007, Kiçik Qafqazın və Talış zonasının üst təbaşir və eosen yaşlı maqmatik komplekslərinin dəmir-titan oksidi minerallarının tipomorf xüsusiyyətləri. Akademik M.Ə.Qaşqayın elmi irsi. XXI əsrdən baxış. “Nafta-Press”, c.279-287.
 • 2008, Минеральные параге­не­зисы и стадийность крис­­­­тал­ли­за­ции поздне­меловых маг­ма­ти­ческих комплексов Мало­го Кав­каза. Вестник Ба­кинс­ко­го Уни­верси­те­та, сер. естест­вен­ных наук, №2, с.131-138
 • 2008, Aralıq dənizi qırışıqlıq zonasının mərkəzi kəsiminin geoloji inkişafının kolliziya mərhələsinin qələvi və subqələvi seriyaları. Бакы Универ­сите­ти­нин хябярляри, Тябият елм­ляри, №4, с.105-114
 • 2009, Evolution of High-potas­sium Basic Alkaline Mag­matic Complexes in the Central Segment of the Mediter­ra­nean Belt. 62th Geological Ku­rultai of Tur­key, 13-17 April, MTA – An­ka­ra, p.p.634-635.
 • 2009, Минералогия железорудных месторождений Эль Харра эоценовой эвпоритовой фор­мации Бахарийской впадины (Египет). Бакы Университетинин Хябярляри, Тябият елмляри серийасы, №2, с.109-115.
 • 2010, Trace elements characters of Galandrud coals in Central Alborz. World Applied Sciences Jour­nal, № 10 (3), pp. 217-226 (www.wasj.org) (ISI)
 • 2010, Teschenite-tephrite, es­se­xi­te-tracxybasalt, sieynite-tracxy­tic associations of rocks of Carpathian, Cau­ca­sian, North TransBaikal regions. Geochemistry of magmatic rocks. Abstracts of XXVII Inter­na­tio­nal con­f. Sc­hool «Geochem. of Alka­line rocks» Mos­cow Koktebel’. 240 pp., p.110-111.
 • 2011, Physical Environment Pollution of Mining Coal in Central Alborz (Northern Iran. World Applied Scien­ces Journal, 2011, №14 (8), p.1141-1145, (www.wasj.org) (ISI)
 • 2011, О золотоносности палео­зойских отложений фунда­мента Лок-Гарабагской тектоно-магматической зоны Малого Кавказа. АМЕА Хябярляр. Йер елм­­­ляри. №3, 2011, с.20-30.\
 • 2011, Qarabağ filiz rayonunun struk­tur xüsusiyyətləri və filizləş­mənin lokallaşmasinda həlqəvi və xətti strukturlarin rolu. Бакы Университетинин Хябярляри, Тябият елмляри серийасы, 2011, №1, с.167-178.
 • 2012, Клинопироксены трахи­базальт-трахидоле­рито­вого и тефрит-тешенито­вого комплексов Ход­жа­вендского прогиба. Отечественная геология, №6, с.48-55.
 • 2013, Минеральные парагене­зисы трахибазальт-трахи­доле­ри­тового и тефрит-тешенитового ком­п­лек­сов Ходжа­вендского прогиба Малого Кавказа. АМЕА Хябярляр. Йер елм­­­ляри. №2, с.26-36.
 • 2014, Talış zonasında relyefin formalaşmasında geoloji amillərin rolu. Müasir coğrafiya el­mi­nin tətbiqi isti­qa­mət­­ləri. Konf. mate­rial­ları. Bakı, s.648-651.
 • 2014, Хожавянд синклинорисинин трахибазалт-трахидолерит вя тефрит-тешенит комплексляриндя гяляви, гяляви-торпаг вя надир торпаг елементляринин пайланмасынын эеоким­йяви хцсусиййятляри. Бакы Универ­сите­ти­нин хябярляри, Тябият елм­ляри, №2, 2014, с.99-112
 • 2015, Индикаторное значение же­лезо-хром оксидных ми­не­ра­лов в процессе кристаллиза­ции трахибазальт-трахидоле­ритового и тефрит-тешенито­вого комплек­сов Ходжавенд­ского прогиба Малого Кав­каза. Известия Бакин­ского Универси­тета. №3, серия Естест­вен­ных наук, с.76-85
 • 2016, Kiçik Qafqazın qranitoid­lərinin süxurəmələgətirən və aksessor minerallarında uran və toriumun paylan­ma qanunauyğunluqları. M.Nağıyev adına kataliz və qeyri-üzvü kimya institu­tunun 80 illik yubi­leyinə həsr olun­muş Respublika elmi konfransının materialları, s. 99-100.
 • 2017, Şəmkir horst antiklinorisinin üst yura-alt təbaşir yaşlı vulka­no-plutonik komplekslırinin qızıl-mis-molibden-sink filiz­ləşməsində rolu. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Hey­dər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildö­nümünə həsr olumuş “Geologiyanın aktual problemləri” mövzu­sunda Respublika El­mi Konfransının ma­te­rial­ları, s.3.
 • 2018, Petrogenetic reasons of diversities of picrites of the Lesser Caucasus and Talish. Magmatism of the earth and related strategic metal deposits. Proceeding of XXXV İnternational conference, Moscow. 3-7 september, 2018, c. 201-203

Elmi dərəcə və elmi adları[redaktə | əsas redaktə]

 • 1966-cı il, Azərbaycan Dövlət Universiteti
 • “Talışın qələvi-bazalt və qələvi-ultraəsasi formasiyalarının petroloji xüsusiyyətləri” mövzusunda namizədlik dissertasiyası, 1984-cü il
 • “Kiçik Qafqazın və Talışın üst təbaşir və eosen yaşlı maqmatik formasiyalarının petrologiyası və geokimyası” mövzusunda doktorluq dissertasiyası, 1999-cu il

Kitablar[redaktə | əsas redaktə]

 • 2007, Petroqrafiya. Dərslik. Bakı Universiteti. 512 s.

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]