Məhəmmədin səhabələrinin siyahısı

Vikipediya, azad ensiklopediya
(Səhabələrin siyahısı səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)
Naviqasiyaya keç Axtarışa keç

Əlifba sırası ilə

[redaktə | mənbəni redaktə et]
 • Abbas ibn Əbdülmüttəlib əl-Haşimi
 • Abdullah ibn Abbas ibn Əbdülmüttəlib əl-Haşimi
 • Abdullah ibn Cəfər ibn Əbu Talib ibn Əbdülmüttəlib əl-Haşimi
 • Abdullah ibn Huneyn ibn Əsəd ibn Haşim
 • Abdullah ibn Zubeyr ibn Əbdülmüttəlib əl-Haşimi
 • Abdullah ibn Zübeyr ibn Əvvam
 • Abdullah ibn Rəbiə ibn Hərs ibn Əbdülmüttəlib əl-Haşimi
 • Abdullah ibn Əbu Sufyan ibn Haris ibn Əbdülmüttəlib əl-Haşimi
 • Abdullah ibn Nofəl ibn Hərs ibn Əbdülmüttəlib əl-Haşimi
 • Abdullah ibn Haris ibn Nofəl ibn Haris ibn Əbdülmüttəlib əl-Haşimi
 • Abdullah ibn Yəqtar
 • Abdullah ibn Zubab əl-Məshəci
 • Abdullah ibn Sələmə əl-Kindi
 • Abdullah ibn Tufeyl əl-Amiri
 • Abdullah ibn Bədil əl-Xizai
 • Abdullah ibn Məsud
 • Abdullah ibn Xəbbab ibn Ərət ət-Təmimi
 • Abdullah ibn Əbdül Mədan əl-Harisi
 • Abdullah ibn Kəb əl-Harisi
 • Abdullah ibn Həvalə əl-Əzdi
 • Abdullah ibn Səhl ibn Hənif
 • Abdullah ibn Vuraqa əs-Səluli
 • Auf ibn Əsasə əl-Mətləbi
 • Əbu Tufeyl Amir ibn Vasilə əl-Kənani
 • Aun ibn Cəfər ibn Əbu Talib ibn Əbdul Muttəlib əl-Haşimi
 • Bərid əl-Əsləmi
 • Bərid ibn Həsib əl-Əsləmi
 • Bilal ibn Rubah əl-Həbəşi
 • Bəra ibn Azib ibn Haris əl-Ənsari
 • Bərra ibn Malik əl-Ənsari
 • Bəşir ibn Əbi Zeyd əl-Ənsari
 • Cariyə ibn Qudamə əs-Səidi
 • Cariyə ibn Zeyd
 • Cabir ibn Abdullah əl-Ənsari
 • Cabir ibn Səmurə
 • Cəbələ ibn Əmr ibn Aus əs-Saidi
 • Cabir ibn Həbbab əl-Ənsari
 • Cudə ibn Həbirə əl-Məxzumi
 • Cəfər ibn Əbu Sufyan ibn Haris ibn Əbdul Muttəlib əl-Haşimi
 • Cəfər ibn Əbu Talib
 • Cəhcah ibn Səid əl-Ğəffari
 • Cərrad ibn Malik ibn Nuveyrə ət-Təmimi
 • Cərrad ibn Tahiyyə əl-Vahidi
 • Əbuzər əl-Ğəffari
 • Əbu Leyla Dəvvud ibn Bilal əl-Ənsari
 • Dəhhaq əl-Əhnəf ibn Qeys ət-Təmimi
 • Əbu Mənzur Əbi ibn Kəb
 • Əbən ibn Səid ibn əl-As
 • Əli ibn Əbu Rafe əl-Qibti
 • Əbu Talib
 • Əli
 • Əmmar ibn Yasir
 • Əbu Bəkr
 • Ənəs ibn Hərs (Haris)
 • Əsid ibn Sələbə əl-Ənsari əl-Bədri
 • Əsləmə ibn Əbdil Muttəlib əl-Haşimi
 • Əsləmə ibn Bəcrə əs-Saidi
 • Əsvəd ibn Əbəs ibn Əsməit Təmimi
 • Əyun ibn Zəbiəti ibn Naciyəti Darimi Təmimi
 • Ənəs ibn Mudrik əl-Xüsəmi əl-Əkləbi
 • Əmr ibn Həmq əl-Xizai
 • Əmr ibn Ənəs əl-Ənsari
 • Əmr ibn Şərahil
 • Əmr ibn Umeys ibn Məsud
 • Əmr ibn Fərvə ibn Auf əl-Ənsari
 • Əmr ibn Məhz
 • Əmr ibn Hubeyrə əl-Məxzumi
 • Əmr ibn Sələmə əl-Muradi
 • Əmr ibn Ureyb əl-Həmədani
 • Əmr ibn Mərra ən-Nəhdi
 • ƏbdurRəhman ibn Abbas ibn Əbdul Muttəlib əl-Haşimi
 • ƏbdurRəhman ibn Bədil əl-Xizai
 • ƏbdurRəhman ibn Əbzi əl-Xizai
 • Əbdurrəhman ibn Ovf
 • ƏbdurRəhman ibn Hənbəl əl-Cəmhi
 • ƏbdurRəhman ibn Xərraş əl-Ənsari
 • ƏbdurRəhman ibn Saib əl-Məxsumi
 • ƏbdurRəhman ibn Əbd Rabbil Ənsari
 • Ədi ibn Hatəm (Hatim) ət-Tai
 • Əbu Yəqzan Əmmar ibn Yasər
 • Əmmar ibn Əbi Sələmə əd-Dalani
 • Əmmarə ibn Şəhab əs-Səuri
 • Əntərə əs-Sələmi Zəkvani
 • Əlla ibn Əmr əl-Ənsari
 • Əql ibn Əbu Talib ibn Əbdul Muttəlib əl-Haşimi
 • Əmmarə ibn Həmzə ibn Əbdul Muttəlib əl-Haşimi
 • Ətiyyə
 • Fəzl ibn Abbas ibn Əbdul Muttəlib əl-Haşimi
 • Fərvə ibn Əmr ibn Vədəqə əl-Ənsari
 • Fakih ibn Səd ibn Cubeyr əl-Ənsari
 • Haşim əl-Mərqal ibn Utbə ibn Əbi Vəqqas əz-Zuhri
 • Halə ibn Əbi Halə ət-Təmimi
 • Hind ibn Halə ibn Əbi Halə
 • Hani ibn Urvə ibn Fəzfaz əl-Muradi
 • Hani ibn Nəyyar
 • Hücr ibn Ədiyy əl-Kindi
 • Huzeyfə ibn əl-Yəman
 • Haris ibn Abbas ibn Əbdul Muttəlib əl-Haşimi
 • Haris ibn Nofəl ibn Haris ibn Əbdul Muttəlib əl-Haşimi
 • Əbu Qutadə əl-Haris ibn Rəbi ibn Bəldəhə əl-Ənsari
 • Haris ibn Əmr ibn Həzm əl-Xəzrəci
 • Haris ibn Hatib ibn Əmr əl-Ənsari
 • Haris ibn Malik əl-Ənsari[1][2]
 • Haris ibn Nöman ibn Uməyyə əl-Ausi
 • Haris ibn Zəhir əl-Əzdi
 • Hazim ibn Əbi Hazim əl-Əhməsi
 • Həccac ibn Əmr ibn Huzeyyə əl-Ənsari
 • Hisan ibn Xaus ibn Musir əş-Şeybani
 • Hənzələ ibn Nöman ibn Amir əl-Ənsari
 • Həkim ibn Cəbələ əl-Əbdi
 • Həbib ibn Məzahri əl-Əsədi
 • Həkəm ibn Muğaffəl ibn Auf əl-Ğamidi
 • Xalid ibn Vəlid
 • İmraul Qeys ibn Abis əl-Kindi
 • Əbul Yəsr Kəb ibn Əmr ibn İbadil Ənsari
 • Kirkirə[3]
 • Əbu Əbdullah Salman Mabəh ibn Buzaxşah əl-Farsi
 • Miqdad ibn Əmr
 • Muğeyrə ibn Nofəl ibn Haris ibn Əbdul Muttəlib əl-Haşimi
 • Malik ibn Nuveyrə
 • Mutimm ibn Nuveyrə
 • Malik ibn Teyhan
 • Muhacir ibn Xalid ibn Vəlid əl-Məxzumi
 • Məxnəf ibn Səlim
 • Məhəmməd ibn Əbu Bəkr ibn Əbu Quhafə
 • Musəvvər ibn Şəddad ibn Umeyr əl-Qərəşi
 • Mirdas ibn Malik əl-Əsləmi
 • Museyb ibn Nuceyyə ibn Rəbiə əl-Fəzali
 • Nueym ibn Məsud ibn Amir əl-Əşcəi
 • Nəzlə ibn Ubeyr əl-Əsləmi
 • Osman ibn Hənif əl-Ənsari
 • Osman ibn Əffan
 • Ömər ibn Əbi Sələmə
 • Ömər ibn Xəttab
 • Qeys ibn Səd ibn Ubadə əl-Ənsari
 • Qeys ibn Məkşuh əl-Bəcli
 • Qeys ibn Xərşə əl-Qeysi
 • Qeys ibn Əbi Qeys
 • Qəsəm ibn Abbas ibn Əbdul Muttəlib əl-Haşimi
 • Qəzzə ibn Kəb əl-Ənsari
 • Qudamə ibn Məhzun əl-Qurəşi əl-Cəmahi[4]
 • Rabiyə ibn Qeys əl-Udvani
 • Rabiyə ibn Ümeyyə əl-Qurəşi[5]
 • Rəfə ibn Rafe ibn Malik əl-Ənsari
 • Rafe ibn Əbu Rafe əl-Qibti
 • Sabit ibn Əbid əl-Ənsari
 • Sabit ibn Qeys ibn Xatim əz-Zufri
 • Salman Səmamə əl-Cufi
 • Süleyman ibn Sərd əl-Xizai
 • Süleyman ibn Haşim Mərqal əz-Zuhri
 • Səhl ibn Hənif əl-Ənsari
 • Səhl ibn Əmr əl-Ənsari
 • Sələmə ibn Əbi Sələmə
 • Suveyd ibn Ğəflə əl-Cufi
 • Səmmaq ibn Xərşə
 • Səmurə ibn Cundab
 • Sənnan ibn Şəfələ əl-Ausi
 • Səənə ibn Əziz ət-Teymavi
 • Səid ibn Əmir əl-Cümahi
 • Səid ibn Zeyd
 • Səid ibn Haris ibn Əbdulmüttəlib əl-Haşimi
 • Səid ibn Nofəl ibn Haris ibn Əbdul Muttəlib əl-Haşimi
 • Səid ibn Nomran əl-Həmədani
 • Səid ibn Vəhb əl-Xeyvani
 • Səid ibn Səd ibn İbadə əl-Ənsari
 • Səd ibn Əbu Vəqqas
 • Səd ibn Haris ibn Sammə əl-Ənsari
 • Səd ibn Məsud əs-Səqəfi
 • Səd ibn Əmr əl-Ənsari
 • Salman Farsi
 • Sufyan ibn Hani ibn Cubeyr əl-Ceyşani
 • Səsə ibn Suhan
 • Sələbə ibn Qəyzi ibn Səxr əl-Ənsari
 • Seyhan ibn Suhan
 • Saleh əl-Ənsari əs-Salimi
 • Subeyh Movla Ummu Sələmə
 • Seyfi ibn Rəbi əl-Ausi
 • Şərahil ibn Mərrə əl-Həmədani
 • Şureyh ibn Hani ibn Yəzid əl-Harisi
 • Süheyb ər-Rumi[6]
 • Şeyban ibn Muharrəs
 • Təlhə ibn Ubeydullah
 • Təmmam ibn Abbas ibn Əbdul Muttəlib əl-Haşimi
 • Tahir ibn Əbi Halə ət -Təmimi
 • Tureyf ibn Əbanə əl-Ənmari
 • Ubadə ibn Samit ibn Qeys əl-Ənsari
 • Ubeydullah ibn Abbas ibn Əbdul Muttəlib əl-Haşimi
 • Ubeydullah ibn Nofəl ibn Haris ibn Əbdul Muttəlib əl-Haşimi
 • Ubeydullah ibn Suheyl əl-Ənsari ən-Nubeyti
 • Ubeydullah ibn Əbu Rafe
 • Ubeydullah ibn Teyhan əl-Ənsari
 • Ubeyd ibn Azib
 • Ubeydə ibn Əmr əs-Salmani
 • Uqbə ibn Əmr ibn Sələb əl-Ənsari
 • Urvə ibn Nəmran ibn Fəzfaz əl-Muradi
 • Urvə ibn Zeyd əl-Xeyl
 • Urvə ibn Şəffaf ibn Şureyh ət-Tai
 • Urvə ibn Malik əs-Sələmi
 • Utbə ibn Əbu Ləhəb ibn Əbdul Muttəlib əl-Haşimi
 • Utbə ibn Dəğl əs-Sələbi
 • Ulbə ibn Heytəm ibn Cərir
 • Uyəs ibn Amir əl-Qərni
 • Vəlid ibn Cabir ibn Zalim ət-Tai
 • Vidaə ibn Əbi Zeyd əl-Ənsari
 • Vidaətu ibn Əbi Zeyd əl-Ənsari
 • Əbu Cuheyfə Vəhb ibn Əbdullah əs-Səvai
 • Xalid ibn Səid ibn As
 • Əbu Əyyub Xalid ibn Zeyd əl-Ənsari
 • Xalid ibn Rədiyə əl-Cədəli
 • Xalid ibn Vəlid əl-Ənsari
 • Xalid ibn Muəmmər əs-Sədusi
 • Xuveylət ibn Əmr əl-Ənsari
 • Xəbbab ibn əl-Ərəti ət-Təmimi
 • Zul Şəhadətəyn Xuzeymə ibn Sabit əl-Ənsari
 • Xərəşə ibn Malik əl-Əudi
 • Xəlifə ibn Ədiyy Bəyazi
 • Yəla ibn Həmzə ibn Əbdul Muttəlib əl-Haşimi
 • Yəla ibn Umeyr ən-Nəhdi
 • Yəzid ibn Təmə əl-Ənsari
 • Yəzid ibn Nuveyrə əl-Ənsari
 • Yəzid ibn Hausərə əl-Ənsari
 • Əbu Əsvəd Zalim ibn Əmr əd-Duli
 • Zeyd ibn Ərqəm əl-Xəzrəci
 • Zeyd ibn Suhan əl-Əbdih
 • Zeyd ibn Əsləm(ə) əl-Bələvi
 • Zeyd ibn Cariyə (Harisə) əl-Ənsari
 • Zeyd və yaxud Yəzid ibn Şərahil Ənsari
 • Zeyd ibn Həbiş əl-Əsədi
 • Ziyad ibn Mətrəf
 • Əbu Zeynəb Zuheyr ibn Haris ibn Auf
 • Zeyd ibn Vəhb əl-Cəhni əl-Həsəli
 • Zübeyr ibn Əvvam

Adı naməlum olanlar

[redaktə | mənbəni redaktə et]
 • Əbu Rafe əl-Qibti
 • Əbu Leyla əl-Ğəffari
 • Əbu Fəzalə əl-Ənsari
 • Əbu Sufyan Əbu Haris ibn Əbdulmuttəlib əl-Haşimi
 • Əbu Hüreyrə
 1. "Şeyx Kuleyni, "əl-Kafi", c. 2, səh. 54, İman və Küfr kitabı, bab 27, hədis 3". 2022-07-10 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2013-09-05.
 2. "Şeyx Səduq, "Məanil Əxbar", səh. 187, hədis 5". 2021-05-16 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2013-09-05.
 3. "ibni Hacər, "əl-İsabə", 9/264, 7434-cü ravi". 2021-01-18 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2013-05-11.
 4. "ibni Hacər, "əl-İsabə", 9/38, 7121-ci ravi". 2021-01-18 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2013-05-11.
 5. ibni Hacər, “İsabə”, 2/432, 2759-cu ravi [ölü keçid]
 6. "Səhabə Süheyb ər-Rumi barədə şiələrin mövqeyi necədir?". 2020-02-18 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2020-05-31.
 • Ayətullah Şeyx Usamə Ali Şeyx Bilal Nəcəfinin araşdırmaları

Xarici keçidlər

[redaktə | mənbəni redaktə et]