Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyi

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Energetika Nazirliyi
Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyi
Emblem of Azerbaijan.svg
Ölkə: Azərbaycan Azərbaycan
Yaradılıb: 22 oktyabr 2013
Tabeçilik: Azərbaycan Respublikası Prezidenti
Ünvan: H.Əliyev pr 152, Çinar Plaza İş Mərkəzi, Bakı, Azərbaycan AZ 1029
Əvvəlki Sənaye və Energetika Nazirliyi
Rəhbərlik
Rəhbər: Pərviz Şahbazov
Müavin: Samir Vəliyev
Gülməmməd Cavadov
Elnur Soltanov
Sayt
MinEnergy.gov.az

Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyi (2004-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi, 2001-2004-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının Yanacaq və Energetika Nazirliyi) — yanacaq-energetika kompleksində dövlət siyasətini və tənzimlənməsini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır. Nazirlik öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələri və Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin Əsasnaməsini rəhbər tutur.

Sənaye və yanacaq-energetika kompleksi mədənçıxarma, emal (neftin və qazın emalı, nəqli və paylanması, kimya, maşınqayırma, metallurgiya, yüngül və digər sənaye sahələrindən), elektrik və istilik enerjisinin istehsalı, təchizatı, ötürülməsi və bu sahələrlə əlaqədar ışləri həyata keçirən hüquqi şəxslərdən və fərdi sahibkarlardan ibarətdir.

Tarixi[redaktə | əsas redaktə]

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 18 aprel tarixli 458 nömrəli Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikası Yanacaq və Energetika Nazirliyi yaradılmış, Nazirliyin vəzifə, funksiya və hüquqları Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 6 sentyabr tarixli 575 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq olunmuş Əsasnaməsində müəyyən olunmuşdur.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 6 dekabr tarixli 150 saylı Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikası Yanacaq və Energetika Nazirliyi ləğv edilərək Azərbaycan Respublikası Sənaye və Energetika Nazirliyi yaradılmışdır. Azərbaycan Respublikası Sənaye və Energetika Nazirliyinin Əsasnaməsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 15 may 404 saylı Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 22 oktyabr tarixli 3 nömrəli Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikası Sənaye və Energetika Nazirliyinin əsasında Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi yaradılmışdır.

Nazirliyin əsasnaməsi[redaktə | əsas redaktə]

Nazirliyin fəaliyyət istiqamətləri[redaktə | əsas redaktə]

 • müvafiq sahədə vahid dövlət siyasətinin formalaşmasını təşkil edir və bu siyasətin həyata keçirilməsini təmin edir;
 • enerji resurslarından səmərəli istifadə (texnoloji itkilərin və sərfin azaldılması, qənaətli və daha çox fayda ilə istifadə) ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsini və bu sahədə dövlət maraqlarının qorunmasını təmin edir;
 • müvafiq sahədə fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan, səhmlərinin və ya əmlakının 2/3 hissəsindən çoxu birbaşa və dolayısı ilə dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin fəaliyyətinin tənzimlənməsində Əsasnamə ilə müəyyən edilmiş hallarda iştirak edir;
 • müvafiq sahədə dövlət əmlakından səmərəli istifadə olunması üçün tədbirlər görür;
 • müvafiq sahədə vahid elmi-texniki siyasətin həyata keçirilməsini təmin edir, onun aparıcı istiqamətlərini müəyyənləşdirir;
 • müvafiq sahənin inkişafını təmin edir;
 • müvafiq sahədə normayaratma fəaliyyətini həyata keçirir [1].

Nazirliyin vəzifələri[redaktə | əsas redaktə]

 • Nazirlik bu Əsasnamə ilə müəyyən edilmiş fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir:
 • müvafiq sahədə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda normativ tənzimlənmənı həyata keçirmək;
 • müvafiq sahənin perspektiv istiqamətlərini müəyyənləşdirmək, bu istiqamətlər üzrə dövlət və sahə proqramlarının, inkişaf konsepsiyalarının hazırlanmasını və həyata keçirilməsini öz səlahiyyətləri daxilində təmin etmək;
 • ayrı ayrı enerjidaşıyıcılarının istehsalının və istehlakının proqnoz göstəricilərini hazırlamaq, onları aidiyyəti icra hakimiyyəti orqanlarına təqdim etmək və bu sahədə həyata keçirilən tədbirlərdə iştirak etmək;
 • digər icra hakimiyyəti orqanlarının müvafiq sahə üzrə fəaliyyətini, habelə müvafiq sahədə fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrinin və ya səhmlərinin nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan müəssisələrin müəssisələrarası fəaliyyətini əlaqələndirmək;
 • müvafiq sahədə əməkdaşlığa dair beynəlxalq müqavilələrin hazırlanmasında iştrak etmək, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin həyata keçirilməsini öz səlahiyyətləri daxilində təmin etmək və bu sahədə görülən işləri əlaqələndirmək;
 • müvafiq sahədə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada dövlət nəzarətini həyata keçirmək;
 • müvafiq sahəya sərmayə qoyuluşunun cəlb edilməsi üçün əlverişli mühit yaradılması məqsədi ilə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müvafiq tədbirlərin hazırlanmasını və həyata keçirilməsini öz səlahiyyətləri daxilində təmin etmək;
 • qanunvericiliklə nəzərdə tutulan hallarda və qaydada müvafiq fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) və ya xüsusi icazə vermək;
 • öz səlahiyyətləri daxilində insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının həyata keçirilməsini təmin etmək və onların pozulmasının qarşısını almaq;
 • aidiyyəti icra hakimyyəti orqanları ilə birlikdə əhalinin və iqtisadiyyatın sənaye məhsullarına və enerjidaşıyıcılarına olan təlabatının daha dolğun ödənilməsini təmin etmək üçün zəruri tədbirlər həyata keçirmək;
 • qabaqcıl beynəlxalq təcrürbə nəzərə alınmaqla müvafiq sahədə elm, texnika və texnologiyanın inkişafını və elmi texniki nəaliyyətlərin tətbiq edilməsini təmin etmək; texniki nəaliyyətlərin tətbiq edilməsini təmin etmək;
 • Azərbaycan Respublikasının yanacaq-enerji balansına tərtib etmək və aidiyyəti icra hakimyyəti orqanları ilə birlikdə onun yerinə yetirilməsi üçün tədbirlər görmək;
 • dövlət müəssisələri və səhmlərinin nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan müəssisələr üzrə enerji daşıyıcılarının istehlak limitlərinin müəyyən olunmasını iştirak etmək;
 • müvafiq sahədə fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrində və səhmlərinin nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan müəssisələrdə dövlətin maraqlarını təmsil etmək və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada onların fəaliyyətinə nəzarət etmək;
 • müvafiq sahədə fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrində və səhmlərinin nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan müəssisələrdə hər il üçün yanacaq-enerji resuslarının istifadəsi, itkiləri və texnoloji sərfi normalarını təsdiq etmək və icrasına nəzarəti həyata keçirmək;
 • enerji resurslarının istehsalı (hasilatı), ötürülməsi (nəqli), paylanması və istehlakı sahəsində texnoloji itkilərin və sərfin azaldılmasına yönələn tədbirlərin hazırlanmasını və həyata keçirilməsini təmin etmək;
 • Azərbaycan Respublikasının enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi tədbirlərinin hazırlanmasında və həyata keçirilməsində iştirak etmək;
 • aidiyyəti icra hakimiyyəti orqanları ilə birlikdə enerjiyə qənaət və ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsi sahəsində tədbirlər hazırlamaq, enerjidən istifadənin səmərəliliyinin artırılması üzrə işlərin əlaqələndirilməsini həyata keçirmək;
 • aidiyyəti icra hakimiyyəti orqanları ilə birlikdə təbii ehtiyatlardan, o cümlədən enerji resuslarından səmərəli istifadə mexanizminin hazırlanmasını və həyata keçirilməsini öz səlahiyyətləri daxilində təmin etmək;
 • Azərbaycan Respublikasının istehsal olunan sənaye mallarının xarici bazarlara çıxarılması üçün əlverişli şəraitin yaradılması, ölkə iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına səmərəli inteqrasiya olunmasının təmin edilməsi üçün tədbirlərin işlənib hazırlanmasını və həyata keçirilməsində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada öz səlahiyyətləri daxilində iştirak etmək;
 • öz səlahiyyətləri daxilində müvafiq sahənin rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına yönələn tədbirlər hazırlamaq və həyata keçirmək;
 • müvafiq sahədə fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrinin özəlləşdirilməsinə dair komissiyaların işində iştrak etmək;
 • qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müvafiq sahədə dövlət əmlakının səmərəli idarə olunması üzrə tədbirlərin hazırlanmasında və həyata keçirilməsində iştirak etmək;
 • aidiyyəti icra hakimiyyəti orqanları ilə birlikdə müvafiq sahədə fəaliyyət göstərən təbii inhisar subyektlərinin fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsində iştirak etmək;
 • müvafiq sahəyə ayrılan büdcə vəsaitləri, kreditlər, qrantlar və digər maliyyə vəsaitlərindən təyinatı üzrə səmərəli istifadə olunmasını təmin etmək, bu sahədə fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələri və səhmlərinin nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan müəssisələr tərəfindən dövlət zəmanəti ilə alınmış kreditlərin vaxtında qaytarılmasını təmin etmək məqsədi ilə aidiyyəti icra hakimiyyəti orqanları ilə birlikdə tədbirlər hazırlamaq və qanunvericiliyə uyğun olaraq həyata keçirmək;
 • sənaye və yanacaq-energetika kompleksinin strukturunun təkmilləşdirilməsinə dair aidiyyəti icra hakimiyyəti orqanları ilə birlikdə tədbirlər hazırlamaq və qanunvericiliyə uyğun olaraq həyata keçirmək;
 • müvafiq sahənin dövlət müəssisələri və səhmlərinin nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan müəssisələrin inkişafını təmin etmək məqsədilə investisiya layihələri hazırlamaq, təkliflər vermək və öz səlahiyyətləri daxilində tədbirlər görmək, vəsait qoyuluşu proqramlarını təsdiq etmək və icrasına nəzarət etmək;
 • Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tapşırıqlarına uyğun olaraq karbohidrogen ehtiyatlarının hasılatın pay bölgüsü və ya digər şərtlərə uyğun olaraq işlənməsi barədə sazişlərin layihələrini hazırlamaq, bu sazişlər üzrə danışıqlar aparmaq, onları müəyyən olunmuş qaydada imzalamaq, bağlanmış sazişlərin həyata keçirilməsinə nəzarət etmək;
 • Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi siyasətinin müvafiq sahəyə aid olan məsələləri üzrə inkişaf konsepsiyasının formalaşdırılmasında iştirak etmək;
 • müvafiq sahəyə aidiyyəti olan məsələlər üzrə beynəlxalq iqtisadi və enerji təşkilatlarının işində, bu sahəyə kreditlərin cəlb edilməsi sahəsində beynəlxalq və milli maliyyə kredit təşkilatları ilə qarşılıqlı əlaqələrdə iştirak etmək;
 • aidiyyəti icra hakimiyyəti orqanları ilə birlikdə enerji daşıyıcıları istehsalçılarının müəyyən olunmuş qaydada nəqliyyat kommunikasiya sistemlərinə qoşulmasının tənzimlənməsində iştirak etmək;
 • müvafiq sahədə fəaliyyət göstərən müəssisələrin fəaliyyətinin qanunvericiliyə uyğun olaraq tənzimlənməsini həyata keçirmək, normativ hüquqi aktları və sahə standartlarını təsdiq etmək, onların icrasına nəzarət etmək;
 • dövlət proqramlarında müvafiq sahənin inkişafı ilə əlaqədar nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrası ilə bağlı qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada tenderlərin təşkil edilməsini və həyata keçirilməsini təmin etmək, habelə müvafiq sahədə fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrinin və səhmlərinin nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan müəssisələrin hər il üzrə gəlir və xərclər smetalarını razılaşdırmaq və onların icrasına nəzarəti həyata keçirmək;
 • qanunvericiliyə uyğun olaraq dövlət sirrinin və məxfilik rejiminin qorunması üçün zəruri tədbirlər, habelə fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun təhlükəsizlik tədbirlərini görmək;
 • öz səlahiyyətləri daxilində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada xüsusi rabitə əlaqəsini həyata keçirmək, səfərbərlik hazırlığını təşkil etmək, bununla bağlı metodiki göstərişlər vermək;
 • öz fəaliyyəti haqqında əhalinin məlumatlandırılmasını təmin etmək;
 • müvafiq sahədə kadr hazırlığını və ixtisasın artırılmasını təmin etmək;
 • Nazirliyin strukturunun və fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində öz səlahiyyətləri daxilində tədbirlər görmək;
 • Nazirliyin fəaliyyəti ilə bağlı daxil olan ərizə və şikayətlərə baxmaq və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada tədbirlər görmək;
 • fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək.

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]