Nitrat turşusu

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Nitrat turşusu
Nitrat turşusu:kimyəvi formul
Nitrat turşusu: molekulların görünüşü
Ümumi
Sistematik adıNitrat turşusu
Kimyəvi formuluHNO3
Nisbi mol. kütl.63.012 а. k. v.
Molyar kütlə63.012 q/mol
Fiziki xassələri
Aqreqat halı (n.ş.)maye
Sıxlıq1,522 q/sm³
Termik xüsusiyyətlər
Ərimə nöqtəsi-41 °S
Qaynama nöqtəsi86 °S
Əmələgəlmə entalpiyası (n.ş.)-174,1 kC/mol
Xüsusi buxarlanma istiliyi39,1 C/kq
Xüsusi ərimə istiliyi10,47 C/kq
Buxarın təzyiqi 56 qPa
Kimyəvi xassələri
Suda həllolma qarışır q/100 ml
Optik xüsusiyyətlər
Sındırma əmsalı1.397
Quruluşu
Dipol anı 2.17 ± 0.02 Debay
Təsnifatı
CAS -da qeyd. nöm.7697-37-2
EINECS-də qeyd. nöm.231-714-2
SMILESO[N+](=O)[O-]
BS-də qeydiyyat nömrəsi231-714-2
RTECSQU5775000
Toksikologiya
LD50430 mq/kq
Zəhərliliyi
NFPA 704.svg
0
4
0
OX

Nitrat turşusu (HNO3) – birəsaslı, qüvvətli turşu.

Adi şəraitdə rəngsiz mayedir. Kimya sənayesinin ən mühüm məhsullarından biridir. Susuz Nitrat turşusunun sıxlığı 1,522 q/sm3-dir, —41°S-də donur, 86°S-də qaynayır. Su ilə istənilən nisbətdə qarışır və azeotrop qarıqiıq əmələ gətirir.

İki kristalhidratı məlumdur: HNO3·H2O və HNO3·3H2O. Susuz nitrat turşusu davamlı deyildir, adi temperaturda işıqda parçalanaraq oksigen çıxarır (4HNO3=4NO2-2H2O + O2). Nitrat turşusu qüvvətli oksidləşdiricidir, kükürdü sulfat turşusuna çevrilincəyə qədər oksidləşdirir, yalnız qızıla, tantalaplatin fəsiləsinin bəzi metallarına təsir etmir. Metallarla reaksiyaya girib azot 2-oksid çıxarır. Durulaşdırılmış nitrat turşusunda asan həll olan bəzi metallar, məsələn, dəmir, xrom, alüminium, metalın səthində qoruyucu oksid təbəqəsi əmələ gətirdiyi üçün qatı nitrat turşusuna qarşı davamlıdır. Bu xüsusiyyət qatı nitrat turşusunu polad qablarda saxlamağa və daşımağa imkan verir. Qatı nitrat turşusu ilə xlorid turşusunun qarışığına (1:3) zərhəl (çar arağı) deyilir. O hətta qızılı və platini də həll edir. Üzvi birləşmələr nitrat turşusunun təsirildən oksidləşir və ya nitrolaşır (nitro qrupu—NO2+ üzvi birləşmədə hidrogenin yerini tutur). Nitrat turşusunun duzları nitrat, Na, K, Ca və NH4+ duzları isə həm də şora adlanır.

Nitrat turşusu XIII əsrdə kalium şorasını zəy, dəmir kuporosu və gil ilə birgə qızdırmaqla alınırdı. XVII əsrin ortalarından etibarən o sənayedə kalium və ya natrium şorası ilə qatı sulfat turşusundan alınmağa başlandı. İndi ammonyakın hava oksikeni ilə katalitik oksidləşdirilməsi yolu ilə istehsal olunur. Nitrat turşusu, əsasən, azot gübrəsi, kombinə edilmiş gübrə, partlayıcı maddə (trinitrotoluol və s.) və üzvi boya istehsalında işlədilir.

Üzvi sintezdə qatı nitrat turşusu ilə sulfat turşusunun qarışığından (nitrolayıcı qarışıq) geniş istifadə edilir. Kimya sənayesində (sulfat və fosfat turşuları istehsalında) və metallurgiyada hər il külli miqdarda nitrat turşusu sərf olunur. Nitrat turşusunun buxarları ilə nəfəs almaq zəhərlənməyə səbəb olur. Dəriyə və paltara düşdükdə (xüsusən qatı nitrat turşusu) yandırır. Sənaye binalarının havasında (N2O5-ə görə hesaoladıqda) nitrat turşusu-nun miqdarının 50 mq/m3-dən artıq olmasına icazə verilmir. Qatı nitrat turşusu üzvi maddələrə toxunduqda yanğına və partlayışa səbəb olur.