Azərbaycan məktəbi (jurnal)

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Picto infobox journal.png
Azərbaycan məktəbi
Şəkil
Növjurnal
Dövrilikİl ərzində 4 nömrə
Tiraj1000
TəsisçiAzərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
İlk buraxılışı1924-cü il
ÖlkəAzərbaycan Respublikası
DilAzərbaycan, Rus, İngilisTürk
ISSN0134-3289
http://journal.edu.az

Azərbaycan məktəbi (jurnal) - pedaqoji mətbuat tariximizin ən uzunömürlü jurnalı. 1924-1930-cu illərdə "Yeni məktəb", 1930-1943-cü illərdə "Müəllimə kömək", 1943-cü ildən başlayaraq "Azərbaycan məktəbi" adı ilə dərc olunub.

Qısa tarixçə[redaktə | əsas redaktə]

 • 2014-cu ildə 90 illiyi tamam olan «Azər­baycan məktəbi» pedaqoji mətbuat tariximizdə ən uzunömürlü jurnal sayılır.
 • 1924-cü ildə «Yeni məktəb» adı ilə işıq üzü görən jurnal 1930-cu ildən «Müəllimə kömək», 1943-cü ildən isə «Azərbaycan məktəbi» adlanır.

Haqqında[redaktə | əsas redaktə]

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin elmi-nəzəri, pedaqoji jurnalı kimi fəaliyyət göstərən “Azərbaycan məktəbi” 94 ildir ki, təhsilimizə,pedaqoji fikrimizə xidmət edir. Jurnalda elmi ictimaiyyət nümayəndələrinin ,pedaqoqların ,psixoloqların təhsilin aktual problemləri,fəlsəfəsi, tarixi ilə bağlı məqalələri dərc olunur. Hazırda “Web of Science” sisteminin standartlarının tətbiqinə doğru istiqamətlənən “Azərbaycan məktəbi” təhsilimizin actual problemlərinə ,qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsinə ,təhsilinin dünyada qəbul olunmuş nəzəri və konseptual məsələlərinə aid məqalələrin nəşrini planlaşdırır. Jurnal Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən nəşrlər sırasına daxil edilmiş, akademik Mehdi Mehdizadə adına mükafata layiq görülmüşdür.

Xüsusi Buraxılışlar[redaktə | əsas redaktə]

Ötən əsrin 40-cı illərinin sonu, 50-ci illərinin əvvəllərindən başlayaraq jurnala bir sıra əlavələr nəşr olunmuşdur. Həmin metodik məcmuələr pedaqoji-metodik biliklə­rin ensiklopedik toplusu kimi daim diqqət mər­kəzində dayanmışdır. Belə məcmuələrin bəziləri («ibtidai məktəb və məktəbəqədər tər­biyə», «Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi», «informatika, riyaziyyat və fizikanın tədrisi») indi də öz fəaliyyətini müstəqil olaraq davam etdirir.

Müstəqillik illərində «Azərbay­can məktəbi»[redaktə | əsas redaktə]

Müstəqilliyimizin ilk illərində «Azərbay­can məktəbi» jurnalı bir çox problemlərlə və bağlanmaq təhlükəsi ilə üzləşdi. Yalnız ulu öndər Heydər Əliyevin xalqın tələbi ilə haki­miyyətə qayıdışından sonra ölkəmizdə bərqə­rar olan sabitlik və davamlı inkişaf kursu sayə­sində təhsilin bütün sahələrində olduğu kimi, pedaqoji mətbuat orqanlarının, o cümlədən «Azərbaycan məktəbi» jurnalının fəaliyyət göstərməsinə imkan və şərait yarandı. Bu gün jurnal Azərbaycanın təhsil sistemində uğurla aparılan islahat prosesinə bacardığı qədər töhfə verir. Azərbaycan dövlətinin, hökumətin təhsilə göstərdiyi diqqət və qayğı jurnalda dərc olunan məqalələrin əsas qayəsini təşkil edir. «Azərbaycan məktəbi»nin ildə 6 nömrəsi çapdan çıxır. Jurnalda ardıcıl olaraq təhsil isla­hatları, o cümlədən müasir inkişaf tendensiyaları ilə bağlı məqalələr aparıcı yer tutur. Həmçinin Təhsil Nazirliyinin əməkdaşları, ali məktəb rektorları, tanınmış elm, təhsil adamları da jur­nalda çıxışlar edir, vaxtaşırı dəyərli fikir və mülahizələrini oxucularla bölüşürlər.

Fəaliyyət istiqamətləri[redaktə | əsas redaktə]

 • Jurnal təhsil sisteminin yeniləşməsində, təlim-tərbiyənin keyfiyyətinin yüksəl­dilməsində, mütərəqqi tədris metod və üsulla­rının təbliğində, gənc nəslin azərbaycançılıq, milli adət-ənənələr ruhunda tərbiyə olunma­sında, qabaqcıl təcrübənin yayılmasında aparıcı rol oynamışdır.
 • Məcmuə öz səhifələrində yeni tipli məktəblərin, ali və orta ixtisas təhsili ocaqlarının, yaradıcı müəllimlərin təcrübəsini ümumiləşdirən məqalələrə yer ayırmış, təhsil sahəsində inkişaf etmiş ölkələrin qabaqcıl təcrübəsini və beynəlxalq əlaqələrə dair mate­rialları oxuculara çatdırmışdır.
 • Ötən əsrin birinci yarısında respublikamız­da maarif məsələlərinə, təhsilin metodikasına ciddi diqqət yetirilirdi.
 • Müəllimə, məktəbə köməyin vacibliyini fəaliyyətinin ana xəttinə çevirən jurnalın sonralar müxtəlif fənlər üzrə metodik məcmuələri də ərsəyə gəlmişdir.

Jurnalla əməkdaşlıq edən məşhurlar[redaktə | əsas redaktə]

«Azərbaycan məktəbi» jurnalının keçmiş İttifaqda görkəmli alimlər, elm kollektivləri, qabaqcıl müəllimlər tərəfin­dən işlənib hazırlanmış ideyaların və təcrübə­lərin respublika məktəblərində yayılmasında mühüm rolu olmuşdur. Həmin dövrdə akade­miklərdən Məmməd Arif, Feyzulla Qasımzadə, Həmid Araslı, Məmməd Cəfər, Əşrəf Hüseynov, Məmmədağa Şirəliyev, müxbir üzvlərdən dil üzrə Əbdüləzəl Dəmirçizadə, fizika üzrə Abbasqulu Abbaszadə, riyaziyyat üzrə Maqsud Cavadov, kimya üzrə Cümşüd Zülfüqarlı, həmçinin metodika məsələlərilə əlaqədar SSRİ Pedaqoji EA-nın akademiki Mehdi Mehdizadə, pedaqoji elmlər doktoru Əhməd Seyidov, professor Ağəmməd Abdul­layev kimi görkəmli alimlər jurnalla sıx əmək­daşlıq əlaqələri qurmuş, özlərinin bir sıra qiy­mətli fikirlərini məhz bu məcmuə vasitəsilə oxuculara çatdırmışlar.

Jurnal barədə deyilənlərdən[redaktə | əsas redaktə]

Azərbaycan-sovet yazıçısı, dramaturq, ictimai xadim Mirzə İbrahimov XX əsrin 40-cı illərini nəzərdə tutaraq yazırdı:

«...O zaman məktəb və müəllimlərimiz həmişəkindən daha artıq təlim-tərbiyə barədə müntəzəm məlumat ve­rən ədəbiyyata, xüsusən qəzet və jurnala bö­yük ehtiyac duyurdu... Müəllimlərimizin, bü­tün maarif işçilərinin mənəvi tələbləri, peda­qoji elmləri dərindən mənimsəmək həvəsi, təlim və tərbiyənin vacib məsələlərini, mək­təb həyatını ətraflı işıqlandıran elmi yazılara ehtiyac xüsusi bir jurnalın çap olunmasını tələb edirdi. Beləliklə, «Azərbaycan məktəbi» də yenidən meydana çıxdı... Bu illər ərzində peda­qoji fikrimizin inkişafında, respublikamızda tə­lim-tərbiyə sisteminin kamilləşməsində, pe­daqoji elmi kadrların yetişməsində, püxtələşməsində, məncə, onun xidmətləri çox böyükdür».

Jurnalın rubrikaları[redaktə | əsas redaktə]

 • «Peda­qogika-psixologiya»
 • «İdarəetmə məsələləri»
 • «Kurikulum, innovasiyalar»
 • «Metodika, qabaqcıl təcrübə»
 • «Yeni nəsil dərsliklər, yeni nəşrlər»

Redaksiya heyəti[redaktə | əsas redaktə]

Jurnalın redaksiya heyətinə daxildir: Rahil N. Nəcəfov (Baş redaktor), Nəsrəddin Musayev (Baş redaktorun müavini), Tariyel Süleymanov (məsul katib), Sveta Məmmədova və s.

Jurnalın baş redaktorları[redaktə | əsas redaktə]

Müxtəlif illərdə «Azərbaycan məktəbi» jurnalına Rüstəm Hüseynov, Əkbər Mirzəyev, Əjdər Ağayev, Zəhra Əliyeva və Nəcəf Nəcəfov kimi tanınmış ziyalılar başçılıq etmişlər. Hazırda jurnalın baş redaktoru Rahil Nəcəfovdur.

Beynəlxalq elmi indekslərdə[redaktə | əsas redaktə]

Google Scholar, Academia.edu, DOAJ.net, ResearchGate

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]

Təhsil nazirliyinin saytında “Azərbaycan məktəbi” jurnalı haqqında


"Azərbaycan məktəbi" jurnalının 90 illiyi ilə əlaqədar görüş keçirilib

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]