Aldehidlər

Vikipediya, azad ensiklopediya
Naviqasiyaya keçin Axtarışa keçin
Aldehidlər quruluşu

Aldehidlər (latınca: "alcohol dehydrogenatum", mənası: "Hidrogenini itirmiş spirt) - molekullarında karbohidrogen ilə birləşmiş aldehid qrupu olan üzvi maddələrə deyilir. Aldehidlərin tərkibində Karboksil qrupu vardır. Tərkibində Alkil və ya Aril radikal əvəzediciləri vardır. Doymuş birəsaslı aldehidlərin ümumi formulu: СnН2n+1CHO

Ümumi məlumat[redaktə | mənbəni redaktə et]

"Aldehid" sözü hidrogenini itirmiş spirt deməkdir və iki latın sözünün - alkoqol (spirt) və dehidrogenləşmə (hidrogenini itirmə) sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlmişdir. Karbohidrogen radikalının təbiətindən asılı olaraq Aldehidlər doymuş (məsələn, Sirkə aldehidi), doymamış (məsələn. Akrolein) və aromatik (məsələn, Benzol aldehidi) aldehidlərə ayrılır. Aldehidlərin və ketonların xassələri demək olar ki, eynidir. Aldehid və ketonlarda yan zəncirdə və karbonil qrupunda (-CHO) əvəzetmə reaksiyaları baş verə bilər. Aldehidlər polimerləşə bilir. Suda yaxşı həll olur. Spirtlərlə qarşılıqlı təsirdə Poluasetallar alınır. Aldehidlərin reduksiya edilməsi nəticəsində Birli spirt alınır. Aldehidlərin oksidləşməsindən isə Karbon turşuları alınır. Sadə aldehidlər kəskin iyə malikdirlər. Aldehidlər hidroksilaminin təsiri nəticsində Oksimlərə çevrilirlər. Nümayəndələrindən birincisi olan Formaldehid zəhərli qazdır. Formaldehiddən sonra gələnlər maye, ali aldehidlər isə bərk maddələrdir. Ümumiyyətlə, Aldehidlərin iki əsas nümayəndəsi vardır: Formaldehid və Asetaldehid.

Nomenklaturası[redaktə | mənbəni redaktə et]

Aldehidləri müvafiq karbohidrogenlərin adının sonuna "-al" şəkilçisi artırmaqla adlandırırlar.

 • etanal
 • metil propanal izobutanal
 • 2-metil-3-butanal və s.

Aromatik aldehidlər kimi, alifatik aldehidləri də müvafiq üzvi turşuların adlarının sonundakı "turşu" sözünü "aldehid" sözü ilə əvəz etməklə adlandırmaq mümkündür.

 • formaldehid
 • asetaaldehid
 • benzaldehid və s.

Ketonları isə müvafiq alkanların sonuna "-on" şəkilçisini artırmaqla (lazım olan hallarda karbonil qrupun yerini göstərməklə) adlandırırlar.

 • propanon (aseton)
 • butanon (metiletilketon)
 • 2-metil-3-pentanon və s.

Bir çox aldehidlərin başqa adları da vardır. Onların bəzilərinin digər adları rəsmi olaraq Beynəlxalq Nəzəri və Tətbiqi Kimya İttifaqı (İYUPAK) tərəfindən qəbul edilmişdir. Məsələn: Benzenkarboldehid- Benzaldehid, Metanal – Formaldehid, Etanal – Asetaldehid və s.

Aldehid və ketonların alınma üsulları[redaktə | mənbəni redaktə et]

1. Spirtlərin oksidləşdirilməsi

Birli spirtlərin oksidləşdirilməsindən aldehid, ikili spirtlərin oksidləşdirilməsindən isə ketonlar alınır. Faktiki olaraq bu reaksiyalar dehidrogenləşmə (dehidrooksidləşmə) reaksiyalarıdır.

Birli spirtlər 200...300 o C-də mis üzərində oksidləşərək aldehidlərə çevrilirlər. Aldehidlər spirtlərə nisbətən daha tez oksidləşdiyindən alınan aldehidi reaksiya mühitindən çıxarmaq tələb olunur. Bunun üçün aldehidlərin müvafiq spirtlərə nisbətən uçucu olması əasa götürülür.

Bu sənayedə sadə aldehid və ketonların alınmasının əsas metodlarındandır.

2. Asetilenin və onun homoloqlarının hidratlaşması (Kuçerov reaksiyası).

border=none Əsas məqalə: Kuçerov reaksiyası

Əgər reaksiyaya Keton daxil edilibsə, ondan Asetilenin hidratlaşmasından Asetildehid alınır:

 • CH≡CH + H2O → CH2=CH(OH) → CH3-CHO
 • C6H5-C≡CH + H2O → C6H5-C(OH)=CH2 → C6H5-CO-CH3

3. Karbon turşularının pirolizi

4.Oksosintez

5. Fridel-Krafts reaksiyası əsasında aromatik birləşmələrin asilləşdirilməsi

6. Alkenlərin ozonlaşdırılması

7. Hem-diəvəzolunmuş törəmələırin hidrolizi

8. Turşuların xloranhidridlərinin aldehidlərə qədər reduksiyası (Rozenmund reaksiyası).

9. Qrinyar reaktivlərindən istifadə etməklə sintez.

Əsas nümayəndələri[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • Formaldehid (formulu:СH2O, digər adı: Qarışqa aldehidi və ya Metanal) - rəngiz, kəskin boğucu iyə malik olan zəhərli qazdır, sonra gələnlər maye, ali aldehidlər isə bərk maddələrdir. İlk üzvləri suda həll olur. Formaldehid yüksək reaksiyayagirmə qabiliyyətinə malikdir. Formaldehid üçün Oksidləşmə və birləşmə reaksiyaları xarakterdir. Formaldehidin 40 faizi suda məhlulu formalin adlanır. C9 – sonra bərk halda olurlar. İlk nümayəndələrində zəif də olsa H rabitəsi olur (spirtlərdən az) bu səbəbdən suda həll olurlar. Formaldehid, həmçinin, su (dönər reaksiya üzrə), ammonyak, natrium-hidrosulfat, sianid turşusu və s. polyar molekullu maddələri də özünə birləşdirir. Sıra nömrəsi artdıqca ərimə, qaynama, temperaturu artır, sıxlığı artır. Formaldehid zəhərli qazdır, dezinfeksiyaedicidir. Dənli bitkilərin saxlanma yerini dezinfeksiya edir. Formalində anatomik eksponatlar saxlanılır. Plastik kütlələr (fenolfarmaldehid) və s. hazırlanır. Formaldehid dərman maddələrində sintez olunur.
 • Asetaldehid (formulu:СH3CHO, digər adı: Sirkə aldehidi və ya Etanal) - rəngiz, kəskin boğucu iyə malik olan zəhərli qazdır. Asetaldehid asan uçucudur. Formaldehid kimi su ilə reaksiyaya daxil olur. Onun üçün də Oksidləşmə və birləşmə reaksiyaları xarakterdir. Sənayedə Kuçerov reaksiyasına əsasən Aldehidlər Asetilendən, Etilendən birbaşa oksidləşməsindən (Baker prosesi) və etanolun havanın oksigeni ilə Mis 2-oksid katalizatoru üzərində oksidləşməsindən alınır. Asetaldehidddən başlıca olaraq sirkə turşusu, xloral, plastik kütlə (fenoplast), dərman maddələri alınmasında istifadə olunur. Asetaldehidin təyini "Gümüş-güzgü" və Mis 2-hidroksidlə gedən reaksiyalara əsaslanır. Asetaldehidi turşularla təsir etdikdə və yaxud uzun müddət saxlandıqda Asetaldehid trimerləşib Paraldehid əmələ gətirir. Paraldehid mayedir. Güclü yuxugətirici xassəyə malikdir.

İzomerlik[redaktə | mənbəni redaktə et]

Aldehidlərin izomerliyi aldehid qrupu ilə birləşmiş radikalın izomerliyi ilə müəyyən edilir. Karbon zəncirinin nömrələnməsi aldehid qrupunda olan karbon atomundan başlanır.

Alkanların homoloji sırası[redaktə | mənbəni redaktə et]

Formaldehid
Sıra İYUPAK Sadə adı Formulu
1 Metanal Formaldehid HCHO
2 Etanal Asetaldehid CH3CHO
3 Propanal Propionaldehid
Propilaldehid
C2H5CHO
4 Butanal n-Butiraldehid C3H7CHO
5 Pentanal n-Valeraldehid
Amilaldehid
n-Pentaldehyd
C4H9CHO
6 Heksanal Kapronaldehid
n-Heksaldehid
C5H11CHO
7 Heptanal Önanthaldehid
Heptilaldehid
n-Heptaldehyd
C6H13CHO
8 Oktanal Kaprilaldehid
n-Oktilaldehid
C7H15CHO
9 Nonanal Pelarqonaldehid
n-Nonilaldehid
C8H17CHO
10 Dekanal Kaprinaldehid
n-Dekilaldehid
C9H19CHO

Sintez metodu[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • Birəsaslı spirtlərin oksidləşməsi.
 • Yod turşusunun visildiollarının oksidləşməsi.
 • Alkenlərin ozonolizi.
 • Alkenlərin hidroformalaşdırılması.
 • Alkinlərin hidratlaşdırılması (Kuçerov reaksiyası)
 • Karbonlu Xloranhidritin bərpa edilməsi

Əsas Aldehidlər[redaktə | mənbəni redaktə et]

Ad Formulu Ərimə temperaturu Buxarlanma temperaturu
Formaldehid HCHO −92 °C −19 °C
Asetaldehid CH3CHO −123 °C 20,8 °C
Propanal CH3CH2CHO −81 °C 48,8 °C
Butanal CH3CH2CH2CHO −97 °C 75 °C
Akrolein CH2=CH-CHO −88 °C 52,5 °C
Krotonlu aldehid CH3-CH=CH-CHO −76,5 °C 104 °C
Benzaldehid C6H5-CHO −56 °C 179 °C
Salisil aldehidi 1,6 °C 197 °C
Furfurol −36,5 °C 161,7 °C

Fiziki xassələri[redaktə | mənbəni redaktə et]

Aldehidlərin homoloji sırasının birinci üzvü qaz, sonra gələnlər maye, ali aldehidlər isə bərk maddələrdir. Tərkibində 7-16 karbon atomu olan ali aldehidlər xoş iyli olduqlarından ətriyyat sahəsində geniş tətbiq olunur. Sıranın ilk üzvləri suda yaxşı həll olur, molekul kütləsi artdıqca aldehidlərin suda həll olması azalır. Aldehidlərdə molekullararası hidrogen rabitəsi yaranmadığından onların qaynama temperaturu molekulunda həmin sayda karbon atomu olan spirtlərə nisbətən aşağı olur.

Həmçinin bax[redaktə | mənbəni redaktə et]

Ədəbiyyat[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • Грандберг И.И. Органическая химия. Москва, "Высшая школа", 1980.
 • Баркан Я.Г. Органическая химия. Москва, "Высшая школа", 1980.
 • Шаваров Ю.С. Органическая химия. Москва, Издательства химия, 2002.
 • Петров А.А., Трафимов А.Т. Органическая химия. Санкт — Петербург, 2002.
 • Qarayev Ş. F., İmaşev İ. B., Talıbov G. M. Üzvi kimya, Bakı, 2003.
 • Məhərrəmov A. M., Məhərrəmov M. M. Üzvi kimya, Bakı Dövlət Universiteti (BDU), Bakı, 2007.
 • Məhərrəmov A. M., Allahverdiyev M. Ə. Üzvi kimya, Bakı Dövlət Universiteti (BDU), Bakı, 2007.

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

Xarici keçidlər[redaktə | mənbəni redaktə et]