Salam Dünya proqram nümunələrinin siyahısı

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Keçid et: naviqasiya, axtar

Proqramlaşdırma dilini yeni öyrənməyə başlayarkən ilk yazılan proqram adətən "Salam Dünya" proqramı olur. Bir çox dildə yazılmış Salam Dünya proqram nümunələri:

3D Games Creator[redaktə | əsas redaktə]

print "Salam Dünya"
wait key

ABAP[redaktə | əsas redaktə]

REPORT Z_HALLO_WELT.
WRITE 'Salam Dünya!'.

ActionScript[redaktə | əsas redaktə]

trace('Salam Dünya');

Ada[redaktə | əsas redaktə]

with Ada.Text_IO;
procedure Salam is
begin
  Ada.Text_IO.Put_Line ("Salam Dünya!");
end Hallo;

ALGOL 60[redaktə | əsas redaktə]

 'BEGIN'
   OUTSTRING(2,'('Salam Dünya')');
 'END'

ALGOL 68[redaktə | əsas redaktə]

 ( print("Salam Dünya!") )

AMOS BASIC[redaktə | əsas redaktə]

? "Salam Dünya!"

AppleScript[redaktə | əsas redaktə]

display dialog "Salam Dünya"

ASP (Active Server Pages)[redaktə | əsas redaktə]

<%
 Response.Write("Salam Dünya!")
%>

və ya

<%="Salam Dünya!"%>

AutoHotkey[redaktə | əsas redaktə]

MsgBox Salam Dünya!

AutoIt[redaktə | əsas redaktə]

MsgBox(0, "", "Salam Dünya!")

AutoLISP[redaktə | əsas redaktə]

(princ "Salam Dünya!")

awk[redaktə | əsas redaktə]

BEGIN { print "Salam Dünya!" }

B[redaktə | əsas redaktə]

main() {
  printf("Salam Dünya!");
}

BASIC[redaktə | əsas redaktə]

10 PRINT "Salam Dünya!"

Batch[redaktə | əsas redaktə]

@echo Salam Dünya!

BeanShell[redaktə | əsas redaktə]

print("Salam Dünya!");

Blitz Max[redaktə | əsas redaktə]

Framework BRL.StandardIO
Print("Salam Dünya!")

Boo[redaktə | əsas redaktə]

print "Salam Dünya!"

C/AL[redaktə | əsas redaktə]

MESSAGE('Salam Dünya')

C[redaktə | əsas redaktə]

#include <stdio.h>

int main(void)
{
  puts("Salam Dünya!");
}

C GTK ilə[redaktə | əsas redaktə]

/*
 * "gcc hello_world.c -o hello_world `pkg-config --cflags --libs gtk+-2.0`" şəklində kompilyasiya edin. 
 * 
 */
#include <gtk/gtk.h>
gboolean delete_event(GtkWidget *widget, GdkEvent *event, gpointer data) {
 return FALSE;
}
void destroy(GtkWidget *widget, gpointer data) {
 gtk_main_quit();
}
void clicked(GtkWidget *widget, gpointer data) {
 g_print("Salam Dünya!\n");
}
int main (int argc, char *argv[]) {
 gtk_init(&argc, &argv);
 GtkWidget *window;
 GtkWidget *button;
 window = gtk_window_new(GTK_WINDOW_TOPLEVEL);
 gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 10);
 g_signal_connect(G_OBJECT(window), "delete-event", G_CALLBACK(delete_event), NULL);
 g_signal_connect(G_OBJECT(window), "destroy", G_CALLBACK(destroy), NULL);
 button = gtk_button_new_with_label("Salam Dünya!");
 g_signal_connect(G_OBJECT(button), "clicked", G_CALLBACK(clicked), NULL);
 gtk_widget_show(button);
 gtk_container_add(GTK_CONTAINER(window), button);
 gtk_widget_show(window);
 gtk_main();
 return 0;
}

C Windows API ilə[redaktə | əsas redaktə]

#include <windows.h>
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInst, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow)
{
 MessageBox(0, "Salam Dünya!", "Mənim birinci proqramım", MB_OK);
 return 0;
}

C++[redaktə | əsas redaktə]

#include <iostream>
int main()
{
  std::cout << "Salam Dünya!" << std::endl;
}

C++/CLI[redaktə | əsas redaktə]

int main()
{
  System::Console::WriteLine("Salam Dünya!");
}

=== [[C++]] [[gtkmm]] ilə ===
<syntaxhighlight lang="cpp" highlight="10">
#include <gtkmm/main.h>
#include <gtkmm/button.h>
#include <gtkmm/window.h>
int main (int argc, char* argv[])
{
  Gtk::Main m_main(argc, argv);
  Gtk::Window m_window;
  Gtk::Button m_button("Salam Dünya!");
  m_window.add(m_button);
  m_button.show();
  Gtk::Main::run(m_window);
  return 0;
}

C++ Qt kitabxanası ilə[redaktə | əsas redaktə]

#include <QLabel>
#include <QApplication>
int main(int argc, char* argv[])
{
  QApplication app(argc, argv);
  QLabel label("Salam Dünya!");
  label.show();
  return app.exec();
}

C#[redaktə | əsas redaktə]

class MainClass
{
  public static void Main()
  {
    System.Console.WriteLine("Salam Dünya!");
  }
}

CIL[redaktə | əsas redaktə]

.assembly SalamDunya { }
.assembly extern mscorlib { }
.method public static void Main() cil managed
{
  .entrypoint
  .maxstack 1
  ldstr "Salam Dünya!"
  call void [mscorlib]System.Console::WriteLine(string)
  ret
}

CLIST[redaktə | əsas redaktə]

WRITE Salam Dünya

Clojure[redaktə | əsas redaktə]

(println "Salam Dünya!")

CLP[redaktə | əsas redaktə]

PGM
SNDPGMMSG MSG('Salam Dünya!') MSGTYPE(*COMP)
ENDPGM

COBOL[redaktə | əsas redaktə]

000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID. HELLOWORLD.
000900 PROCEDURE DIVISION.
001000 MAIN.
001100 DISPLAY "Salam Dünya!".
001200 STOP RUN.

COLDFUSION[redaktə | əsas redaktə]

<cfset beispiel = "Salam Dünya!" >
<cfoutput>#beispiel#</cfoutput>

COMAL[redaktə | əsas redaktə]

10 PRINT "Salam Dünya!"

Common Lisp[redaktə | əsas redaktə]

(write-line "Salam Dünya!")

Component Pascal[redaktə | əsas redaktə]

MODULE SalamDunya;
IMPORT Out;
PROCEDURE Output*;
BEGIN
  Out.String ("Salam Dünya!");
  Out.Ln;
END Output;
END HalloWelt.

D[redaktə | əsas redaktə]

import std.stdio;
void main() {
  writeln("Salam Dünya!");
}

dBase/Foxpro[redaktə | əsas redaktə]

? "Salam Dünya!"

Object Pascal[redaktə | əsas redaktə]

komanda interfeysi:

program SalamDunya;
begin
 writeln('Salam Dünya!');
end.

qrafik interfeys:

  program HalloWelt;
  {$APPTYPE GUI}
  uses Dialogs;
   begin
   ShowMessage('Salam Dünya!');
  end.

Eiffel[redaktə | əsas redaktə]

class Salam_Dunya
create
  make
feature
  make is
  do
    io.put_string("Salam Dünya!%N")
  end
end

ELAN[redaktə | əsas redaktə]

putline ("Salam Dünya!");

Emacs Lisp[redaktə | əsas redaktə]

(print "Salam Dünya!")

Erlang[redaktə | əsas redaktə]

-module(Salam).
-export([Salam_Dunya/0]).

Salam_Dunya() -> io:fwrite("Salam Dünya!\n").

F#[redaktə | əsas redaktə]

printfn "Salam Dünya"

Forth[redaktə | əsas redaktə]

.( Salam Dünya!)

Fortran[redaktə | əsas redaktə]

program salam
write(*,*) "Salam Dünya!"
end program salam

FreeBASIC[redaktə | əsas redaktə]

print "Salam Dünya!"

GML[redaktə | əsas redaktə]

show_message("Salam Dünya!");

Gambas[redaktə | əsas redaktə]

  PUBLIC SUB Form_Enter()
  PRINT "Salam Dünya!"
  END

Go[redaktə | əsas redaktə]

package main

import "fmt"

func main() {
	fmt.Println("Salam Dünya!")
}

Groovy[redaktə | əsas redaktə]

println "Salam Dünya!"

Haskell[redaktə | əsas redaktə]

main :: IO ()
main = putStrLn "Salam Dünya!"

Haxe[redaktə | əsas redaktə]

class Test {
  static function main() {
    trace("Salam Dünya!");
  }
}

IDL (RSI)[redaktə | əsas redaktə]

PRO salam_dunya
  PRINT, "Salam Dünya!"
END

Io[redaktə | əsas redaktə]

"Salam Dünya!" print

J#[redaktə | əsas redaktə]

public class HalloWelt
{
  public static void main(String[] args)
  {
    System.Console.WriteLine("Salam Dünya!");
  }
}

JavaScript[redaktə | əsas redaktə]

document.write("Salam Dünya!");

Java[redaktə | əsas redaktə]

class Hallo {
 public static void main( String[] args ) {
  System.out.println("Salam Dünya!");
 }
}

və ya

import javax.swing.*;
class Salam {
 public static void main( String[] args ) {
  JOptionPane.showMessageDialog( null, "Salam Dünya!" );
 }
}

KiXtart[redaktə | əsas redaktə]

? "Salam Dünya!"

LaTeX[redaktə | əsas redaktə]

\documentclass{article}
\begin{document}
Salam Dünya!
\end{document}

LISP[redaktə | əsas redaktə]

(print "Salam Dünya!")

[redaktə | əsas redaktə]

print [Salam Dünya!]

Lua[redaktə | əsas redaktə]

print ("Salam Dünya!")

MATLAB[redaktə | əsas redaktə]

fprintf('Salam Dünya!');

və ya

disp('Salam Dünya!');

və ya

disp Salam_Dünya

və ya

'Salam Dünya'

mIRC Script[redaktə | əsas redaktə]

on 1:load:*: { echo Salam Dünya! }

Oberon[redaktə | əsas redaktə]

MODULE SalamDunya;
IMPORT Write;
BEGIN
  Write.Line("Salam Dünya!");
END HalloWelt.

OCaml[redaktə | əsas redaktə]

print_endline "Salam Dünya!";;

Objective C[redaktə | əsas redaktə]

#import <stdio.h>
int main()
{
 puts("Salam Dünya!");
 return 0;
}

Objective-C Cocoa ilə[redaktə | əsas redaktə]

#import <Cocoa/Cocoa.h>
@interface Controller : NSObject
{
 NSWindow *window;
 NSTextField *textField;
}
@end
int main(int argc, const char *argv[])
{
 NSAutoreleasePool *pool = [[NSAutoreleasePool alloc] init];
 NSApp = [NSApplication sharedApplication];
 Controller *controller = [[Controller alloc] init];
 [NSApp run];
 [controller release];
 [NSApp release];
 [pool release];
 return EXIT_SUCCESS;
}
@implementation Controller
- (id)init
{
 if ((self = [super init]) != nil) {
        textField = [[NSTextField alloc] initWithFrame:NSMakeRect(10.0, 10.0, 85.0, 20.0)];
        [textField setEditable:NO];
        [textField setStringValue:@"Salam Dünya!"];

        window = [[NSWindow alloc] initWithContentRect:NSMakeRect(100.0, 350.0, 200.0, 40.0)
                                             styleMask:NSTitledWindowMask | NSClosableWindowMask | NSMiniaturizableWindowMask
                                              backing:NSBackingStoreBuffered
                                                 defer:YES];
        [window setDelegate:self];
        [window setTitle:@"Salam Dünya!"];
        [[window contentView] addSubview:textField];
        [window makeKeyAndOrderFront:nil];
 }

 return self;
}
- (void)windowWillClose:(NSNotification *)notification
{
 [NSApp terminate:self];
}

@end

OpenLaszlo[redaktə | əsas redaktə]

<canvas>
  <text>Salam Dünya!</text>
</canvas>

Oz[redaktə | əsas redaktə]

{Show 'Salam Dünya'}

Pascal[redaktə | əsas redaktə]

program Hallo ( output );
begin
 writeln('Salam Dünya!');
end.

PAWN[redaktə | əsas redaktə]

main()
{
    printf("Salam Dünya!\n");
}

PEARL[redaktə | əsas redaktə]

MODULE (HALLOWELT);
  SYSTEM;
    TERMINAL:DIS<->SDVLS(2);

  PROBLEM;
    SPC TERMINAL DATION OUT ALPHIC DIM(,) TFU MAX FORWARD CONTROL (ALL);

  MAIN:TASK;
    OPEN TERMINAL;
    PUT 'Hallo Welt!' TO TERMINAL;
    CLOSE TERMINAL;
  END;

MODEND;

Perl[redaktə | əsas redaktə]

print "Salam Dünya!\n";

PHP[redaktə | əsas redaktə]

<?php
  print "Salam Dünya!";
?>

və ya:

<?php
  echo "Salam Dünya!";
?>

və ya:

<?="Salam Dünya!"?>

Pike[redaktə | əsas redaktə]

int main() {
  write("Salam Dünya!\n");
  return 0;
}

PL/I[redaktə | əsas redaktə]

 Test: procedure options(main);
  put skip list("Salam Dünya!");
 end Test;

PocketC[redaktə | əsas redaktə]

Konsole:

main() {
 puts("Salam Dünya!");
}

POV-Ray[redaktə | əsas redaktə]

camera {
 location <0, 0, -5>
 look_at <0, 0, 0>
}
light_source {
 <10, 20, -10>
 color rgb 1
}
light_source {
 <-10, 20, -10>
 color rgb 1
}
background {
 color rgb 1
}
text {
 ttf "someFont.ttf"
 "Salam Dünya!", 0.015, 0
 pigment {
  color rgb <0, 0, 1>
 }
 translate -3*x
}

PowerShell[redaktə | əsas redaktə]

"Salam Dünya!"

və ya:

echo "Salam Dünya!"

və ya:

[System.Console]::WriteLine("Salam Dünya!")

Progress 4GL[redaktə | əsas redaktə]

 DISPLAY "Salam Dünya!".

oder:

 MESSAGE "Salam Dünya!"
  VIEW-AS ALERT-BOX INFO BUTTONS OK.

Prolog dili[redaktə | əsas redaktə]

 ?- write('Salam Dünya!'), nl.

PureBasic[redaktə | əsas redaktə]

 OpenConsole()
  Print("Salam Dünya!")
  Input() ;Beendet das Programm beim nächsten Tastendruck
 CloseConsole()

Python[redaktə | əsas redaktə]

python 3-cü versiyaya qədər:

print "Salam Dünya!"

pyton 3-cü versiyadan sonra (3-cü versiya daxil olmaqla):

print("Salam Dünya")

QBASIC[redaktə | əsas redaktə]

PRINT "Salam Dünya!"

R[redaktə | əsas redaktə]

print ("Salam Dünya!")

və ya

cat ("Salam Dünya!\n")

REXX[redaktə | əsas redaktə]

say "Salam Dünya!"

Ruby[redaktə | əsas redaktə]

puts "Salam Dünya!"

Ruby GTK+ ilə[redaktə | əsas redaktə]

require "gtk2"
Gtk::Window.new("Salam Dünya!").show_all.signal_connect(:delete_event){Gtk.main_quit}
Gtk.main

Ruby Tk ilə[redaktə | əsas redaktə]

require "tk"
TkRoot.new{ title "Salam Dünya!" }
Tk.mainloop

SAC (Single Assignment C)[redaktə | əsas redaktə]

use StdIO: all;
int main()
{
 printf("Salam Dünya!\n");
 return(0);
}

SAS[redaktə | əsas redaktə]

data _null_;
  put "Salam Dünya!";
run;

Scala[redaktə | əsas redaktə]

object HalloWelt extends Application {
 println("Salam Dünya!")
}

Scheme[redaktə | əsas redaktə]

(display "Salam Dünya!")
(newline)

Smalltalk[redaktə | əsas redaktə]

'Salam Dünya!' out.

Spec#[redaktə | əsas redaktə]

 using System;
 public class Programm
 {
  public static void Main(string![]! args)
  requires forall{int i in (0:args.Length); args[i] != null};
  {
    Console.WriteLine("Salam Dünya!");
  }
 }

Standard ML[redaktə | əsas redaktə]

print "Salam Dünya!\n"

SPL[redaktə | əsas redaktə]

debug "Salam Dünya!";

SQL[redaktə | əsas redaktə]

SELECT 'Salam Dünya' AS message;

OracleMySQL üçün:

SELECT 'Salam Dünya!' FROM dual;

IBM-DB2 üçün:

SELECT 'Salam Dünya!' FROM sysibm.sysdummy1;

MSSQL, MySQL, PostgreSQL üçün:

SELECT 'Salam Dünya!';

StarOffice Basic[redaktə | əsas redaktə]

 sub main
 print "Salam Dünya!"
 end sub

və ya:

 sub HalloWeltAlternativ
   MsgBox "Salam Dünya!"
 end sub

Tcl[redaktə | əsas redaktə]

puts "Salam Dünya!"

Tcl/Tk[redaktə | əsas redaktə]

label .l -text "Salam Dünya"
pack .l

TeX[redaktə | əsas redaktə]

Salam, Dunya!\bye

XOTcl[redaktə | əsas redaktə]

proc hello {
puts "Salam Dünya!"
}

Turing[redaktə | əsas redaktə]

put "Salam Dünya!"

Unix-Shell[redaktə | əsas redaktə]

echo 'Salam Dünya!'

Verilog[redaktə | əsas redaktə]

module salam_dunya;
initial begin
 $display ("Salam Dünya!");
 #10 $finish;
end
endmodule

VHDL[redaktə | əsas redaktə]

entity HelloWorld is
end entity HelloWorld;
architecture Bhv of HelloWorld is
begin
 HelloWorldProc: process is
 begin
  report "Salam Dünya!";
  wait;
 end process HelloWorldProc;
end architecture Bhv;

VBScript[redaktə | əsas redaktə]

  MsgBox "Salam Dünya!"

Visual Basic .NET[redaktə | əsas redaktə]

Konsoldan:

Module Module1
  Sub Main()
    Console.WriteLine("Salam Dünya!")
  End Sub
End Module

Qrafik interfeyslə:

Class Salam
  Sub SalamDunya
    MsgBox("Salam Dünya")
  End Sub
End Class

XUL[redaktə | əsas redaktə]

<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet href="chrome://global/skin/" type="text/css"?>
<window xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul">
<label value="Salam Dünya!"/>
</window>

XAML[redaktə | əsas redaktə]

<?Mapping ClrNamespace="System" Assembly="mscorlib"
     xmlNamespace="http://www.gotdotnet.com/team/dbox/mscorlib/System" ?>
<Object xmlns="http://www.gotdotnet.com/team/dbox/mscorlib/System"
     xmlns:def="Definition" def:Class="MyApp.Hello">
  <def:Code>
  <![CDATA[
   Shared Sub Main()
   '{
     System.Console.WriteLine("Salam Dünya!")' ;
   '}
   End Sub
  ]]>
  </def:Code>
</Object>