Ramiz Musayev

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Ramiz Musayev
Doğum tarixi 21 oktyabr 1948 (1948-10-21) (70 yaş)
Doğum yeri Bakı şəhəri
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə dоktоru

Ramiz Babuş oğlu Musayev — tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan MEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun aparıcı elmi işçisi.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Ramiz Babuş oğlu Musayev 1948-ci il oktyabrın 21-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. O, 1956-cı ildə Bakı şəhərinin 18 saylı I sinfinə getmiş və VIII sinifdən sonra yeni dəyişildiyi 15 saylı məktəbin X sinfini 1966-cı ildə bitirmişdir.

Ramiz Musayev 1966-cı ilin noyabrından 1967-ci ildə ilin avqustunadək “Azərdövlətlayihə” İnstitutunda çertyojçu vəzifəsində işləmişdir.

Ramiz Musayev 1967-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU Tarix fakültəsinə qəbul olunmuş və 1972-ci ildə həmin Universiteti müvəffəqiyyətlə bitirmiş və 1973-cü ilin mayından Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunda laborant, baş laborant, kiçik elmi işçi, elmi işçi, baş elmi işçi vəzifələrində çalışmışdır.

Elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Ramiz Musayev 1988-ci ildə “Azərbaycan SSR yerli sovetləri (1971-1980-ci illər)” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş və tarix elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır. Ramiz Musayev bir çox elmi məqalələrin və kitabların müəllifidir.

Ramiz Musayev İnstitutun ictimai-siyasi həyatında da fəal iştirak etmişdir. Hal-hazırda İnstitutun Həmkarlar təşkilatı sədrinin müavinidir.

O, keyfiyyətli əməyinə görə dəfələrlə İnstitut rəhbərliyi tərəfindən mükafatlandırılmış, habelə İnstitutun fəxri fərmanı ilə təltif edilmişdir.

Elmi əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

 1. «Azərbaycan tarixi» fənnindən metodik vəsait (Texniki ali məktəblər üçün). Ən qədim dövrdən bu günə kimi. Bakı, 2018, s. 167. (Müştərək)
 2. Mühəndis –texniki kadrların hazırlığı məsələlərinə dair (Azərbaycan tarixinin problemləri: məqalələr məcmuəsi). Depozitə qoyulmuş elmi işlər. Rüblük biblioqrafik göstərici №1(9). Bakı, 1995, s.127-128. (Müştərək – İ.S.Musayeva)
 3. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin bəzi məsələlərinə dair(1991-1994-cü illər).Depozitə qoyulmuş elmi işlər. Rüblük biblioqrafik göstərici. №2(10). Bakı, 1995, s.182-186. (Müştərək – İ.S.Musayeva)
 4. Yay Olimpiya oyunlarında Azərbaycan idmançıların iştirakı. Ümummilli lider Y.Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş “Milli-mənəvi dəyərlər: ənənə və müasirlik” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı, 2018, s.241-245.
 5. Azərbaycan Respublikasında bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafı (1993-2003). Azadlıq və istiqlaliyyət hər bir xalqın milli sərvətidir (Respublika elmi konfransı), Bakı, 2018, s. 8-27. (Müştərək – D.Q.Quliyev)
 6. Азербайджанская ССР от XXIV к XXV съезду КПСС. Хроника важнейших событий. Баку, 1976 г., 8 п.л. (в соавторстве).
 7. Азербайджанская ССР от XXV к XXVI съезду КПСС. Хроника важнейших событий. Баку, 1980г., 11 п.л. (в соавторстве).
 8. «Формирование и состав местных Советов г. Баку в условиях развитого социализма (1971-1980 гг.)». - Тезисы научной конференции молодых ученых Института истории Азерб. ССР и исторического факультета АГУ им. С.М.Кирова, посвященной 65-летию образования ВЛКСМ. Баку, 1983, с. 16
 9. «Деятельность местных Советов г. Баку в области улучшения жилищного строительства и бытового обслуживания населения в условиях развитого социализма (1971-1980 гг.)». – VIII республиканская научная конференция аспирантов ВУЗов Азербайджана. Тезисы докладов, том I. Баку, 1985, с. 89.
 10. «Организационно-массовая работа местных Советов г. Баку в условиях развитого социализма (1971-1980 годы)». – Известия АН Азербайджанской ССР. Серия истории, философии и права, 1985, №3, с. 21-27.
 11. «Деятельность местных Советов г. Баку в области экономики и социально-культурного строительства (70-е годы)». - Известия АН Азербайджанской ССР. Серия истории, философии и права, 1986, №1, с. 20-25.
 12. «Деятельность местных Советов г. Баку в социально-культурном строительстве». – Материалы II научной конференции молодых ученых Института истории АН Азербайджанской ССР, посвященной 40-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне, ч.I. Баку, 1987, с.22-26.
 13. О деятельности постоянных комиссий местных Советов г.Баку. Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabın 70 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı “Elm” nəşriyyatı, 1988, s.44-45.
 14. Местные Советы Азербайджанской ССР на современном этапе развития советского общества (1971-1980 гг., на примере Советов г. Баку) Автореферат диссер#т#ации на соискание ученой степени кандидата исторических наук.-Баку-1988-22 с.
 15. Деятельность высшего законодательного органа Азербайджанской Республики 1988-1994 гг. часть I (проблемы современной истории Азербайджанской Республики. Сб.статей). Depozitə qoyulmuş elmi işlər.Rüblük biblioqrafik göstərici. №2 (10). Bakı, 1995, s.154-165.
 16. Объявление государственной независимости Азербайджанской Республики. Проблемы истории Азербайджана: Сб.статей (АН Аз.Респ. Ин-т истории). Деп. В ИОПИИАНА 1.03.95, №25. Ежеквартальный библиографический указатель «Депонирование научных работ». 1995, № 1, s.164-165.
 17. Азербайджан: июнь 1993 г. (Исследования по истории Азербайджана). Ежеквартальный библиографический указатель «Депонирование научных работ». Баку 1998, №1(20), s.205-207.
 18. Деятельность высшего законодательного органа Азербайджанской Республики 1988-1994 гг. часть II (Исследования по истории Азербайджана. Сб.статей Институт истории АН Азер. Республики. Ежеквартальный библиографический указатель «Депонирование научных работ», Баку 1996, №2, s.223-235
 19. Вклад тружеников тыла Азербайджана в победу над гитлеровским фашизмом. Azərbaycan 1941-1945-ci illərdə müharibəsində məqalələr toplusu. Bakı, Elm, 2008, s.5-23. (Müştərək – N.Qədirova)
 20. Новый этап развития экономики суверенного Азербайджана(по материалам промышленности 1991-2005 гг.). Журнал «Азербайджан и азербайджанцы» 2010, №1-2, s. 202-210 (в соавторстве – И.С.Мусаева)
 21. Экономика Азербайджанской Республики после восстановления государственной Независимости (1991-2005). “Tarix və gerçəklik” jurnalı, 2012, №2, s.129-138.
 22. Социально-экономическое положение в Азербайджане (конец 80-х – начало 90-х годов ХХ века ). “Tarix və gerçəklik jurnalı, 2013, s.97-104.
 23. Туризм в Азербайджанской Республике. Роль памятников архитектуры и искусства в развитии туризма. Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş “Dünya iqtisadiyyatı və Azərbaycanda turizmin inkişaf istiqamətləri” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları .05-06 may 2016 il. Bakı, 2016, s.316-317. (Müştərək – N.Axundova)
 24. Азербайджан – Германия: культурные связи художественной интеллигенции (конец XX-начало XXIвв.). Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş ...05-06 may 2016 il. Bakı, 2016, s.162-165. (Müştərək – N.Axundova)


İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]