Vaqif Fərzəliyev

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Vaqif Fərzəliyev
Vaqif Məcid oğlu Fərzəliyev
Vaqif Ferzeliyev 1.jpg
Doğum tarixi (81 yaş)
Doğum yeri Bakı, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi kimya
Elmi dərəcəsi kimya üzrə elmlər doktoru
Elmi adları professor, akademik
İş yeri AMEA-nın Aşqarlar Kimyası İnstitutunun direktoru
Üzvlüyü
Mükafatları "Azərbaycan Respublikasının əməkdar elm xadimi" fəxri adı — 2009 XTNS qızıl medalı — 1971 XTNS qızıl medalı — 1977 XTNS bürünc medalı — 1981
"Şərəf" ordeni — 2019 "Şöhrət" ordeni — 2005 "Əmək veteranı" medalı — 1987 "Əmək igidliyinə görə" medalı  — 1986 "Vladimir İliç Leninin anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə" yubiley medalı
ica.az

Vaqif Məcid oğlu Fərzəliyev (19 dekabr 1939, Bakı) — kimyaçı alim,[1] Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının akademiki, AMEA-nın akademik Ə. Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutunun direktoru, professor, kimya üzrə elmlər doktoru.

Həyatı[redaktə | mənbəni redaktə et]

Vaqif Fərzəliyev 1939-cu il dekabrın 19-da Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub. Orta təhsilini Bakı şəhər 189 saylı məktəbdə aldıqdan sonra, 1958-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (hazırki BDU) Kimya fakültəsinə qəbul olunub. Elmi-tədqiqat işinə hələ tələbə ikən maraq göstərən Vaqif Fərzəliyev birinci kursda Tələbə Elmi Cəmiyyətinə üzv olmuş və "Duz-su sisteminin analizi" mövzusunda elmi işlər aparmışdır. İkinci kursda oxuyarkən TEC-in sədri seçilmiş və neft kimyası sahəsində ilk tədqiqatlarını aparmağa müvəffəq olmuşdur. Lenin təqaüdçüsü V.Fərzəliyevin əldə etdiyi elmi nəticələr uğurlu olduğundan 1962-ci ildə "ADU-nun elmi xəbərləri" məcmuəsində məqalə halında dərc edilmişdir. 1963-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetini qırmızı diplomla bitirdikdən sonra təyinatla Azərbaycan Neft-Kimya Prosesləri İnstitutuna göndərilib, həmin il aspiranturaya daxil olub. 1968-ci ildə "Sürtkü yağlarına polimer aşqarların sintezi və tədqiqi" mövzusunda namizədlik dissertasiya mövzusu müdafiə etmişdir. 1986-cı ildə "Sürtkü yağlarına yüksək təsirli kükürdlü aşqarların işlənib hazırlanmasının elmi əsasları" mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edərək kimya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi, 1987-ci ildə isə professor elmi adını almışdır. Vaqif Fərzəliyev aşqarlar kimyası elminin inkişafı sahəsindəki böyük uğurlarına görə 2001-ci ildə AMEA-nın müxbir üzvü 2007-ci ildə isə AMEA-nın həqiqi üzvü seçilib. 1967-1987-ci illər ərzində AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutunda kiçik və böyük elmi işçi, "Sürtkü yağlarına polimer aşqarlar" laboratoriyası müdirinin müavini, "Aşqarların sintezi və təsir mexanizminin elmi əsasları" laboratoriyasının rəhbəri, elmi işlər üzrə direktor müavini vəzifələrində çalışıb. 1987-ci ildə Aşqarlar Kimyası İnstitutuna direktor əvəzi təyin edilib, növbəti ildə isə institutun kollektivi tərəfindən direktor seçilib. 2007-2013-cü illərdə AMEA RH-ın akademik-katibi vəzifəsində çalışıb.

Elmi fəaliyyəti[redaktə | mənbəni redaktə et]

V.Fərzəliyevin elmi fəaliyyəti bilavasitə AMEA-da akademik Ə.M.Quliyevin rəhbərlik etdiyi "Sürtkü yağları və aşqarlar" laboratoriyası və 1965-ci ildə onun əsasında təşkil edilmiş, keçmiş SSRİ-də yeganə olmuş, hazırda da dünyada ixtisaslaşmış çox azsayda elm mərkəzlərindən olan AMEA-nın Aşqarlar Kimyası İnstitutu ilə bağlıdır. Vaqif Fərzəliyevin elmi fəaliyyətinin əsas istiqamətini sürtkü yağları, yanacaq və yağlayıcı-soyuducu mayelərə yüksək təsirli aşqarların və onların əsasında yüksək keyfiyyətli yağ, yanacaq və yağlayıcı-soyuducu maye kompozisiyalarının yaradılmasının elmi əsaslarının işlənib hazırlanması təşkil edir. O, yeni aşqarların sintezi, onların funksional təsir mexanizminin və həmçinin tərkib və quruluşlarının effektivliyə təsirinin öyrənilməsi sahəsində sistematik fundamental tədqiqatlar aparır. Onun rəhbərliyi və bilavasitə iştirakı ilə yaradılmış bir sıra aşqarlar və sürtkü yağları, o cümlədən xüsusi təyinatlı yağlar sənayedə tətbiq edilmişdir.

Elmi əsərləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

Vaqif Fərzəliyev 670 elmi əsərin, o cümlədən 114 müəlliflik şəhadətnaməsi və patent, üç monoqrafiyanın, bir kitabın müəllifidir. Onun əsərlərinin təxminən 300-ə yaxını xaricdə çap olunmuşdur. 120-dən çox elmi əsəri isə beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda nəşr olunub. Beynəlxalq (CRDF, STCU) və respublika (EİF, ARDNŞ-ın Elm Fondu) qrant layihələrinin qalibi olmuşdur.

Kitabları[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • А.И.Ахмедов, В.М.Фарзалиев, Р.М.Алигулиев. Полимерные присадки и масла. Баку : Элм, 2000. - 174 с.

Monoqrafiyada lazımı xassələrə malik polimer birləşmələrin məqsədyönlü sintezi üçün, vinil monomerləri əsasında olan polimer aşqarların və sintetik yağların işlənir-hazırlanması sahəzində alınan nəticələrı sistemləşdirib ümumiləşdirilməyə cəhd göstərilmişdir. Özlülük aşqarlarının alınması, onların destruksiyası və stabilləşməsi, polifunksional polimer aşqarların, polialfaolefin yağlarının sintezi məsələrinə də toxunulmuşdur.

 • Фарзалиев Вагиф Меджид оглы, Исмайлова Нелуфар Джамал гюзы, Мусаева Минаханум Энвер кызы. Присадки к смазочным маслам: История науки. Баку: «Элм», 2009.-232 с.

Kitab 30 ildən artıq müəlliflər tərəfindən aşqarlar kimyasının inkişaf prosesinin məqsədyönıü və sistematik elmi tarixi tədqiqatı nın davamı, müəyyən mənada isə yekunudur. Başqa sözlə, neft yağlarına, sintetik və qarışıq yağlara aşqarların işlənib hazirlanmasında əldə olunan nəticələrin analizi və nəzəri ümumiləşdirilməsi gələcək inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsinə imkan yaratmışdir.

 • V.M.Fərzəliyev, M.Ə. Allahverdiyev, K.M. Allahverdiyeva. Kimya və həyat. Bakı, “Elm”, 2014, 200 s.

“Kimya və həyat” kitabında respublika kimya elminin inkişafından, onun tədrisinə böyük əmək sərf etmiş alimlərin həyatından bəhs edir. Xüsusilə, müsəlman alimlərinin kimya tarixində oynadıqları rola diqqət yetirilir. Kitabda həmçinin bəzi bioloji aktiv birləşmələrin yaranma tarixi, onların orqanizmdəki roluna xüsusi diqqət yetirilmişdir.

 • В.М. Фарзалиев, М.А. Аллахвердиев. «Химия соединений с малыми гетроциклами» Баку, «Элм», 2015, 320с.

Kitabda tədqiqatçilarının, o cümlədən müəlləflərin oksigen və kükürd saxlayan kiçiküzvlü heterotsiklik birləşmələr sahəsində apardıqları tədqiqatların nəticələri ümumiləşdirilmişdir. Göstərilən birləşmələrin alinma üsulu və onların müxtəlif kimyəvi reksiyalarda çevrilməsi, bunların reaksiya mexanizmi, funksional xassələri və bu xassələrin onların quruluşundan asılılığı göstərilmişdir.

Elmi məqalələri[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • Синтез и изучение механизма антиокислительного действия фенолсульфидов // В кн.: Исследование механизма действия присадок. Доклады II Международного симпозиума по исследованию механизма действия присадок, Галле, 1976, с. 269-274 // Кулиев А.М., Денисов Е.Т., Алиев А.С., Абдуллаева Ф.А., Алиев Ш.Р., Ахундова М.М.
 • Инициированное окисление кумола в присутствии некоторых производных нафтолов В сб.: Моделирование и оптимизация химических процессов и физическая химия. // Тезисы докладов республиканской конференции. Баку, 1976, с.71 Лука М. // Алиев А.С., Мугалинский Ф.Ф., Гусейнов М.М.
 • Mechanisms of antioxidant action. Auto synergistic behavicur of sulfur-containing phenols // Europ. Polum. J., 1978, v. 14, pp. 785–788 Fernando W.S.K. // Scott G.
 • Исследование ингибирующей активности некоторых производных алкилтиозамещенных аминоспиртов // Азерб. Нефтян. Хоз-во, 1980, № 5, с. 45-48, Библ. 4 назв. // Кулиев А.М., Аллахвердиев М.А.
 • Исследование побочных реакций процесса циклоалкилирования фенола циклоолефинами в присутствии серной кислоты // Азерб. Химический Журнал, 1981, № 6, с. 23-26, Библ. 5 назв. // Джафарова Н.А.
 • Катализированное аминосульфидами разложение гидропероксида кумила и ингибирующие свойства продуктов превращения аминосульфидов // Изв. АН СССР, Сер. Хим., 1980, № 4, с. 742-746, Библ. 7 назв. // Ахундова М.М., Соляников В.М., Денисов Е.Т.
 • Кинетика и механизм реакций ингибированного окисления кумола замещенными 5-трет-бутил-2-оксифенилсульфидами // Нефтехимия, 1981, т.21, № 4, с. 607-612 // Кулиев В.А., Воронков М.Г.
 • Синтез некоторых S-замещенных производных 4,6-ди-трет-бутил-2-меркаптофенола // ЖОрХ , 1982, т. 52, вып.9, с. 2122-2126, Библ. 10 назв. // Кулиев А.М., Аллахвердиев М.А., Мамедов Ч.И.
 • Исследование антиокислительной активности некоторых производных бисфенолов // Азерб. Химический Журнал, 1982, № 2, с. 25-32 // Рубайло В.Л., Русина И.Ф., Садыхова Г.К., Кязим-заде А.К.
 • Реакционная способность аминофенолсульфидов при взаимодействии с пероксирадикалами и гидропероксидами // Нефтехимия, 1982, т. 22, № 3, с.423-427, Библ. 10 назв. // Кашкай А.М., Кулиев Ф.А., Касаикина О.Т., Гагарина А.Б.
 • Исследование методами термического анализа замещенных 5-трет-бутил-2-оксифенилсуль-фидов как ингибиторов окисления // Нефтехимия, 1983, т. 23, № 5, с.684-688 // Акчурина Т.Х.,Гусейнзаде С.М., Кулиев Ф.А.
 • Синтез и свойства алкоксизамещенных 1,2-ами¬нопропантиолов // Журнал прикладной химии, 1994, т.67, вып. 11, с. 1872-1876, Бибил. 4 назв. // Аллахвердиев М.А., Гусейнов Т.М., Керимов В.М., Магеррамов А.М.
 • Механизм антиокислительного действия метоксизкамещенных 1,2-аминопропантиолов в процессе окисления кумола // Нефтехимия, 1994, т. 34, № 6, с. 537-541, Библ. 12 назв. // Аллахвердиев М.А., Рзаева И.А., Ахундова М.М., Насирова Ф.Н., Гусейнова А.Т.
 • Симметричные бистиираны // ЖОрХ, 1999, т. 35, № 12, с. 1839-1842, Библ. 15 назв. // Аллахвердиев М.А., Мустафаев К.Н., Акперов Н.А.
 • Синтез и строение некоторых арилзамещенных тиранов // ЖОрХ, 2002, т. 38, вып. 11, с. 1676-1679, Библ. 16 назв. // Аллахвердиев М.А., Мустафаев К.Н.
 • Синтез и изучение антиокислительного действия ароматических дисульфидов // Журнал прикладной химии, 2003, т.76, вып. 8, с.1321-1324 // Аллахвердиев М.А., Алиев Ш.Р., Бабаи Р.М., Рзаева И.А., Халилова А.З., Исмайлов Э.З.
 • Нуклефильное присоединение тиолов к пропарги-ловому спирту // 18 international Congress of Chemical and Process Engine-ering, 24-28 August, 2008, Praha Czech Republic p. 554 // P.Ş.Məmmədova, E.R.Babayev, S.A.Həmzəyeva, H.Ş.Əliyeva
 • Synthesis and Study of Sulfur-Containing Antioxidants of Combined Axtion // XXII Ulusal Kimya Konqresi, Şimali Kipr, 6-10 ekim, 2009
 • Производные N-alkil(арил)-1,2 (1,3) диазациклоалканов. Антимикробные свойства // Журнал «Химия и технология топлив и масел», г. Москва, 2009, №2, стр.28 // Бабаева Т.Б., Аббасова М.Т., Набиев О.Т., Солтанова З.К., Керимова Я.М.
 • Synthesis and obtaining process of 2,6-bis(phenyl) hexahydro-1,3,5-tryazin-4-tion “The Black Sea Journal of Synthesis” // Giresun Universitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüsü, v.3, N3, s. 87-92 (2011) // Garibov E.M., Sujayev A.R., Allakhverdiyev M.A.
 • Новые азотсодержащие алкилфенолятные присадки к моторным маслам // Higer Education. Materials of the V International Research and Practice conference. Iune 20th 2014. Kanada pp. 52–56 // А.К.Кязим-заде, Э.А.Нагиева, А.Х.Мамедова, А.А.Гадиров
 • Reactions and addition of thiophenol to propargyl systems and biochemical activity of obtained compounds // Международная конференция “Molecular Complexity in modern Chemistry”. 13-19 сентября, 2014 // P.Sh.Mammadova, E.R.Babayev, D.Sh.Aliyeva, I.M.Eyvazova
 • Модифицированная серосодержащая алкилфенолятная присадка к моторным маслам // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences, 2014, № 6, pp. 120–122 // А.К.Кязимзаде, А.А.Кадиров, Р.А.Мамедова
 • I1 Syntesis of N-alkyl(aril)-Tetra Pyrimidine Thiones and Investigation of Ther Human Carbonic Anhydrase I and II inhibitory Effects // Journal of Enzume Inhibition and Medicinal Chemistry, 2015, England, № 11, pp. 206–214 // Afsun Sucaev, Leyla Polat Kose, Emin Garibov, Ilhami Gulcin, Saleh H.Aywasel
 • Synthesis of some tetrahydropyrimidine-5-carboxylates, determination of their metal chelating effects and inhibition profiles against acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase and carbonic anhydrase // Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry March 2016, England, V.31(6), p. 1531-1539. // Afsun Sujaev, Emin Garibov, Parham Taslimi, Ilhami Gulchin, Sevinc Gojayeva, Saleh H. Alwasel, Claudiu T.Supuran
 • Synthesis and transformations of some tetrahydropyrimidine-5-carboxylates // İnternational Scientific Journal Theoretical & Applied Science, Issue 3,Volume 35, 2016, p. 101-106 // Sujaev A.R, Garibov E.N.
 • Synthesis of 4,5-Disubstituted-2-thioxo-1,2,3,4- tetrahydropyrimidines and Investigation of Their Acetylcholinesterase, Butyrylcholinesterase, Carbonic Anhydrase I/II Inhibitory and Antioxidant Activities // Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, England , 01-Jun-2016 // Emin Garibov, Parham Taslimi, Zeyneb Bingol, Afsun Sujayev,İlhami Gulçin, Saleh H. Alwasel,Claudiu T.Supuran
 • Synthesis and antimicrobial properties of some tetra(hexa)hydropyrimidinethiones // American Scientific Journal № 4 (4) / 2016, p. 55-59 // Sujayev A.R.
 • Synthesis of N-alkyl(aril)-tetra pyrimidine thiones and investigation of their human carbonic anhydrase I and II inhibitory effects // Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 2016, 31(6), p. 1192-1197 // SucayevA., Polat Kose L,.Garibov E.,Gülçün İ.,Alwasel S.H.,Supuran C.T.

Müəllif şəhadətnamələri[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • 1-(3'-Тиетанилоксикарбонил)-2-фторбензол в качестве противоизносной присадки к трансмиссионным маслам // А.с. 1475129 (СССР). ДСП. // Аллахвердиев М.А., Акперов Н.А.,Халилов Ф.С.,Гусейнова Я.Т.
 • 1-(3'-Тиетанилоксикарбонил)-2-хлорбензол в качестве антиокислительной и противоизносной присадки к трансмиссионным маслам // А.с. 1519185 (СССР). ДСП. // Аллахвердиев М.А., Акперов Н.А., Ликша В.Б., Сулейманова Л.Г.
 • 1,2-Эпитио3-(4'-изопропилфенил)-пропан в качестве противозадирной и противоизносной присадки к трансмиссионным маслам // А.с. 1489143 (СССР). ДСП. Аллахвердиев М.А. // Халилова А.З., Халилов Ф.С.
 • Способ получения низкомолекулярного сополимера изобутилена // А.с. 1508547 (СССР). ДСП // .Ахмедов А.И., Керимов К.Т., Агаева М.А., Левшина А.М.
 • Бис (0,0-ди (п-трет-бутилфенил) дитиофосфонилметилизопропионато) ди-н.бутилкарбонил¬оксиметилен) метан в качестве противоизносной присадки к синтетическому смазочному маслу // А.с. 1609789 (СССР). ДСП. // Бахшизаде А.А., Джангирова К.А., Ибрагимов Н.Ю.
 • 3-Тиетанилизопропилксантатв в качестве антиокислительной присадки к смазочным маслам // А.с. 1575538 (СССР). ДСП. // Аллахвердиев М.А., Акперов Н.А., Ликша В.Б., Сулейманова Л.Г.
 • 3-Стеаралокситиетан в качестве многофункцио-нальной присадки к смазочным маслам // А.с. 1580791 (СССР). ДСП. // Аллахвердиев М.А., Акперов Н.А., Гусейнова А.Т.
 • Бис (2,6-ди-трет-бутилфенил-4-тиометил-изопропионато)-ди-(н.бутилкарбонилокси-метилен)-метан в качестве многофункциональной присадки к синтетическим маслам // А.с. 1589604 (СССР). ДСП. // Аллахвердиев М.А., Акперов Н.А., Гусейнова А.Т
 • 4-Гидрокси-3,5-ди-α-метилбензил-меркаптофенол в качестве антиокислительной присадки к смазочным маслам // А.с. 1594938 (СССР). ДСП. // Садыхов К.И., Мамедова П.Ш., Садыхова Г.К., Джавадова А.А., Аббасова С.А., Тагиева З.Д.
 • Способ получения бис (2-окси-5-нонил-фенил) метана // А.с. 1761742 (СССР)-опубл. в Б.И. 1992, № 34 // Сулетнова Н.Р., Мамедов Ф.Н., Мамедов Ф.А., Ибрагимов Н.Ю.
 • 1,2-Эпитио-4-окса-6,7-тетрафтогептан в качестве противозадирной присадки к трансмиссионным маслам // А.с. 1593169 (СССР). ДСП. // Аллахвердиев М.А., Гусейнова А.Т., Акперов Н.А., Халилов Ф.С.
 • Способ получения многофункциональной присадки к минеральным маслам // А.с. 1721079 (СССР). ДСП. // Зейналова Г.А., Кязимзаде А.К., Нагиева Э.А., Мамедова А.Х., Мамедова Р.А.
 • 1,2-Эпитио-3-1-(1-нафтил) пропан в качестве противозадирной присадки к трансмиссионным маслам // А.с. 1730836 (СССР). ДСП. // Халилова А.Х., Аллахвердиев М.А., Халилов Ф.С.

Patentləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • Способ получения многофункциональной присадки к смазочным маслам // Патент № 1817789 (СССР), 1993. Б.И. № 19 // Абдуллаев Н.Г., Мустафаев Н.П., Махмудов А.А.
 • Neft məhsullarına antioksidləşdirici aşqar //Azərbaycan patenti i2003 0078 dərc olunub “S.M.” 2003,№ 4, səh. 62 // Allahverdiyev M.Ə.,Məhərrəmov A.M., Şirinov N.Ə., Rzayeva Y.Ə., Cavadova H.Ə.
 • Gəmi və stasionar dizelləri üçün motor yağı // Azərbaycan patenti i2003 0107 “S.M.” 2004, № 1, səh. 60 // Cavadova H.Ə., Mövsümzadə M.M., Mirzəyev R.S., Rəhimov A.R., Axundov Ç.F., İsmayılov M.A., Abdullayev B.İ., İsgəndərova M.İ.
 • 1-(3'-Tietanil)-3-benziltiokarbamid neft məhsullarına antioksidləşdirici kimi // Azərbaycan patenti i2003 0221 “S.M.” 2004, № 2, səh. 96 // Allahverdiyev M.Ə., Məhərrəmov A.Ə., Cavadova L.Ə., Şirinova N.Ə., Rzayeva İ.Ə.
 • Allilnaftenatın butilmetakrilatla birgə polimeri neft yağlarına özlülük aşqarı kimi // Azərbaycan patenti i2004 0053 “S.M.” 2004, № 4, səh. 73 // Əhmədov Ə.İ., Cavadova H.Ə., Həmidova C.Ş., Şəmilzadə T.Y., İsmayılaova N.C.
 • Gəmi qaz turbinləri üçün yağ // Azərbaycan patenti i2004 0056 “S.M.” 2004, № 4, səh. 74 // Mustafayev N.P., Bayramov B.V., Novotorjina N.N., İsmayılov İ.P.
 • Üfürmə və üfürməsiz avtotraktor dizelləri üçün motor yağı // Azərbaycan patenti i2004 0057 “S.M.” 2004, № 4, səh. 74 // Cavadova H.Ə., Mustafayev N.P., Mövsümzadə M.M., İsmayılov M.A., Şamilzadə T.İ.,Ramazanova Y.B.,Yusifzadə G.Q.,Abdullayev B.İ.
 • Neftmədən avadanlığının mancanaq dəzgahlarının reduktorlar üçün yağ // Azərbaycan patenti i2005 0033 “S.M.” 2005, № 3, səh. 74 // Abdullayev B.İ., Mustafayev N.P.,Musayeva B.İ., Qəhrəmanova X.T.
 • 2-izopropil-3-(N-fenil)-5-butoksimetil-1,3-tiarolidin sürtkü yağlarına antimikrob aşqar kimi // Azərbaycan patenti i2005 0034 “S.M.” 2005, № 3, səh. 71 // Allahverdiyev M.Ə., Məmmədova T.V., Əliyev Ə.B., İsmiyev A.İ., Hacıyeva M.A.
 • Buxar fazalı xromatoqrafiyada üzvi birləşmələrin ayrılması üçün bərk daşıyıcı // Azərbaycan patenti i2005 0138 “S.M.” 2006, № 1, səh. 80 // Əliyeva M.N.
 • Distillə edilmiş neft yanacaqlarına antimikrob aşqarı // Azərbaycan patenti i2005 0139 “S.M.” 2006, səh. 76 // Abbasova M.T., Babayeva V.B., Kərimova Y.M., Şahgəldiyeva L.M.
 • 2-metil-5-(dietoksifosforil-fenilxlormetil) oksazolidin sürtkü yağlarına antimikrob aşqar kimi // Azərbaycan patenti i2007 0147 “S.M.” 2007, № 4, səh. 81 // Allahverdiyev M.Ə., Məmmədov A.F., Hacıyeva M.A., İsmayılova N.C.
 • 1,5-bis-üçlübutil-1,5-diazotsiklo-3,7-oktandiol sürtkü yağlarına antimikrob aşqar kimi // Azərbaycan patenti i2007 0148 “S.M.” 2007,№ 4, səh. 81 // Allahverdiyev M.Ə., Əskərov A.B., Məmmədova P.Ş., Hacıyeva M.A.
 • Pambıq yağının təmizləmə üsulu // Azərbaycan patenti i2007 0149 “S.M.” 2007, səh. 84 // Əliyeva M.N., Məmmədov S.Ə., Ladoxina N.P., Fətəlizadə F.A., Kərimova M.K., Seyidov M.M.
 • Sürtkü yağlarına sulfonat aşqarının alınma üsulu // Azərbaycan patenti i2008 0057 “S.M.” 2008, № 3, səh. 68 // Ağayev Ə.N., Sadıxov K.İ., Kazımzadə Ə.K., Güləliyev Y.C., Nağıyeva E.Ə.
 • Konsistent sürtkünün alınma üsulu // Azərbaycan patenti i2008 0058 “S.M.” 2008, № 3, səh. 67 // Kərimova M.K., Məmmədov S.Ə., Mustafayev N.P. Kərimov K.T., Abdullayev B.Y., Fətəlizadə F.A., Məmmədov C.N., Seyidov M.M., İsmayılov İ.P.
 • Neft məhsullarına antioksidləşdirici aşqar // Azərbaycan patenti i2008 0200 “S.M.” 2009, № 1 // Allahverdiyev M.Ə., Rzayeva Y.Ə., Şamxalova S.Ə. İsmayılova N.C.
 • 2-Tiosiantoindolin-3-onun sürtkü yağlarına antimikrob aşqar kimi // Azərbaycan patenti i2012 0036 “S.M.” 2012, № 2, səh.129 // Allahverdiyev M.Ə., Əskərov A.B., Niyazova A.Y., Əhmədova Z.Y., Abbasova V.A.
 • Bis-(morfolilmetil) sulfid sürtkü yağlarına mühafizəedici aşqar kimi // Az. Patenti i 2016 0018“S.M.” 2016, № 6, səh.9 // Əliyev Ş.R., Babai R.M., Quliyeva Q.M.
 • B-Aroksi-β-tiosianato-propil-fenilsulfidlər sürtkü yağlarına çoxfunksiyalı aşqar kimi // Az. Patenti i 2016 0019“S.M.” 2016, № 6, səh.10// Musayeva B.İ., Səfərova M.R., Mustafayev K.N.
 • Sürtkü yağlarına polifunksional aşqarın alınma üsulu // Az. Patenti i 2016 0017 “S.M.” 2016, № 6, səh.11 // Kazımzadə Ə.K., Nağıyeva E.Ə., Məmmədova A.X., Məmmədova R.Ə., Nəsirova S.İ.

Beynəlxalq konfranslarda iştirakı[redaktə | mənbəni redaktə et]

Akademik Vaqif Fərzəliyev çox sayda Beynəlxalq konfrans, simpozium və konqreslərdə məruzə ilə çıxış etmişdir.

 • Тезисы докладов VI научной конференции ученых Института химии Академии наук Туркменистана Ашгабат, 1993, с. 25 // Синтез и исследование некоторых тиетанов в качестве антиокислительных присадок к смазочным маслам // Акперов Н.А., Аллахвердиев М.А., Гусейнова А.Т.
 • Тезисы докладов Международного симпозиума «Проблемы экологии в нефтепереработке и нефтехимии», Уфа, 1995, с. А-8// Экологические аспекты разработки и применения присадок к маслам различного назначения // Исмайлова Н.Д.
 • Тезисы докладов Международного симпозиума «Проблемы экологии в нефтепереработке и нефтехимии». «Экология-95», Уфа, 1995, с.6 // Сульфонатные присадки к смазочным маслам// Абдуллаев Н.Г.Мустафаев Н.П. Камбаров В.М.
 • Тезисы докладов II Международной конференции «Кинетика радикальных жидкофазных реакций», Казань, 1995, с. 115 // Перфторсодержащие пространственно-затруднен ные фенолы в качестве ингибитора окисления кумола // Аллахвердиев М.А. Рзаева И.А. Ахундова М.М.
 • 10th International symposium on lubricants, additives, waxes and petroleum speciality products, Bombey, 1997, p. AI. I AI.8 // Sulphur – containing antioxidants of combined action
 • Тезисы докладов XX Всероссийской конференции по химии и технологии орнанических соединений серы. Россия, Казань, 1999, октябрь 18-23, с. 207 // Металлокомплексы на основе бисазометинов – эффективные ингибиторы окисления кумола // Аллахвердиев М.А.Рзаева И.А. Бабаи Р.М.Алиев Ш.Р.
 • Тезисы докладов конференции «Реакция свободных радикалов: механизм и реакционная способность». Москва (Черноголовка), июнь, 2000, // Серосодержащие антиоксиданты комбинированного действия // Тезисы Международной конференции «Актуальные проблемы нефтехимии», Москва, 2001, с. 25 // Новые антиоксиданты комбинированного действия // Məruzələrin tezisləri, XV Ulusal Kimya Konqresi, İstanbul, 2001, s. OK-59, Библ. 3 назв.// 3-əvəzli tietanların elektrofil və nukleofil reagentlərlə reaksiyası // Məhərrəmov A.M.,Allahverdiyev M.Ə., Əhmədova G.R.Cəfərova M.
 • Материалы XI Международной конференции по химии органических и элементоорганических пероксидов. Москва, 2003, с. 112-113 // Серосодержащие производные гидрохинона - антиоксиданты комбинированного действия // Аллахвердиев М.А., Алиев Ш.Р., Бабаи Р.М.,Рзаева И.А.
 • XVII Ulusal Kimya Kongresi bildiri Ozetleri, Kars, 2004, s.1014 // Synthesis and study of sulphur-containing antioxidants of combined action // Eight Baku International Congress, Azerbaijan Republic in Association with UNESCO & Urmia University / Iran, 1-3 June 2005, p. 659 // Development of the optimal nutrient medium for hydrocarbonoxiding microorganisms using nontraditional sources of raw material // Guliyeva D.M., Mamedova P.Sh., Eyvazova I.M, .Babayev E.R.
 • 17th International Congress of Chemical and Process // Engineering, CHISA 2006, Praha, Czech Republic, Summaries 1, Reactien Engieneering, p. 230 // Optimization of the process ortho-alkylation with styrene // Mamedova P.Sh., Veliyeva F.M., Babayev E.R.
 • Материалы Международной конференции «Перспективы развития химической переработки горючих ископаемых», сентябрь 2006, Россия, Санкт-Петербург, с.48 // Научные основы разработки антиоксидантов комбинированного действия // XX Ulusal Kimya Kongresi Uluslararası Katilimli 4-8 Eyül, Kayseri, s. OK-141, 2006 // Some conversions of 3,3-diterbutyl-4-oxybenzaldehyde // Magarramov A.M.,Huseynova A.R., Rzayeva İ.A., Allahverdiev M.Ə.
 • Материалы XVIII менделеевского сьезда по общей и прикладной химии, Москва, 2007 г. т. 1, стр. 321 // Синтез и антиокислительная активность солей переходных металлов 1,2- аминопропантиолов // Магеррамов А.М., Рзаева И.А., Алиева К.И.,Аллахвердиев М.А.
 • 18 international Congress of Chemical and Process Engine-ering, 24-28 August, 2008, Praha Czech Republic p. 554 // Нуклефильное присоединение тиолов к пропарги-ловому спирту // P.Ş.Məmmədova, E.R.Babayev.,S.A.Həmzəyeva.,H.Ş.Əliyeva
 • Тезисы докладов IX конферен-ции молодых ученных по нефтехимии (к 100-летию со дня рождения акад. Х.М.Миначева), г. Звенигород (Россия), 7-10 октября 2008, с.58 // Синтез и антиокислительные свойства цикличес- ких тиокарбамидов // Гарибов Э.Н.,Рзаева И.А., Садатов Ч.Э., Шихалиев Н.Г., Аллахвердиев М.А.
 • XXII Ulusal Kimya Konqresi, Şimali Kipr, 6-10 ekim, 2009 // Synthesis and Study of Sulfur-Containing Antioxidants of Combined Axtion // Exsperts Workshop” on Environmental Forensics (Tbilisi,Georgia) 12-16 September 2011, s.169-172 // Biomarker hydrocarbons role in identification of oil pollution source // Babayev. E., Memmedova P. Sh.,
 • XI HCH and Pesticides Forum Gabala 07.09.2011 p. 135-140 // Ultrahigh Resolution and Analysis of Pesticides and Complex Sample Mixtures with Fourier Transform Mass Spectrometers: Enhanced Identification Points // T. Solouki ., B.Zekavat, A.J. Ramirez , D.A. Olaitan , M. Miladi .,E.R. Babayev , Mammadova P.Sh.
 • Конференция по нефтехимии, посвященная 100-летию со дня рождения академика Л.Д. Меликзаде Сбор. Трудов, Тбилиси 2012, с. 13 // Выбор активных штаммов – деструкторов нефтезагрезнений почв Апшеронского полуострова // Э.Р. Бабаев, П.Ш. Мамедова, Э.А. Зульфугаров
 • Тезисы XXVI Международной научно-технической кон “Хим. реактивы, реагенты и процессы малотоннажной химии”, “Реактив 2012” Минск мат. конф. с. 133 // Устойчивость биомаркерных углеводородов нефти при ее почвенной биодеструкции // Э.Р. Бабаев , П.Ш. Мамедова, Э.А. Зульфугаров
 • 3rd Internotional Caucasian Symposium on Polimers and Advanced Materialsi, Tbilisi, Georgia, 1-4 September, 2013, p. 21 // Улучшение качеств смазочных масел полимерными соединениями А.И.Ахмедов
 • XXVII Международная научно-техническая конф. «Химические реактивы, реагенты и процессы малотоннажной химии», «Реактив-2013», г. Иркутск, 21-25 октября 2013г. мат. конф., с. 8 // Оценка бактерицидной эффективности антимикробных присадок к смазочно-охлаждающим жидкостям // П.Ш.Мамедова, Н.Р.Бабаев, З.Г.Солтанова, С.К.Султанова
 • II Междун. научно-практическая конф. «Актуальные вопросы естественных и математических наук в современных условиях развития страны» Санкт-Петер¬бург, 2015. 14 январь, стр. 41-44 // Синтез и исследование производных дитифосфорной и ксантогеновой кислот в качестве присадок к трансмиссионным маслам // Мусаева Б.И., Мустафаев К.Н., Мустафаева Е.С.
 • Химические реактивы. Реагенты малотоннажной химии. Реактив 2016. XXX международная научно-техническая конференция. Уфа 14-16 ноября 2016. с. 14-15 // Синтез и антимикробная активность комплексов переходных металлов (Cu, Co, Ni) с основанием Шиффа // П.Ш.,Мамедова, Бабаев Э.Р., Эйвазова И.М., Аминова Б.М.
 • XXIX Научно-техническая конф. с участием иностранных ученых «Реактив-2015», 27 сентября-1 октября 2015, г. Новосибирск, Академгородок, Россия, стр. 16 // Многофункциональные присадки к смазочным маслам // V международной научно-тех¬нической конференция «Аист-2015», Беларус, г., Минск 26-28 мая, 2015, стр. 38 // Микробиологическая защита смазочных масел А.А.Джавадова, А.Н.Рафиев, М.Т.Аббасова , Г.М.Кулиева
 • 4th International Caucasion Symp. On Polymers and Advanced Materials (Batumi sity), Georgiya 1-4 Jule, 2015, p. 36 // Getting High Index Base Oils // E.U.Isakov, C.Sh.Hamidova, E.I,.Hasanova, O.M.Gulalov
 • Kimya elmləri və texnika üzrə “Türk dünyası” I Beynəlxalq konfransı, Bosniya və Herso¬qovinya (Sarayevo şəhəri) 27 okt.- 01 noyabr, 2015. // Kombinə təsirə malik kükürdsaxlayan antioksidantlar
 • 2nd International Turkic world conferance on chemical sciences and technolojies(2nd Itwccst) 26th october -30th october, 2016, Skopje Macedonia p. 245 // Copolymerization of Decylmethacrylate with Decene-1 // Elkhan U. lsakov, Ceyhun Sh. Hamidova, Elnara I.Hasanova
 • Тезисы докладов XVI научной сессии по химии и технологии орг. соед. Серы и сернистых нефтей. Рига, 1984, с.98 // Синтез некоторых фенолсульфидов и изучение механизма их антиокислительного действия // Кулиев А.М., Саттарзаде Р.И., Ахундова М.М.,Насирова Ф.Я.
 • Тезисы докладов Всесоюзной конференции по ингибированию цепных реакций. Москва, Черноголовка, 1986 //Фенолсульфидыаминосульфиды как эффективные ингибиторы окисления комбинированного действия
 • Тезисы докладов IV Всесоюзной конференции по синтезу, технологии и применению присадок к смазочным материалам. Кременчук, 1987, с.38 // Реакционная способность органил-2(4-гидрокси-3,5-дитретбутилфенил)сулфидов в реакциях ингибирования окисления углеводородо// Ахундова М.М., Мамедов Ч.И, Гасанов Б.Р., Насирова Ф.Я.
 • Тürkiyə-Azərbaycan simpoziumu “Polimer-92” (ankara) 14-16 sentyabr. // Çoxfunksiyalı polimer aşqarlarının alınma reaksiyaları, Məruzələrin tezisləri s.57 // Sadıxov K.İ. ,Əhmədov Ə.İ.

Xarici ölkələrin elm mərkəzlərində fəaliyyəti[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • 1973-1974-cü illərdə SSRİ Elmlər Akademiyasının sürtkü yağları və aşqarlar sahəsində məsləhətçisi kimi İraqın İraq Neft İnstitutunda işləmişdir. Burada çalışdığı müddətdə sürtkü yağları və aşqarlar yaradılmasının nəzəri və tətbiqi cəhətləri üzrə mühazirələr oxumuş, müxtəlif funksional təsirli aşqarların sintezi üzrə elmi tədqiqatların təşkili, sürtkü kompozisiyalarının işlənib hazırlanması ilə məşğul olmuşdur.
 • 1977-1978-ci illərdə İngiltərədə elmi ezamiyyətdə olmuşdur. O, həmin müddət ərzində Birminhem şəhərinin Aston universitetində oksidləşmənin polifunksional inhibitorlarının sintezi və təsir mexanizminin tədqiqi sahəsində müəyyən elmi işlər aparmışdır. Sanbari-Temz şəhərində "Britiş Petroleum" firmasının aşqarlar şöbəsində məruzə ilə çıxış etmiş və orada aparılan işlərlə bilavasitə tanış olmuşdur. Aston Universitetində professor Cerold Skott ilə birgə aparılmış tədqiqatın nəticəsindən yazılmış məqalə "Europium polymer Journal" mətbuu orqanında dərc olunmuşdur. Məqalə fenolun kükürdlü törəmələrinin antioksidləşdirici təsirinin mexanizminə həsr edilmişdir.
 • 1979-1980-ci illərdə UNESCO-nun məsləhətçisi kimi Hindistanın Neft İnstitutunda çalışmışdır. bu müddət ərzində o, aşqarlar və tribologiya ilə məşğul olan qruplarla işləmişdir. Onun proqramına aşqarlar üzrə bir sıra mühazirələr, istehsal texnologiyalarının işlənib hazırlanması və səciyyəvi sahələrdə çalışan alimlərlə kiçik müzakirələr və layihələrdə praktiki iştirak daxil edilmişdir.

Elmi-təşkilati fəaliyyəti[redaktə | mənbəni redaktə et]

Akademik Vaqif Fərzəliyevin elmi təşkilatçılıq fəaliyyətinin səciyyəvi məziyyətlərindən biri də illər ərzində neft kimyası və üzvi kimya sahəsindəki bir sıra xarici mərkəzləri sıx elmi əlaqələr yaratması, indiyədək qoruyub saxlaması və bütün tərəflər üçün qarşılıqlı faydalı işlərə dəstək verə bilməsidir.

AMEA Rəyasət Heyəti aparatı[redaktə | mənbəni redaktə et]

Vaqif Fərzəliyev 2007-ci ildə AMEA Kimya Elmləri Bölməsinin akademik-katibi və AMEA Rəyasət Heyətinin üzvü, 2008-2013-cü illərdə isə AMEA-nın akademik-katibi vəzifəsində işləmişdir.

AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutu[redaktə | mənbəni redaktə et]

Vaqif Fərzəliyev 1987-ci ildən Azərbaycan Elmlər Akademiyası Aşqarlar Kimyası İnstitutunun direktoru vəzifəsində çalışmaqla öz istedadının daha bir dəyərli cəhətini - elmi təşkilatşılıq bacarığını bariz şəkildə göstərmişdir. Mürəkkəb dövrdə - ölkəmizin üçün yeni olan bazar iqtisadiyyatına keçid dövründə - 1990-cı illərin ortalarında o, bir rəhbər kimi institutunelmi potensialını və ənənələrini qoruyub saxlaya bilmişdir.

V.Fərzəliyevin rəhbərliyi ilə AKİ-nin alimləri tərəfindən son illərdə səmərəli aşqarlar və müxtəlif motor, transmissiya, hidravlik və konservasiya yağları, yağlayıcı-soyuducu və digər xüsusi mayelər yaradılmış və sənayedə tətbiq olunmuşdur. Fundamental tədqiqatlar əsasında çoxsaylı yeni üzvi maddələr sintez və tədqiq edilmiş, müxtəlif siniflərin, üzvi maddələrinin tərkibi, quruluşu və funksional xassələri arasındakı qarşılıqlı əlaqə, habelə, bəzi aşqarların təsir mexanizmi öyrənilmişdir.

Aşqarlar Kimyası İnstitutunun elmi əməkdaşlarının yaradıcı əməyinin beynəlxalq miqyasda yüksək dəyərləndirilməsində də V.Fərzəliyevin direktor olaraq xidməti böyükdür. AKİ "Biznesdə Təşəbbüs İstiqamətləri" Beynəlxalq Təşkilatının 2001-ci ildə "Qızıl kateqoriya", 2002-ci ildə "Platin kateqoriya" və 2003-cü ildə isə "Brilyant kateqoriya" mükafatlarına layiq görülmüşdür. Bu mükafatlar üzün illər ərzində institutun kollektivinin aşqarlar kimyası sahəsində və eləcə də yüksək keyfiyyətli sürtkü materiallarının, yanacaqlarının, yağlayıcı-soyuducu mayelərin yaradılmasında əldə etdikləri elmi və tətbiqi nailiyyətlərin yüksək qiymətləndirilməsinin nəticəsidir.

Elmi-ekspertiza və konsaltinq fəaliyyəti[redaktə | mənbəni redaktə et]

Elmi redaktə işləri, rəyçi və məsləhətçi olduğu əsərlər[redaktə | mənbəni redaktə et]

Akademik Vaqif Fərzəliyev aşağıdakı əsərlərin redaktoru olub:

 • Сборник трудов академика К.И. Садыхова. Баку, 2006, Издательство Азербайджанского Технического Университета, 812 с.
 • Расул Рахшанлы. «Герр доктор Ханларов». Баку, 2007, изд. «Адыльоглы», 192 с.
 • К. И. Садыхов «Смазочно- охлаждающие жидкости для механической обработки металлов», Баку, 2007, изд. «Giso industry», 254 с.
 • Расул Рахшанлы. «Герр доктор Ханларов» (Издание второе, переработанное и дополненное). Баку, 2008, изд. «Элм», 204 с.
 • A.M. Məhərrəmov, M.R. Bayramov, S. Q. Məmmədov. "Ümumi kimya texnologiyası". Dərslik. Bakı-2011, nəşr Çaşıoğlu
 • A.M. Məhərrəmov, M.R. Bayramov, S. Q. Məmmədov, G.M. Bayramova "Karbohidrogen xammalının kimyəvi emalı". Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı-2012 nəşr "Çaşıoğlu".
 • A.M. Məhərrəmov, İ.Ə. Əliyev. "Heterotsiklik birləşmələr kimyası". Bakı Universitet nəşriyyatı, 2016.

Dissertantlara elmi rəhbərlik və opponent[redaktə | mənbəni redaktə et]

Akademikin gənc elmi tədqiqatçılar üçün müəyyən etdiyi fəlsəfə doktoru və elmlər doktorluğu üzrə dissertasiya mövzuları aktual problemlərin araşdırılmasına həsr olunur. Tədqiqat işlərinin daha səmərəli aparılması üçün BDU ilə AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutu arasında körpü yaradıb. Akademik Vaqif Fərzəliyevin rəhbərliyi ilə 4 elmlər doktoru və 18 fəlsəfə doktoru hazırlanmışdır.

Fəlsəfə doktorları

 • Аллахвердиев М.А. Синтез и исследование свойств алкокси- и алкилтиозамещенных аминоспиртов и их некоторых производных. / ИХП АН Азербайджана.- Баку.- 1974.-(02.00.03).
 • Алиев А.С. Исследование антиокислительных свойств производных окситиофенола. / ИХП АН Азербайджана.- Баку.- 1975.- (02.00.13).
 • Джафарова Н.А. Циклоалкилирование фенола и изомеров крезола циклоолефинами в присутствии серной кислоты и получение на основе продуктов реакции присадок к смазочным маслам и физиологически- активных веществ. / ИНХП АН Азербайджана.- Баку.- 1975.-(02.00.03).
 • Кулиев Ф.А. Исследование химических свойств и реакционной способности органил(5-трет.алкил-2-оксифенил) сульфидов как ингибиторов окисления. / Институт хим. физики им. Н.Н. Семенова АН СССР.-1979.-(02.00.03).
 • Ахундова М.М. Механизм ингибирующего действия некоторых тиобисфенолов и аминосульфидов в окислении углеводов. / ИХП АН Азербайджана.- Баку.-1982.- (02.00.13).
 • Мамедов Ч.И. Синтез, изучение физико-химических свойств и антиокислительной активности S-содержащих производных фенолов. / ИХП АН Азербайджана.- Баку.-1984.- (02.00.03).
 • Садыхова Г.К. Некоторые производные α-метилбензилзамещенных фенолов в качестве присадок к смазочным маслам и СОЖ. / ИХП АН Азербайджана.- Баку.-1988.-(02.00.13).
 • Акперов Н.А. Синтез, свойства и применение 3-замещенных тиэтанов. / ИХП АН Азербайджана.- Баку.-1989.- (02.00.03).
 • Гусейнова А.Т. Синтез, свойства и применение функциональнозамещенных 1,2- аминопропантиолов. / ИХП АН Азербайджана.- Баку.-1991.- (02.00.03).
 • Халилова А.З. Функциональнозамещенные тираны (синтез, свойства и применение). / ИХП АН Азербайджана.- Баку.-1992.- (02.00.03).
 • Гусейнова Т.М. Синтез и превращение 1,2-аминопропантиолов / ИХП АН Азербайджана.- Баку.-1992.- (02.00.03).
 • Мирзалиева С.Э. Сернистые производные тиолов ( синтез, свойства). / ИХП АН Азербайджана.- Баку.-1992.- (02.00.03).
 • Исмиев А.И. Синтез и свойства гидрокси- и тиолзамещенных аза-краунэфиров. / ИХП АН Азербайджана.- Баку.-1995.- (02.00.03).
 • Султанов Н.Р. Каталитическое гидроксилирование некоторых ненасыщенных карбоновых кислот и их эфиров. / ИХП АН Азербайджана.- Баку.-1996.- (02.00.03).
 • Рзаева И.А. S,N-содержащие полуфункциональные ингибиторы окисления углеводородов. / ИХП АН Азербайджана.- Баку.-1996.- (02.00.13).
 • Мамедов А.Ф. Реакции различных азотсодержащих нуклеофилов с диэтоксифосфонилфенил- α- галогенацетальдегидами. / Бакинский Государственный Университет.- Баку.-2004.-(02.00.03).
 • Babayev E.R. Abşeron yarımadasının neftlə çirklənmiş müxtəlif ərazilərində gedən biodestruksiya prosesləri nəticəsində çirklənmələrin tərkib və xassələrinin dəyişməsi xüsusiyyətləri. / Bakı-2009- (2314.01)
 • Garibov E.N. Tsiklik tiokarbamidlərin sintezi və onların antioksidləşdirici xassəsi. / Baki-2010-(2314.01)
 • Əhmədov R.Y. Karbohidrogenlərin oksidləşməsinin qarşısını alan, tərkibində fenol və tiokarbamid fraqmenti saxlayan tsiklik və altıtsiklik sulfidlərin sintezi və tədqiqi. / Baki-2010-(2314.01)
 • Əzimov E.V. Baki baza yağları əsasında müxtəlif təyinatlı dizel mühərrikləri üçün yeni sürtkü kompozisiyalarının yaradılması. / Bakı-2012-( 2314.01)
 • Babaşlı A.Ə. Teplovoz, senaye və gəmi dizelləri üçün müxtəlif qrup sürtkü kompozisiyalarının yaradılması. / Baki-2014-(2314.01).

Elmlər doktorları

 • Кулиев Ф.А. Органические сульфиды, дисульфиды и тиоамиды- как ингибиторы окисления ( синтез, свойства, эффективность). / Уфимский Нефтяной Институт.- 1986.-(02.00.13).
 • Аллахвердиев М.А. Синтез, свойства и применение тииранов и их предшественников. / / ИХП АН Азербайджана.- Баку.-1990.- (02.00.03).
 • Сардарова С.А. Аминометилирование гидроксиацетофенона (синтез, свойства, применение). / ИХП АН Азербайджана.- Баку.-1994.- (02.00.13).
 • Алиева М.Н. Разработка методов парофазной хроматографии для анализа продуктов нефтехимического синтеза. / ИХП АН Азербайджана.- Баку.-2009.- (02.00.02).
 • Шахгельдиева Л.М. Синтез гетарилсульфамидов и изучение их свойств./ ИХП АН Азербайджана.- Баку.-2011.- (2306.01).

Redaksiya fəaliyyəti[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • "Kimya problemləri" jurnalının redaktoru;
 • "Azərbaycan kimya jurnalı"nın redaksiya heyətinin üzvü;
 • "Neft emalı və neft kimyası" jurnalının redaksiya heyətinin üzvü;
 • "Elm dünyası" jurnalının baş redaktorunun müavini;
 • "Elm və həyat" jurnalının redaksiya heyətinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti[redaktə | mənbəni redaktə et]

Akademik Vaqif Fərzəliyev milli kimyaçı kadrların və alimlərin hazırlanmasına böyük önəm verir. O, 1987-ci ildən başlayaraq indiyədək Bakı Dövlət Universitetində pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmaqdadır. O, pedaqoq kimi dərs dediyi tələbələrə dərin bilik verməklə yanaşı onlarda elmə maraq oyatmağa, yüksək ixtisaslı kadrlar kimi yetişmələrinə və vətənpərvərlik hissi aşılamağa çalışır. Akademikin dərs dediyi yüzlərlə tələbə sonrakı illərdə müxtəlif sahələrdə kimyaçı, mühəndis, elmi işçi və s.kimi uğurlu fəaliyyət göstərməkdədirlər. O, həmçinin xarici ölkələr üçün də alim kadrlar yetişdirir. Ümumiyyətlə, V.M.Fərzəliyevin yetirmələri arasında elmlər namizədləri və doktorları, professorlar, istehsalat komandirləri və yüksək vəzifəli şəxslər də var. Vaqif Fərzəliyevin Azərbaycanda və xarici ölkələrdə çalışan yetirmələri dünya miqyasında tanınmış müəllimlərinin adını daim uca tuturlar. Hazırda Neft kimyası kafedrasında Neft və qaz məhsulları və onların keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması xüsusi kursu üzrə mühazirələr oxuyur.

Beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü[redaktə | mənbəni redaktə et]

Mükafatları[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • «V.İ. Leninin 100-illik yubileyi» medalı (1970);
 • SSRI Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri Sərgisinin qızıl (1971,1977) və bürünc (1981) medalları;
 • «Əmək şərəfinə görə» medalı (1986);
 • "Əmək veteranı" medalı (1987);
 • AMEA-nın Fəxri Fərmanları (1987, 1995, 1997);
 • Türkiyənin Firat Univerisitetinin medalı (1995);
 • Hindistan Texnoloji İnstitutunun xatirə medalları (1997);
 • “Ilin adamı ” (American Biographical Institute) (2005, 2006)
 • "Şöhrət" ordeni (2005);
 • “Əməkdar elm xadimi” fəxri adı (2009);
 • “Akademik N.M.Emmanuelin xatirəsi” medalı (2009);
 • “Kraliça Viktoriya adına ekskuliziv Britaniya mükafatı” (2011);
 • Avropa Birliyinin Elm-Sənaye Palatasının “Qızıl” medalı və diplomu (2013);
 • AMEA-nın akademik Yusif Məmmədəliyev adına mükafatı (2017).
 • "Şərəf" ordeni (2019) [2]

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. "Görkəmli kimyaçılar". 2013-07-27 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2013-09-28.
 2. V.M.Fərzəliyevin “Şərəf” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Xarici keçidlər[redaktə | mənbəni redaktə et]

Həmçinin bax[redaktə | mənbəni redaktə et]