Bakı Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsi

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Bakı Dövlət Universitetinin fizika fakültəsində 9 kafedra, 13 tədris laboratoriyası fəaliyyət göstərir.

Fizika fakültəsi 1919-cu ildə fəaliyyətə başlamış Azərbaycan Dövlət Universitetinin fizika-riyaziyyat fakültəsinin nəzdində yaranmışdır və 1958-ci ildən müstəqil fakültə kimi formalaşmışdır. Fakültənin yaranmasında və inkişafında M.Əliyev, R.Həsənov, M.Sərdarlı, K.Köçərli, A.Muxtarov və başqa tanınmış Azərbaycan müəllimlərinin böyük xidmətləri olmuşdur.

Fakültənin bir çox məzunları Respublikada tanınmış alimlərdir: akademik M.K.Kərimov AMEA-nın prezidentidir, N.A.Quliyev, B.M.Əsgərov, F.M.Həşimzadə, A.M.Paşayev, E.Y.Salayev, AMEA-nın akademikləridir, T.C.Cəfərov, S.A.Hacıyev, R.H.Hüseynov, V.A.Hüseynov, A.İ.Muxtarov, Y.M.Seidov, V.İ.Tahirov, B.H.Tağıyev, AMEA-nın müxbir üzvləridir. Professorlar R.R.Rzayev (Yüksək enerjilər fizikası institutu, Serpuxov), B.K.Kərimov (Moskva Dövlət Universiteti), F.P.Kəsəmənli (Sankt Peterburq Politexnik İnstitutu), V.V.Evseev (Elmi Nəzəri İnstitut, Dubna), R.M.İmanov (Kristalloqrafiya İnstitutu, Moskva) və b. Fizika fakültəsinin məzunları kimi elmdə böyük uğurlar qazanmışlar. Dünya şöhrətli fizik, Nobel mükafatı laureatı L.D.Landau 1922-1924-cü illərdə Fizika fakültəsində təhsil almışdır.

Hazırda fizika fakültəsinin 9 kafedrasında 93 professor-müəllim heyəti çalışır ki, onlardan da 1 nəfəri AMEA-nın həqiqi üzvüdür, 4 nəfəri AMEA-nın müxbir üzvüdür, 27 nəfəri elmlər doktoru-professorudur, 63 nəfəri isə elmlər namizədi-dosentdir.

Fakültədə bakalavr təhsil pilləsində fizika istiqaməti üzrə 4 ixtisasda (fizika, tətbiqi fizika, fizika və astronomiya, fiziki elktronika), magistratura pilləsində isə 13 ixtisaslaşmada (Nəzəri və riyazi fizika, Bərk cisimlər fizikası, Yarımkeçiricilər fizikası, İstilik fizikası və molekulyar fizika, Kvant elektronikası, Astrofizika, Atom və molekul fizikası, Bioloji sistemlər fizikası, Yarımkeçirici cihazlar və mikroelektronika, Nanohissəciklərin fizikası, Bərk cisim elektronikası, Qaz və plazma elektronikası, Optoelektronika) kadr hazırlanır.

Hazırda fakültədə 948 nəfər bakalavr və 66 nəfər magistr təhsil alır, 5 aspirant 7 dissertant elmi-tədqiqat işlərilə məşğuldur.

Kafedralar[redaktə | əsas redaktə]

 1. Ümumi fizika
 2. Optika və molekulyar fizika
 3. Maddə quruluşu
 4. Yarımkeçiricilər fizikası
 5. Bərk cisimlər fizikası
 6. Nəzəri fizika
 7. Nanomaterialların kimyəvi fizikası
 8. Astrofizika
 9. Fiziki elektronika

Tədris laboratoriyaları[redaktə | əsas redaktə]

 1. Mexanika
 2. Molekulyar fizika
 3. Elektrik
 4. Optika
 5. Atom fizikası
 6. Nüvə fizikası
 7. Radiofizika
 8. Yarıkeçiricilər fizikası
 9. Yarıkeçiricilərin texnologiyası
 10. Emissiya elektronikası
 11. Vakuum texnikası və plazma elektronikası
 12. İfrat yüksək tezliklər elektronikası
 13. Nanomaterialların kimyəvi fizikası

Fakültədə 4 ixtisas üzrə bakalavr, 13 ixtisaslaşma üzrə magistr hazırlığı aparılır.

Bakalavr ixtisasları:

 1. Fizika
 2. Tətbiqi fizika
 3. Fizika və astronomiya
 4. Fiziki elektronika

Magistr ixtisaslaşmaları:

 1. Nəzəri və riyazi fizika
 2. Bərk cisimlər fizikası
 3. Yarımkeçiricilər fizikası
 4. İstilik fizikası və molekulyar fizika
 5. Kvant elektronikası
 6. Astrofizika
 7. Atom və molekul fizikası
 8. Bioloji sistemlər fizikası
 9. Yarımkeçirici cihazlar və mikroelektronika
 10. Nanohissəciklərin fizikası
 11. Bərk cisim elektronikası
 12. Qaz və plazma elektronikası
 13. Optoelektronika

Fakültənin əsas elmi tədqiqat sahələrinə aşağıdakılar daxildir:

 1. Elektromaqnit, zəif və güclü qarşılıqlı təsirlərdə zərrəciklərin və nüvələrin yüksək enerjilərdə spin xarakteristikaları nəzərə alınmaqla xassə və strukturlarının tədqiqi.
 2. Bərk cisimlərin və aşağı ölçülü (nanoquruluşlu) electron sistemlərin termodinamik, kinetic və optik xassələrinin nəzəri tədqiqi
 3. I, III və VI qrup elementləri əsasında mürəkkəb yarımkeçiricilərin binar bərk məhlulların alınması və fiziki xassələrinin tədqiqi
 4. Real metal-yarımkeçirici kontaktlarda elektrofiziki hadisələr.
 5. Lazer şüalanmasının maddələrlə qarşılıqlı təsirinin tədqiqi
 6. Halkogen komponentli monokristallarda, nazik təbəqələrdə və onların əsasında strukturların alınması və onlarda baş verən electron proseslərinin öyrənilməsi.
 7. Qaz boşalması plazmasında stasionar və rəqsi proseslərin öyrənilməsi.
 8. Makromolekul sistemlərin relaksasiya xassələri, spektral xarakteristikaları, faza və konformasiya halları.
 9. Suda həll olan polimer məhlullarının fiziki-kimyəvi xassələrinin tədqiqi
 10. Yanq-Mills nəzəriyyəsində Qlyuonun polyarizasiya operatorunun müxtəlif kalibrovkalarında hesablanması
 11. Atom və molekulların quruluşunun kvantmexaniki tədqiqi
 12. Günəşin normal spektrinin və Fraunhofer xətlərinin profillərinin incə quruluşunun tədqiqi.
 13. Ulduzlar və dumanlıqlar fizikası

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]

http://physics.bsu.edu.az/az