Portal:Ədəbiyyat

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Keçid et: naviqasiya, axtar

Şərifova Salidə Şəmməd (Salidə Şəmmədqızı) -

Gürcüstan Respublikası, Tbilisi şəhəri, 12 yanvar, 1971-ci il

Filologiya elmləri doktoru, dosent

"İlk Azərbaycan romanları" namizədlik dissertasiyası (10.01.03 (5716.01) - 1996,

"Теоретические аспекты жанрового многообразия азербайджанского романа" doktorluq dissertasiyası (10.01.08) - 2012

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı - 200

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı - 60

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı - 16

Əsas elmi nailiyyətləri

- Milli ədəbiyyatda roman janrının iki mərhələləli yaranma nəzəriyyəsi;

- «Roman-hekayətin» janr konstruksiyasının xüsususiyyətləri;

- Müharibə romanın yeni tipinin formalaşması;

- Romanda janr qarışıqlığı nəzəriyyəsi;

- Kreollaşmış romanların romanın xüsusi növü kimi fərqlənməsi


Elmi əsərlərinin adları

Səkkiz monoqrafiya:

• İlk Azərbaycan romanları: – Bakı, «Elm», 1998. – 120 s.

• Azərbaycan nəsr janrlarının təşəkkül və formalaşması prosesi (XX əsrin əvvəllərinə qədər): – Bakı, «Elm», 2005. – 240 s.

• Ədəbi prosesə nəzəri baxış (tənqidi məqalələr – 2003-2005-ci illər. I kitab): – Bakı, «Maarif», 2006. – 210 s.

• Müasir Azərbaycan romanlarında ictimai-siyasi mühitin təsviri problemləri: – Bakı, Bakı Qızlar Universitetinin nəşriyyatı, 2007. – 78 s.

• Ədəbi prosesə nəzəri baxış (2006-2007-ci illərin məqalələri). İkinci kitab: – Bakı, «Elm», 2008. – 216 s.

• Генезис азербайджанского романа: жанровые характеристики романа-хекаята и «маленького романа».– М.: Независимое литературное агентство «Московский парнас», 2009.– 208 стр.

• Жанровое смешение в романе: коммуникативно-социокогнитивный подход. – М.: Независимое литературное агентство «Московский парнас», 2011.– 400 стр.

• Çağdaş Azərbaycan postmodern romanı. Bakı, «Elm və təhsil», 2015.– 104 səh.


200-dən artıq elmi məqalə, o cümlədən:


1. Ədəbiyyatşünaslıqda nəsr janrlarının təsnifatı // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. № 1. Bakı, 2005, s. 35-44;

2. Janr istilahının etimologiyası // Sosial-siyasi problemlər XIII. Bakı, 2005, s. 79-86;

3. Современные тенденции развития романа и проблема жанрового смешения // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri. № 3-4. Bakı, 2010, стр. 49-65;

4. Влияние жанрового смешения на эволюцию жанров, виды жанрового смешения // Литературный календарь: книги дня. № 2 (5), 2010, стр. 67-92;

5. Понятие, механизмы и формы жанрового смешения в современной романистике // Электронное научное издание «Актуальные инновационные исследования: наука и практика». № 4. Тамбов, 2010, http://actualresearch.ru/nn/2010_4/Article/philology/sharifova.htm;

6. Виды жанрового смешения: влияние на эволюцию жанров // Обсерватория культуры. № 3. Москва, 2011, стр. 94-101;

7. Постмодернистский азербайджанский роман XXI века (обзор современной азербайджанской романистики) // Восток (Orients). Афро-азиатские общества: История и современность. № 6. Москва, 2011, стр. 161-165;

8. Виды жанрового смешения в современной романистике // В мире научных открытий. № 4.1 (16). серия «Гуманитарные и общественные науки». 2011, стр. 724-741 // // სჯანი//Sjani (Annual Scholarly Journal of Literary Theory and Comparative Literature). № 12. Тбилиси, 2011, стр. 50-63;

9. Креолизированный роман, ретранслируемый посредством технических средств коммуникации // Вестник Череповецкого Государственного Университета. № 2 (30). Т. 2. Череповец, 2011, стр. 76-81;

10. Современные тенденции развития романа и их влияние на жанровое смешение // Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 13, № 2(5). Самара, 2011, стр. 1236-1245;

11. Восточная мифология и азербайджанский роман: точки пересечения // «European Researcher» (Европейский исследователь). № 9 (12). Сочи, 2011, стр. 1320-1324;

12. Эпическая сущность романа – соотношение эпоса и романа // Наука Красноярья.№ 1(01). Красноярск, 2012, стр. 148-157;

13. Дискурс о соотношении понятий жанра в теории литературы // Обсерватория культуры: журнал-обозрение. № 3. Москва, 2012, стр. 104-110; 14. Жанровые конструкции романа-хикаята и «маленького романа» в азербайджанской литературе конца ХIХ - начала ХХ века // Вестник Кыргызско-Российского Славянского Университета. том 12. № 3. Бишкек, 2012, стр. 58-62;

15. Теоретические вопросы «чистоты» жанра романа // XXVII Пушкинские чтения. 21 октября 2013 г.: Сборник научных докладов. Москва, 2013, стр. 345-358 // İDİL, 2013, Cilt 2, Sayı 10 Volume 2, Number 10, s. 192-208 // “Вопросы филологии” № 2 (44), 2013;

16. Понятие жанрового смешения (жанровой контаминации) // Вестник Центра международного образования Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. «Филология. Культурология. Педагогика. Методика». № 1. Москва, 2013, стр. 98-103;

17. Смешение романа с лирическими жанрами // European Social Science Journal (Европейский журнал социальных наук). Москва. 2014 2 (41) том 2. стр. 197-202;

18. Milli inkişaf yollarının axtarışı – Kamal Talıbzadənin tənqidində ədəbi refleksiya. Ümummill lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri V Beynəlxalq elmi konfransının materialları. 05-06 may 2014-cü il. Bakı, 2014. səh. 216-217;

19. Nizami «Xəmsə»sinin janr özəllikləri. Çağımızdan görünən orta əsrlər. AMEA-nın müxbir üzvü, əməkdar elm xadimi professor R. Azadəyə həsr olunmuş II beynəlxalq elmi konfransın materialları (15-16 dekabr 2014). Bakı, 2014. səh. 157-160;

20. Postmodern romanın yaranması və janr xüsusiyyətləri. Poetika.izm Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Elmi əsərləri). 2014, № 1. Bakı, 2014. səh. 209- 222;

21. M. Şoloxovun «Sakit Don» romam- epopeyası və F. Kərimzadənin «Qarlı aşırım» romanı: tarixi və bədii paralellər. Görkəmli şərqşünas alim, filologiya elmləri doktoru, professor Aida İmanquliyevanın anadan olmasının 75 illiyinə həsr olunmuş “Şərq xalqları ədəbiyyatı: ənənə və müasirlik” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları (10-11 oktyabr 2014-cü il). Bakı, 2014. səh. 453-455;

22. Антиподражание как художественный прием в рассказе В. Маканина «Кавказский пленный». Лермонтов, Россия, Кавказ: движение во времени. Материалы международной научной лермонтовской еонференции 28-30 мая 2014 года. г. Грозный. Нальчик2014. Стр. 472- 474;

23. Bədii nəsr. Ədəbi proses – 2013, Bakı, 2014, Səh.78-93;

24. Влияние жанрового смешения на эволюцию жанров, виды жанрового смешения. Xəbərlər № 1, 2014. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, humanitar elmlər. Bakı, 2014. Səh.119- 132;

25. Эпическая сущность романа- соотношение эпоса и романа. Ədəbi əlaqələr № 1, 2014. Bakı, 2014. Səh. 16-22.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

• “European Social Science Journal” (Европейский журнал социальных наук) jurnalının redaksiya heyətinin üzvü;

• “Литературный календарь: книги дня” jurnalının redaksiya heyətinin üzvü;

• Poetika.izm jurnalının redaksiya heyətinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Qızlar Universiteti (2006-2007; 2012-2013)


Digər fəaliyyəti Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü

Təltif və mükafatları

1. Rusiya Yazıçılar İttifaqının M.A. Şoloxov adına beynəlxalq mükafatı - 10 avqust 2009-cu il;

2. Rusiya Yazıçılar İttifaqının Q.R. Derjavin adına ordeni - 26 noyabr 2009-cu il;

3. Azərbaycan Jurnalistlər İttifaqının “Qızıl qələm” media mükafatı laureatı - 2 iyul 2010-cu il.


Əsas iş yeri və ünvanı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., Hüseyn Cavid prospekti, 115.